ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΤΑΙΡΙΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

Η εκάστοτε Εταιρία όπως αυτή αναφέρεται στους γενικούς και ειδικούς όρους του παρόντος με τα εκεί αναγραφόμενα στοιχεία και διευθύνσεις.

ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται με την Εταιρία για την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης και έχει την υποχρέωση καταβολής του ασφαλίστρου.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΜΕΝΟΣ ή ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αντλεί τα δικαιώματά του από την ασφαλιστική σύμβαση και υπέρ του οποίου συνάπτεται η ασφάλιση.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Είναι η σύμβαση εκείνη με την οποία η Εταιρία αναλαμβάνει έναντι ασφαλίστρου την υποχρέωση να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κίνδυνου (περιλαμβάνει την πρόταση ασφάλισης, το πιστοποιητικό ασφαλίσεως, τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις πρόσθετες  πράξεις που εκδίδονται με βάση τις συμφωνηθείσες  τροποποιήσεις).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Είναι το ανώτατο όριο αποζημίωσης το οποίο καταβάλει η Εταιρία σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ειδικά όσον αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης καθορίζονται με πράξεις των αρμοδίων αρχών. Εάν το ασφαλιστικό ποσό καλύπτει μέρος της αξίας του οχήματος, ο ασφαλισμένος υφίσταται ανάλογο μέρος των ζημιών ή απωλειών (άρθρ. 198 Εμπ.Ν).

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ

Είναι το ποσόν που πληρώνει ο λήπτης της ασφάλισης στην Εταιρία για την παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Είναι το ποσό της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ασφαλιζομένου οχήματος, κατά την σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, το οποίο υπολογίζεται βάση του τύπου και της παλαιότητάς του.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ

Είναι το ποσό της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ασφαλιζόμενου οχήματος κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Είναι η υποχρέωση του ασφαλιστή που προκύπτει από την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου και συνίσταται σε χρηματική παροχή ή σε αυτούσια αποκατάσταση της ζημίας.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Είναι η συμμετοχή του ασφαλισμένου στην αποζημίωση σύμφωνα με όσα έχουν συμφωνηθεί στο παρόν.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Είναι η χρονική εκείνη περίοδος εντός της οποίας η Εταιρία παρέχει την ασφαλιστική κάλυψη.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ – ΟΧΗΜΑ

Είναι το λεπτομερώς περιγραφόμενο στο πιστοποιητικό ασφάλισης όχημα που κινείται επί εδάφους και όχι επί σταθερής τροχιάς, με την βοήθεια μηχανικής δύναμης ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τροχών και τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ως όχημα θεωρείται και το ποδήλατο με βοηθητικό κινητήρα καθώς και κάθε ρυμουλκούμενο τροχοφόρο προσδεδεμένο με το κυρίως όχημα, εφόσον αυτό έχει δηλωθεί και συμπεριληφθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΑΤΥΧΗΜΑ – ΖΗΜΙΑ

Είναι κάθε τυχαίο, εξωτερικό, βίαιο, αιφνίδιο και χωρίς πρόθεση περιστατικό, το οποίο θα έχει αποδεδειγμένα  συμβεί στην περίοδο ασφάλισης και προκαλεί υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες, απώλεια ζωής ή οικονομικές απώλειες και καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Είναι η αρμόδια υπηρεσία της εκ του νόμου εκάστοτε προβλεπόμενης εποπτεύουσας της Ιδιωτικής Ασφάλισης Αρχής.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ασφαλιστική Εταιρία “LEV INS” AD, Αλλοδαπή ασφαλιστική Εταιρία λειτουργούσα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, με έδρα την Σόφια της Βουλγαρίας, διεύθυνση 51D Cherni vruh Blvd., η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο NPLE UIC με αριθμό καταχώρησης 121130788.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70, του Ν. 469/76, όπως εκάστοτε ισχύουν, του Π.Δ. 264/1991, του Π.Δ. 237/1986 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το Ν. 3746/2009 και το άρθρ. 198 του Εμπ.Ν και του Ν. 2496/97 όπου δεν τροποποιείται από τους ως άνω ειδικούς νόμους καθώς και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους που ακολουθούν.

