ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Σε μια εποχή μειωμένης ρευστότητας, η παροχή εγγυητικής επιστολής από ασφαλιστική εταιρία, μέσω ενός προγράμματος ασφάλισης εγγυήσεων, εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και πολλά πλεονεκτήματα για την επιχείρηση. Αποκτά μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τους απαραίτητους σκοπούς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας αυξάνοντας την πιστοδοτική της ικανότητα, χωρίς να δεσμεύει πλαφόν από τον τραπεζικό της δανεισμό. Πολλές φορές μάλιστα, δεν είναι απαραίτητο να υποθηκεύσει πάγια ή κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία, σε αντίθεση με ό,τι είθισται μέχρι σήμερα.

Οι εγγυητικές επιστολές ασφαλιστικών εταιριών αποτελούν μια εναλλακτική πηγή εγγυοδοσίας για τις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εταιρίες, η οποία δημιουργεί περιθώριο για αύξηση της ρευστότητας.

Διεθνής πρακτική στην παροχή εγγυήσεων

Διεθνώς, η προσκόμιση εγγυητικών επιστολών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή μιας εταιρίας σε διαγωνισμούς και τη δυνατότητα ανάληψης έργων και παροχής υπηρεσιών από μέρους της. Σκοπός της εγγυητικής επιστολής είναι να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχείρησης που προκύπτουν από τη σύμβαση, σε περίπτωση που η επιχείρηση βρεθεί σε αδυναμία.

Οι εγγυητικές επιστολές από τραπεζικά ιδρύματα εκδίδονται αφού η εταιρία εκχωρήσει στοιχεία του ενεργητικού της ως εχέγγυα για την εξασφάλιση της τράπεζας.

Στο διεθνή επιχειρηματικό χώρο, η χορήγηση εγγυήσεων από ασφαλιστικούς οργανισμούς είναι μια πρακτική ιδιαίτερα διαδεδομένη. Έτσι, ενώ στην Ελλάδα οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις τράπεζες, παγκοσμίως το 25% των εγγυητικών επιστολών εκδίδεται από ασφαλιστικές εταιρίες, με εγγυημένα κεφάλαια πάνω από 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν άλλωστε χώρες όπως η Αγγλία και η Ιταλία όπου οι εγγυήσεις από ασφαλιστικές και από τραπεζικά ιδρύματα μοιράζονται ισομερώς την αγορά.

ενεργή εταιρική ασφάλεια Καβάλα

Δυνατότητα απόκτησης εγγυητικών επιστολών μέσω ασφάλισης

Με το πρόγραμμα Ασφάλισης Εγγυήσεων η Levins εγγυάται, με την έκδοση εγγυητικών επιστολών, την εκπλήρωση μιας ποικιλίας υποχρεώσεων, από συμβάσεις κατασκευών ή υπηρεσιών, μέχρι τις συνήθεις λειτουργίες εμπορικών επιχειρήσεων. Σχεδόν οποιαδήποτε πώληση, υπηρεσία ή συμφωνία μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της έκδοσης συμβολαίου Ασφάλισης Εγγυήσεων.

Κατηγορίες ασφάλισης εγγυήσεων

Οι πιο βασικοί και συνήθεις τύποι των Συμβολαίων Ασφάλισης Εγγυήσεων είναι:

Συμμετοχής        Διασφαλίζει ότι η προσφορά υποβάλλεται καλόπιστα και ότι ο ανάδοχος θα συνάψει τη σύμβαση στην τιμή προσφοράς και θα παρέχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και πληρωμής.

Ανάληψης προκαταβολών         Διασφαλίζει ότι η προκαταβολή που έχει δοθεί στον ανάδοχο που αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός έργου θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του έργου σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και υλοποίησης της σύμβασης.

Καλής εκτέλεσης             Διασφαλίζει στον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) είναι ικανός και έχει όλα τα προσόντα να εκτελέσει τη σύμβαση και προστατεύει τον ιδιοκτήτη από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης.

Συντήρησης (καλής λειτουργίας)             Διασφαλίζει τον ιδιοκτήτη ενός έργου (Δικαιούχο), πως ο ανάδοχος (Λήπτης της Ασφάλισης) που έχει εκτελέσει κάποιο έργο είναι ικανός να εκτελέσει τη σύμβαση συντήρησης και τον προστατεύει από την οικονομική ζημιά που θα υποστεί σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρήσει τους όρους της σύμβασης συντήρησης.

Καλής Πληρωμής            Διασφαλίζει ότι ο ανάδοχος θα καλύψει συγκεκριμένους υπεργολάβους, εργάτες και προμηθευτές υλικών που σχετίζονται με το έργο υπό ασφάλιση. Αλλά και σε ανεξάρτητες από κατασκευαστικά έργα περιπτώσεις καλύπτει την ενδεχόμενη ζημία που μπορεί να υποστεί προμηθευτής του Λήπτη της Ασφάλισης από αδυναμία τήρησης υποχρεώσεων του δεύτερου.

Φορολογικών και Τελωνειακών δασμών            Καλύπτει τις αξιώσεις των Αρχών για καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που ενδέχεται να βεβαιωθούν στο Λήπτη της Ασφάλισης.

Χρήση των εγγυητικών επιστολών

Με την Ασφάλιση Εγγυήσεων, η επιχείρηση ασφαλίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια, για ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο η ασφαλιστική εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει στον δικαιούχο, αν η ασφαλισμένη επιχείρηση δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντί του.

Όλες οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν ελληνικό Α.Φ.Μ, μπορούν να κάνουν αίτηση για την ασφάλιση εγγυήσεων και να εκδοθεί υπέρ τους εγγυητική επιστολή μετά τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης.

Ενδεικτικοί επιχειρηματικοί κλάδοι

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα Ασφάλιση Εγγυήσεων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εξής επαγγελματικούς κλάδους:

    Κατασκευαστικός κλάδος

    Τουριστικός κλάδος

    Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

    Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών

    Φαρμακοβιομηχανία

    Εμπόριο ρουχισμού

Εξασφάλιση διεθνούς επιπέδου

Για την κάλυψη του κινδύνου στην Ασφάλιση Εγγυήσεων η Levins συνεργάζεται με τις κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρίες παγκοσμίως.