ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΕΩΝ

Πολιτική Ασφάλισης Κυβερνοεπιθέσεων για Νομικά Πρόσωπα

Η πολιτική στον κυβερνοχώρο για νομικά πρόσωπα είναι ένα εξειδικευμένο ασφαλιστικό προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει την ηρεμία στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο. Το προϊόν αναπτύχθηκε μαζί με τον  διεθνή συνεργάτη μας Guy Carpenter και αντασφαλίθηκε επιπλέον από την Hannover RE. Τα όρια και η κάλυψη αυτού του προϊόντος καθορίζονται ξεχωριστά με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία εγγυάται στους ασφαλισμένους μια λύση προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά περιγράφουν την τυπική κάλυψη που περιλαμβάνεται σε κάθε συμβάν ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Καθώς η φύση μιας τέτοιας εκδήλωσης ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μπορεί να επηρεάσει βαθιά μια επιχείρηση, πρέπει να είμαστε γρήγοροι στη λήψη ενεργειών.

Τι καλύπτει μια ασφάλεια κυβερνοεπιθέσεων?

Τρομοκρατικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο

Θα αναλάβουμε το κόστος για τυχόν απώλειες δεδομένων από τρομοκρατικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της χρήσης της τεχνολογίας πληροφοριών για την εκτέλεση επιθέσεων ή απειλών κατά της ασφάλειας του δικτύου της εταιρείας σας.

Απαιτήσεις σχετικά με πρόστιμα και κυρώσεις για τα Πρότυπα Ασφαλείας PCI

Θα αναλάβουμε το κόστος  για τυχόν πρόστιμα ή κυρώσεις που επιβάλλονται από το Συμβούλιο Προτύπων Ασφάλειας PCI για τον ισχυρισμό ότι δεν συμμορφώνεται ή παραβιάζεται το Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων Κάρτας Πληρωμών, όπου αυτό μπορεί να προκύψει μετά από έλεγχο για σφάλμα από συμβάν απορρήτου ή συμβάν ασφαλείας.

Απαιτήσεις σωματικού τραυματισμού

Θα αναλάβουμε το κόστος για όλες τις αξιώσεις που ζητούν αποζημίωση για διατάραξη ψυχικής γαλήνης, ψυχικό τραυματισμό ή ασθένεια, διατάραξη συναισθηματικής γαλήνης ή αιφνίδια ταραχή που προκύπτει από ένα συμβάν απορρήτου

Διακοπή εργασιών επιχείρησης

Θα αναλάβουμε το κόστος για οποιαδήποτε επιχειρηματική διακοπή που υπέστη η εταιρεία σας, για την υποκείμενη περίοδο ανάκαμψης της επιχείρησης, που προκλήθηκε από διακοπή των εργασιών.

Κόστος Παραβίασης

Εάν ανακαλύψετε ή υποπτεύεστε παραβίαση, θα ανταποκριθούμε σε όλα τα απαραίτητα:

  • Δαπάνες Παραβίασης:
  • Κόστος που προκύπτει για την κοινοποίηση σε κάθε συμβαλλόμενο σχετικά με την παραβίαση των δεδομένων
  • Κόστος που προκύπτει για την κοινοποίηση σε οποιοδήποτε ρυθμιστικό όργανο, για την παραβίαση όπου απαιτείται από τον ευρωπαϊκό νόμο ή κανονισμό για τις δικές τους ενέργειες
  • Κόστος παρακολούθησης πίστωσης

Ζημιά ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων

Θα αναλάβουμε το κόστος για τυχόν έξοδα αντικατάστασης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σας λόγω κλοπής, αλλαγής, τροποποίησης, διαγραφής, άρνησης πρόσβασης, ζημιάς, διαφθοράς ή καταστροφής που προκλήθηκε από συμβάν ασφαλείας.

Ανάκτηση δεδομένων και συστήματος

Θα αναλάβουμε το κόστος για την αποκατάσταση δεδομένων ή συστημάτων που έχουν καταστραφεί.

Αξιώσεις αστικής ευθύνης

Θα αναλάβουμε το κόστος για όλες τις απώλειες που ο πελάτης καθίσταται νομικά υπεύθυνος να πληρώσει λόγω οποιασδήποτε αξίωσης για παράνομη πράξη ηλεκτρονικής έκδοσης.

Απώλεια εσόδων λόγω εκβιασμού

Θα σας αποζημιώσουμε για τυχόν πληρωμές εκβιασμών που πραγματικά πληρώθηκαν από την εταιρεία σας.

Αξιώσεις ευθύνης για Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα αναλάβουμε το κόστος για όλες τις απώλειες που καθιστούν τον πελάτη νομικά υπεύθυνο να αποζημιώσει τρίτους λόγω παραβίασης των προσωπικών δεδομένων.

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ? ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ναί. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας στον κυβερνοχώρο καλύπτει θέματα όπως νομικά τέλη και έξοδα διακανονισμού – έως το όριο του συμβολαίου – σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων.

Το συμβόλαιο δεν κάνει καμία διάκριση σχετικά με τον αριθμό των ασφαλιστικών συμβάντων που πρόκειται να συμβούν, αρκεί η συνδυασμένη ζημιά τους να είναι μικρότερη από την κάλυψη του συμβολαίου.

Ενθαρρύνουμε όλους τους πελάτες μας να εξετάσουν προσεκτικά την αξία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, ειδικά εάν χειρίζονται ή χρησιμοποιούν ψηφιακές πληροφορίες. Ένα από τα πρώτα θέματα που καλύπτουμε με πολλούς νέους πελάτες που ασφαλίζονται για κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις, είναι η κανονιστική και συμβατική ευθύνη της επιχείρησης όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία των πελατών τους. Εάν η επιχείρησή σας αποθηκεύει δεδομένα πελατών, όπως ονόματα, διευθύνσεις, πληροφορίες πιστωτικής κάρτας κ.λπ., για οποιοδήποτε είδος συστήματος πληροφοριών on-line ή / και εκτός σύνδεσης, τότε υπάρχει κανονιστική υποχρέωση να διατηρούνται τα δεδομένα αυτά ασφαλή.

Όλα εξαρτώνται από τον κλάδο που ανήκει η επιχείρησή σας, τον τύπο των ευαίσθητων δεδομένων, τις διαδικασίες ασφαλείας που τηρείτε, τα ετήσια έσοδα κ.λπ.

Εφόσον η επιχείρησή σας έχει εφαρμόσει τις βέλτιστες πρακτικές ασφάλειας των δεδομένων και έχει εξασφαλίσει το δίκτυο και τα ευαίσθητα δεδομένα του, τότε πληρείτε τις προϋποθέσεις για ασφάλιση στον κυβερνοχώρο.

Σήμερα, ακόμη και με τον καλύτερο σχεδιασμό, δεν μπορεί να αποφευχθεί κάθε συμβάν ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια δεδομένων. Αυτά τα συμβάντα μπορεί να οδηγήσουν σε καταστάσεις όπως κλεμμένα ή κατεστραμμένα στοιχεία καθώς και δαπανηρό κόστος ανάκτησης. Εάν δεν θέλετε να συμβεί αυτό, πρέπει να προετοιμαστείτε για να αποκτήσετε μια ασφάλιση στον κυβερνοχώρο. Εμείς είμαστε η ασφαλιστική εταιρεία που θέλετε να καλέσετε όταν συμβεί κάποιος τέτοιος κίνδυνος. Έχουμε βοηθήσει πολλούς από τους πελάτες μας μέσω των αξιώσεων ασφάλισης στον κυβερνοχώρο και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και εσάς.