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. Η ασφάλιση αστικής ευθύνης περιλαμβάνει την ικανοποίηση νόμιμων απαιτήσεων τρίτων κατά του ασφαλισμένου, από ζημιές προξενούμενες από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου το οποίο περιγράφεται στο ασφαλιστήριο, για τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) θάνατος σε τρίτα πρόσωπα,

β) σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων,

γ) υλικές ζημιές σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στην οικογένεια του ασφαλισμένου, του οδηγού ή του λήπτη της ασφάλισης,

δ) υλικές ζημιές σε πράγματα που δεν μεταφέρονται με το ασφαλισμένο όχημα,

ε) υλικές ζημιές σε πράγματα τρίτων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εξαιρούνται της υποχρεωτικής  ασφάλισης  (άρθρ. 6 Ν. 489/1976) η αστική ευθύνη των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως (δόλου ή βαρείας αμέλειας), η αστική ευθύνη  των  προσώπων  που  μετέχουν σε αγωνίσματα που επάγονται ειδικούς κινδύνους, όπως αγώνες, διαγωνισμούς ταχύτητας, ακριβείας ή δεξιοτεχνίας, επίσημους ή ανεπίσημους, η αστική ευθύνη από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί, από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/ 1999, Φ.Ε.Κ 57 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος, από όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο  και στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

Το ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας για κάθε ατύχημα (σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία) στο οποίο περιλαμβάνονται το κεφάλαιο, οι τόκοι, τα δικαστικά έξοδα και πάσης φύσεως αμοιβές τρίτων, δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το αναγραφόμενο στον πίνακα καλύψεων του πιστοποιητικού ασφαλίσεως ποσό για κάθε είδος καλυπτόμενου κινδύνου.

Σε περίπτωση που η Εταιρία υποχρεωθεί δικαστικώς ή εξωδίκως να καταβάλει πέραν του ασφαλιστικού ποσού (ανώτατου ορίου ευθύνης), έχει δικαίωμα αναγωγής  κατά των ασφαλισμένων και του λήπτη της ασφάλισης.

2. Δεν θεωρούνται τρίτοι:

α) ο οδηγός του αυτοκινήτου που προξένησε τη ζημιά,

β) κάθε πρόσωπο του οποίου η ευθύνη καλύπτεται με τη σύμβαση ασφάλισης,

γ) εκείνος ο οποίος έχει καταρτίσει μετά του ασφαλιστή την ασφαλιστική σύμβαση,

δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου που είναι ασφαλισμένοι ή Εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

Ασφαλιζόμενα πρόσωπα είναι ο κύριος, ο κάτοχος, ο οδηγός ή ο προστεθιμένος στην οδήγηση, καθώς και ο υπεύθυνος του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, οι οποίοι κατέχουν νόμιμη άδεια οδήγησης για την κατηγορία του οχήματος που οδηγούν, εκτός εκείνων που έχουν επιληφθεί του αυτοκινήτου δια κλοπής ή βίας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης ισχύει για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας, για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου καθώς και των λοιπών κρατών, των οποίων τα Εθνικά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης δεσμεύονται να εφαρμόσουν το τμήμα III της Ενοποιημένης Συμφωνίας και τη Συμφωνία της Κρήτης 2002. Για τις υπόλοιπες χώρες, απαιτείται έκδοση πιστοποιητικού διεθνούς ασφάλισης (Πράσινη Κάρτα), κατόπιν προηγούμενης έγγραφης αίτησης του λήπτη της ασφάλισης ή/και του ασφαλισμένου με την καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. Οι τυχόν παρεχόμενες  προαιρετικές καλύψεις ισχύουν μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας εκτός και εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία με τον ασφαλιστή.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε και ισχύει με βάση την Πρόταση Ασφάλισης που έχει υποβάλει στην Εταιρία ο λήπτης της ασφάλισης, συμπληρωμένη πλήρως και με ακρίβεια. Επίσης, με βάση τις έγγραφες απαντήσεις, σε όποια συμπληρωματική πληροφορία έχει ζητηθεί. Ανάλογα υπολογίζονται  και τα ασφάλιστρα.

Η ασφάλιση διαρκεί για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση της καταβολής όλων των ασφαλίστρων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Ανανεώνεται κάθε φορά, αυτοδικαίως, για ίσο χρόνο με την προϋπόθεση της προκαταβολής των ασφαλίστρων, εκτός εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιήσει στο άλλο, με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, την εναντίωσή του τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να αξιώσει από τον ασφαλισμένο και τον λήπτη της ασφάλισης να της καταβάλουν  αλληλεγγύως και εις ολόκληρο κάθε ποσό (κεφάλαιο, τόκους, δικαστική δαπάνη, κ.λ.π.) που κατέβαλε δικαστικώς ή εξωδίκως για την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων από ατύχημα που συνέβη μετά την έκδοση του ασφαλιστηρίου και πριν την καταβολή των ασφαλίστρων από τον λήπτη της ασφάλισης ή τον ασφαλισμένο. Τυχόν προσφορά ή/και καταβολή των ασφαλίστρων μετά την επέλευση του κινδύνου δεν αναιρεί το ανωτέρω δικαίωμα της Εταιρίας. Η ασφάλιση μπορεί να λυθεί με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών οποτεδήποτε.  Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρία μπορεί να επικαλεσθεί τη λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από την εκ μέρους της γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών.

Η ασφαλιστική σύμβαση διέπεται από τους Γενικούς Όρους και από τους Ειδικούς Όρους που περιλαμβάνονται στα επισυναπτόμενα Προσαρτήματα των επιμέρους ασφαλιστικών καλύψεων και  αποτελούν ενιαίο σύνολο της ασφαλιστικής σύμβασης. Οποιαδήποτε συμπλήρωση ή και μεταβολή  του περιεχομένου αυτών είναι ανίσχυρη εφόσον δεν φέρει την υπογραφή νόμιμα εξουσιοδοτηθέντως προσώπου.

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, ο λήπτης της ασφάλισης  ή/και ο ασφαλισμένος υποχρεούνται:

1. Να ειδοποιήσουν, εγγράφως, άμεσα χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τότε που περιήλθε σε γνώση τους το ζημιογόνο γεγονός, την Εταιρία ή τον πλησιέστερο εκπρόσωπό της καλώντας το ειδικό τηλέφωνο της Φροντίδας ατυχήματος όπως αυτό εμφανίζεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης και το Ειδικό Σήμα αυτού.

2. Ανεξάρτητα από τις ενέργειες των Αρχών, τις οποίες οφείλουν να ειδοποιήσουν αμέσως μόλις μάθουν το ζημιογόνο γεγονός, να κάνουν κάθε ενέργεια που θα έκαναν για το συμφέρον τους, με σκοπό τη διάσωση ή τον περιορισμό της ζημιάς και κάθε πράξη, σύμφωνα με την καλή πίστη και τις συναλλακτικές συνήθειες ενός επιμελούς προσώπου, σαν να μην ήταν ασφαλισμένοι.

3. Να διευκολύνουν και να δίνουν κάθε δυνατή και εύλογη βοήθεια στους εκπροσώπους ή στους ειδικούς πραγματογνώμονες της Εταιρίας, για τη διαπίστωση, υπολογισμό, τα αίτια του ατυχήματος και την εκτίμηση των ζημιών.

4. Να θέτουν άμεσα στη διάθεση της Εταιρίας το ασφαλιζόμενο όχημα για λήψη φωτογραφιών  και εξέταση πριν την επισκευή του.

5. Να προωθούν, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, στην Εταιρία, κάθε δικαστικό ή εξώδικο έγγραφο, που αφορά την επέλευση του κινδύνου, απ’ όπου και αν προέρχεται αυτό.

6. Να μην προβούν σε οποιαδήποτε μορφής ενέργεια, που θα σημαίνει αποδοχή ή απόκρουση ή αναγνώριση ή συμβιβασμό ή διακανονισμό του καλυπτόμενου κινδύνου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας. Η Εταιρία δικαιούται να αναλάβει και να χειριστεί κατά την κρίση της, στο όνομα του λήπτη της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένου, την απόκρουση ή τον διακανονισμό απαίτησης ή να επιδιώξει στο όνομα τους αλλά για δικό της όφελος, την αποκατάσταση οποιοσδήποτε ζημιάς ή την ικανοποίηση οποιοσδήποτε  αξίωσης αποζημίωσης, μέχρι το όριο ευθύνης της και αφού τους ειδοποιήσει σχετικά. Έχει δε την πλήρη διακριτική ευχέρεια, όσον αφορά στη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δικαστικών αγώνων ή στο διακανονισμό οποιοσδήποτε απαίτησης.

7. Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ασφαλισμένος οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία ή ειδική βοήθεια, που η Εταιρία θα κρίνει αναγκαία και θα ζητήσει από αυτούς. Παρέχουν δε την ειδική πληρεξουσιότητα να τους αντιπροσωπεύει αν τούτο το επιθυμεί ή ασφαλιστική Εταιρία, ενώπιον  πάσης αρχής ή δικαστηρίων. Η υπαίτια παράβαση από το λήπτη της ασφάλισης ή και τον ασφαλισμένο των ως άνω υποχρεώσεών τους, παρέχει στην Εταιρία το δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση της ζημίας της, ενδεικτικά  δε περαιτέρω αποζημίωση, τόκους και έξοδα, καταβληθέντα προς τρίτο.

8. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των υποχρεώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να καταβάλουν στην ασφαλιστική Εταιρία  αποζημίωση ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 489/76, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3557/2007 και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Τα ασφάλιστρα προσδιορίζονται  μεταξύ των άλλων, με βάση την έλλειψη ζημίας ή τον αριθμό των ζημιών που έλαβαν χώρα κάθε δωδεκάμηνη περίοδο ασφάλισης, τη χρήση, τον κυβισμό του κινητήρα, τους φορολογήσιμους ίππους ή την πραγματική ιπποδύναμη του οχήματος, την περιοχή κίνησης, τις θέσεις, τον τύπο, την ηλικία του οχήματος, το χρόνο απόκτησης της άδειας ικανότητος οδήγησης, την ηλικία του οδηγού καθώς και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα κρίνει η Εταιρία σκόπιμο για την καλύτερη και ορθότερη ταυτοποίηση του κινδύνου, όπως ισχύουν κάθε φορά, στα τιμολόγια της Εταιρίας.

Τυχόν καταβολή χρημάτων χωρίς την χορήγηση ασφαλιστικών εγγράφων (αίτηση, σήμα, βεβαίωση) δεν γεννά υποχρέωση της Εταιρίας για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ούτε άλλη υποχρέωση, εκτός από την επιστροφή χρημάτων.

Σε περίπτωση τροποποίησης των κατωτάτων υποχρεωτικών ορίων ασφάλισης από την πολιτεία ή του τιμολογίου από τον ασφαλιστή, τα ασφάλιστρα αναπροσαρμόζονται, από την ημερομηνία ισχύος των νέων τροποποιήσεων. Επίσης, σε περίπτωση που ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο μικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρία, ούτε έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο επασφάλιστρο νέου οδηγού, σε περίπτωση ζημίας αστικής ευθύνης ο ασφαλισμένος θα υποχρεώνεται να καταβάλλει επασφάλιστρο  ίσο με το 100% των ετησίων ασφαλίστρων αστικής ευθύνης.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

1.Ο λήπτης της ασφάλισης ή/και ο ασφαλισμένος έχουν δικαίωμα να παραλάβουν το ασφαλιστήριο με την έγγραφη βεβαίωση και το ειδικό σήμα ασφάλισης, καθώς και κάθε έγγραφο σχετικό με την ασφάλιση.

2. Απόδειξη εξόφλησης ασφαλίστρων δεν ισχύει, αν δεν φέρει την μηχανική υπογραφή αυτών που εκπροσωπούν νόμιμα την Εταιρία, σύμφωνα με το καταστατικό της ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ή σχετικής πληρεξουσιότητας.

3. Σε περίπτωση μη πληρωμής των ασφαλίστρων, αν η Εταιρία σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 489/76 ή μετά από δικαστική απόφαση, υποχρεωθεί να πληρώσει σε τρίτους αποζημίωση, έχει  δικαίωμα  αναγωγής κατά του οδηγού, του ασφαλισμένου ή και του λήπτη της ασφάλισης.

4. Μετά του παρόντος, παραδίδονται στον λήπτη της ασφάλισης:

α) τα προβλεπόμενα  από το ΝΔ 400/1970 πληροφορικά στοιχεία με έντυπο κατά την υποβολή της αίτησης ασφάλισης και

β) Γενικοί και Ειδικοί όροι όλων των καλύψεων κατά την παράδοση του ασφαλιστηρίου κατά τον Ν. 2496/1997. Οποιοδήποτε από αυτά δίνει στον λήπτη ασφάλισης δικαίωμα υπαναχώρησης και εναντίωσης στην ασφαλιστική σύμβαση που ασκείται με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, με βάση το συνημμένο υπόδειγμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του παρόντος.

5. Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, το ασφαλιστήριο ακυρώνεται εξ ενάρξεως αμέσως και αυτόματα από την παράδοση στο ταχυδρομείο της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή εντύπου εναντίωσης και θεωρείται σαν να μην έχει ποτέ εκδοθεί. Διευκρινίζεται ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν μπορούν να ασκηθούν εάν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την έλευση στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας έχει πραγματοποιηθεί ασφαλιστικός κίνδυνος με βάση την παρούσα σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση, η μη άσκηση των δικαιωμάτων υπαναχώρησης και εναντίωσης συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων ασφάλισης

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ

Εάν το ασφαλισμένο  αυτοκίνητο έχει ασφαλιστεί κατά του ίδιου κινδύνου σε περισσότερους ασφαλιστές, ο λήπτης της ασφάλισης, οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρία χωρίς καθυστέρηση τις   προγενέστερες ασφαλίσεις. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, των προγενέστερων ασφαλίσεων, το ασφάλισμα που οφείλει η Εταιρία, θα περιορίζεται στο μέτρο που δεν καλύπτεται από προηγούμενη ασφάλιση.

Ειδικά για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, εάν υπάρχουν διαδοχικές ασφαλίσεις, ισχύει μόνο η τελευταία και αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή της αποζημίωσης στον ζημιωθέντα τρίτο είναι ο τελευταίος ασφαλιστής.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

1. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα του αυτοκινήτου/οχήματος αιτία θανάτου, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του κληρονομούμενου από την ασφάλιση, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στον κληρονόμο (ους) με υποχρέωση  άμεσης μεταβολής επί της αδείας κυκλοφορίας των αναγραφόμενων στοιχείων ιδιοκτησίας όπως ο νόμος ορίζει, εκτός αν αυτός ειδοποιήσει εγγράφως τον ασφαλιστή  για τη μη αποδοχή τους εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της.

2. Αν μεταβιβαστεί η κυριότητα ή η κατοχή του αυτοκινήτου/οχήματος με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται μετά την παρέλευση (30) ημερών από την ημερομηνία της μεταβίβασης, ο δε ασφαλιστής υποχρεούται σε επιστροφή των τυχών μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (Ν.3746/ Κεφ.  Β’  Άρθρο 36). Η λύση της ασφαλιστικής σύμβασης ισχύει έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται εκ μέρους του ασφαλιστή οποιαδήποτε ενέργεια.

3. Αν, μετά τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου/οχήματος κατά την προηγούμενη παράγραφο, συναφθεί νέα ασφαλιστική σύμβαση για το ίδιο αυτοκίνητο/όχημα, η υφιστάμενη ασφαλιστική σχέση παύει να ισχύει και μόνος υπεύθυνος έναντι των ζημιωθέντων τρίτων είναι ο τελευταίος ασφαλιστής.

ΑΡΘΡΟ 9. ΛΥΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. α) Ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος μπορούν να καταγγέλλουν την ασφαλιστική σύμβαση, οποτεδήποτε, με γραπτή δήλωση η οποία επιδίδεται στην Εταιρία ή σε εξουσιοδοτημένο από αυτήν διαμεσολαβητή, επί αποδείξει.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται  μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση αυτής στην Εταιρία.

β) Η Εταιρία μπορεί, με γραπτή δήλωση, να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση μόνο για παράβαση ουσιώδους όρου αυτής από τον λήπτη της ασφάλισης  ή τον ασφαλισμένο, βαρυνόμενη με την απόδειξη της παράβασης. Με τη δήλωση της καταγγελίας, η οποία επιδίδεται στον λήπτη της ασφάλισης και τον ασφαλισμένο με συστημένη επιστολή ή επί αποδείξει, γνωστοποιείται ότι, η μη συμμόρφωσή τους με τον παραβιασθέντα ουσιώδη όρο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της καταγγελίας, επιφέρει τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης.

γ) Η καταγγελία επιδίδεται στη διεύθυνση  της κατοικίας ή διαμονής του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. Ως κατοικία ή διαμονή θεωρείται η τελευταία διεύθυνση (διεύθυνση επικοινωνίας) που ο λήπτης της ασφάλισης  και ο ασφαλισμένος δήλωσαν εγγράφως στην Εταιρία. Τα αποτελέσματα  της καταγγελίας επέρχονται  ανεξάρτητα από την άρνηση του λήπτη της ασφάλισης και του ασφαλισμένου να παραλάβουν αυτήν ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις  κατοικίας ή διαμονής του προηγούμενου εδαφίου ή τη μη προσέλευσή  τους στο ταχυδρομείο για την παραλαβή της, εκτός εάν ο λήπτης της ασφάλισης και ο ασφαλισμένος αποδείξουν ότι, ανυπαιτίως, δεν είχαν τη δυνατότητα να λάβουν γνώση της καταγγελίας.

δ) Αν την καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης την ασκεί η Εταιρία, υποχρεούται  να κοινοποιεί αυτήν στο Κέντρο Πληροφοριών, η σχετική βεβαίωση του οποίου αποτελεί πλήρη απόδειξη του περιεχομένου της. Αν την καταγγελία ασκεί ο λήπτης της ασφάλισης, η Εταιρία γνωστοποιεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης στο Κέντρο Πληροφοριών.

2. Η Εταιρία μπορεί να επικαλεσθεί τη λύση της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του ζημιωθέντος τρίτου, μετά την πάροδο δεκαέξι (16) ημερών από τη γνωστοποίησή της στο Κέντρο Πληροφοριών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο δ’ της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης ο ασφαλισμένος ή και ο λήπτης της ασφάλισης έχουν την υποχρέωση να επιστρέφουν στην Εταιρία το ασφαλιστήριο, το ειδικό σήμα και την βεβαίωση / πιστοποιητικό ασφάλισης του άρθρο 5 Ν.489/1976.

3. Εφόσον έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα για την επέκταση της κάλυψης αστικής ευθύνης στο εξωτερικό, τότε το ασφαλιστήριο για όλη την διάρκεια ισχύος της πράσινης κάρτας δεν μπορεί να ακυρωθεί.

4. Σε κάθε περίπτωση εάν η Εταιρία υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση σε τρίτους παθόντες σε περίπτωση ακύρωσης, λήξης ή αναστολής της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω μη τήρησης των διαδικασιών που προβλέπει ο νόμος από μέρους του ασφαλισμένου ή του λήπτη ασφάλισης, τότε έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον ασφαλισμένο ή τον λήπτη ασφάλισης οποιαδήποτε ζημία υπέστη ή ποσόν που κατέβαλε.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Συμφωνείται ρητώς ότι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που θα ανακύψουν μεταξύ της Εταιρίας και των ασφαλισμένων από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με τους παρόντες όρους, είναι τα Ελληνικά δικαστήρια. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει  τα ασφάλιστρα και να τροποποιήσει τους όρους ασφάλισης. Αν ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος δεν αποδέχονται (η μη αποδοχή θα προκύπτει με έγγραφη δήλωση) τη μεταβολή που επέρχεται με τον τρόπο αυτό, η Εταιρία δικαιούται να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν. 489/1976. Σε περίπτωση υποχρεωτικής (κατόπιν νομοθετικής αλλαγής) αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, ο λήπτης της ασφάλισης ή ο ασφαλισμένος υποχρεούνται να καταβάλουν άμεσα τη διαφορά των ασφαλίστρων που θα προκύπτει, έστω και αν αυτή επέλθει κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης.

Η καταβολή, όμως, των ασφαλίστρων μετά την ανωτέρω αναπροσαρμογή από μέρους του λήπτη της ασφάλισης  ή/και του ασφαλισμένου, δηλώνει ρητή αποδοχή του νέου ασφαλίστρου και των όρων του συμβολαίου.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από μη αυτοκινούμενο ρυμουλκούμενο όχημα το οποίο δεν φέρει διαφορετικές πινακίδες από το ρυμουλκό, όσο αυτό ρυμουλκείται από το ασφαλισμένο όχημα .

Η συνολική ευθύνη της Εταιρίας για το ασφαλισμένο όχημα και το ρυμουλκούμενο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ασφαλιστικά ποσά που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Η κάλυψη του παρόντος προσαρτήματος ισχύει με τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Το ασφαλισμένο όχημα να έχει τη νόμιμη άδεια ρυμούλκησης και να έχει τη δυνατότητα να ρυμουλκεί το συγκεκριμένο ρυμουλκούμενο βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή και
 2. Το ρυμουλκούμενο όχημα να έχει τη νόμιμη άδεια κυκλοφορίας εφόσον αυτό απαιτείται από το νόμο και να συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες σε αυτόν προδιαγραφές και όρους ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από πυρκαγιά που μεταδόθηκε από το ασφαλισμένο όχημα και  για  την οποία  ευθύνεται  ο λήπτης της ασφάλισης και δεν οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια αυτού, του ασφαλισμένου ή τρίτου προσώπου (εμπρησμός). Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό  ασφάλισης  για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ή ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΦΟΡΤΙΟ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο,  καλύπτονται οι υλικές ζημιές που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους από μεταφερόμενο ή προεξέχον φορτίο, υπό την προϋπόθεση ότι ευθύνεται ο ασφαλισμένος και τηρούνται οι οικείες αστυνομικές διατάξεις. Εξαιρούνται οι ζημιές που οφείλονται στην κακή φόρτωση και στοίβαξη  του μεταφερομένου ή προεξέχοντος φορτίου (σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και εφόσον ο οδηγός του οχήματος έχει λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ. μέτρα ασφαλείας). Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό  ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ

ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο,  καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων μη επιβαινόντων στο αυτοκίνητο, για ζημίες προξενούμενες από την λειτουργία αυτού ως εργαλείου ή κάθε μηχανήματος που αποτελεί εξάρτημά του ή είναι σταθερά προσαρμοσμένο σ’ αυτό ως εργαλείο. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται πάντως για κινδύνους αστικής ευθύνης

1. από ατύχημα που οφείλεται σε καθίζηση, πλημμύρα ή μόλυνση από νερά.

2. σε σωληνώσεις ή καλώδια.

3. σε γέφυρες, γεφυροπλάστιγγες, υπέργειες ή υπόγειες γέφυρες ή διαβάσεις, δρόμους ή οτιδήποτε κάτω από αυτά συνεπεία κραδασμού ή λόγω του βάρους του ασφαλισμένου οχήματος ή από το μεταφερόμενο από αυτό φορτίο.

4. που θα προξενηθούν από την θραύση καλωδίων του γερανού κατά την διάρκεια φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων ή φορτίων κάθε είδους, συνεπεία εκτέλεσης έργου που υπερβαίνει, τις από τον κατασκευαστή αυτού, καθορισμένες ικανότητες αντοχής του

5. που θα προξενηθούν από την χρήση του μηχανήματος για εκτέλεση έργου που υπερβαίνει τις από τον κατασκευαστή αυτού καθορισμένες ικανότητες αντοχής του.

6. που θα προξενηθούν από κακή συντήρηση αυτού ή από κατασκευαστικό ελάττωμα αυτού

7. για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προξενούνται από οδηγό ή χειριστή που δεν έχει την κατά νόμο και την κατηγορία του μηχανήματος, ειδική άδεια χειριστή μηχανήματος έργων ή άλλου μηχανήματος.

8. που θα προξενηθούν και οφείλονται στην μη τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο απαραιτήτων μέτρων ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΩΝ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο,  καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου οχήματος για ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους εξαιτίας διαρροής υγρών, από το ίδιο το ασφαλισμένο όχημα, που χρησιμεύουν για την κίνησή του και όχι από μεταφερόμενο με αυτό φορτίο και δεν οφείλονται στην κακή συντήρησή του. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ή ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, κατά τη στιγμή που το ασφαλιζόμενο  όχημα βρίσκεται μέσα σε φυλασσόμενους χώρους στάθμευσης (κατά τις ώρες λειτουργίας αυτών και έχει καταβληθεί για την φύλαξη αυτή χρηματικό τίμημα) ή συνεργεία αυτοκινήτων ή σε φορτηγίδα, πλοίο, πορθμείο, ή σιδηρόδρομο ή κατά την φόρτωση ή εκφόρτωση από αυτά, υπό τον όρο ότι το ασφαλιζόμενο όχημα δεν θα οδηγείται από υπαλλήλους ή υπεύθυνους των ανωτέρω χώρων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον οι Υλικές Ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουσή του με ανασφάλιστο όχημα. Δεν ευθύνεται για καμία άλλη θετική ή αποθετική ζημία, όπως ενδεικτικά για τη μείωση της αγοραστικής του αξίας ή τη στέρηση της χρήσης του ή για την εμπορική ζημιά του ασφαλισμένου ή για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά.Η ασφάλιση αυτή ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό, έστω και αν έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία ευθύνεται μέχρι του ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι:

α) Η διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος από δημόσιο έγγραφο (π.χ. αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος ή Ποινική Δικογραφία), και όχι από προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις των εμπλεκομένων στο ατύχημα ή τρίτων.

β) Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρίας εναντίον  του υπευθύνου τρίτου.

Η Εταιρία με την καταβολή της αποζημίωσης  υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα δικαιώματα που έχει ο ασφαλισμένος εναντίον κάθε τρίτου υπαιτίου του ατυχήματος ή προς αποζημίωση υπόχρεου, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα δε ο ασφαλισμένος  παρέχει  ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα   στην Εταιρία όπως ενεργήσει, στο όνομά της ή στο όνομά του, τα νόμιμα, δικαστικά ή εξώδικα προς επανείσπραξη της ζημίας.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η περίπτωση που θα συμβούν μέχρι και δύο (2) ζημιογόνα γεγονότα υπαιτιότητας του ασφαλιζομένου μέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο χωρίς τροποποίηση των ασφαλίστρων που αυτός καταβάλει. Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα της μη ανανέωσης  της ασφαλίσεως κατά την επέτειο της, εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της παροχής οποιασδήποτε κάλυψης στο εν λόγω όχημα αποτελεί μη αποδεκτό κίνδυνο.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες πρoξεvoύμεvες:

1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου ή των πρoστηθέvτωv τους προσώπων.

2. Από την συμμετοχή τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς σε επιδείξεις ή εoρταστικές παρελάσεις, σε αγώvες επισήμoυς ή όχι ή σε σχετικές δoκιμαστικές διαδρoμές (πρoπovήσεις)

3. Από τρoμoκρατική πράξη, επιδρoμή, εχθρoπραξία ή πoλεμική επιχείρηση, είτε πριv είτε μετά τηv κήρυξη τoυ πoλέμoυ, εμφύλιo πόλεμo, oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επαvάσταση, επίταξη πάσης φύσεως.

4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή  και άλλωv αιτιώv, από ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες από ραδιεvεργό μόλυvση, από oπoιoδήπoτε πυρηvικό καύσιμo η από oπoιoδήπoτε πυρηvικό κατάλoιπo της καύσεως πυρηvικoύ καυσίμoυ. Ως καύση θεωρείται και η αυτoδύvαμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηvικής  σχάσεως. Επίσης oπoιαδήπoτε  ζημία πoυ πρoκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτίωv από πυρηvικά όπλα ή υλικά.

5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώvα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, αvεμoθύελλα, έκρηξη ηφαιστείoυ, σεισμoύ ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

6. Από oδηγό, πoυ δεv έχει τηv άδεια oδηγήσεως, τηv πρoβλεπόμεvη από τov vόμo και για τηv κατηγoρία  τoυ oχήματoς πoυ oδηγεί.

7. Όταv o oδηγός τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς τελεί κάτω από τηv επίδραση oιvoπvεύματoς ή τoξικώv oυσιώv, κατά τηv έvvoια και τις πρoϋπoθέσεις  τoυ Κώδικα Οδικής Κυκλoφoρίας η όπoιας άλλης διατάξεως vόμoυ (και αvεξαρτήτως εάv η παράβαση αυτή συvετέλεσε στηv πρόκληση τoυ ατυχήματoς).

8. Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα χρησιμoπoιείται για διαφoρετική χρήση από εκείvη πoυ καθoρίζεται στo ασφαλιστήριo και τηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ.

9. Από τo φoρτίo  ή στo φoρτίo  πoυ μεταφέρεται από τo ασφαλισμέvo όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

10. Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα μεταφέρει φoρτίo ή επιβάτες, πέραv από τo επιτρεπόμεvo στηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ αvώτατo όριo, εφόσov η υπέρβαση συvετέλεσε στηv επέλευση ή στηv επαύξηση της ζημίας, κατά τo μέτρo της επαυξήσεως.

11. Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες τoυ oχήματoς ή πυρκαγιά πoυ μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες από τηv διαρρoή υγρώv ή υγραερίωv oπoιασδήπoτε φύσεως πoυ χρησιμoπoιoύvται  για τηv λειτoυργία τoυ, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

12. Όταv τo όχημα ωθείται από άλλη δύvαμη εκτός από τηv δική τoυ ή ωθεί άλλo όχημα ή αvτικείμεvo κιvoύμεvo  σε τρoχoύς ή όχι ή ρυμoυλκεί άλλo όχημα.

13. Μέσα σε φυλασσόμεvoυς χώρoυς σταθμεύσεως ή συvεργεία επισκευής oχημάτωv ή εκθέσεις αυτoκιvήτωv, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

14. Από ή σε αυτoκίvητα oχήματα χωρίς αριθμό κυκλoφoρίας, πoυ ασφαλίζovται  για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμέvo χώρo, εφόσov τα ατυχήματα πρoξεvήθηκαv  έξω από αυτό τo χώρo.

15. Όταv τo ασφαλισμέvo αυτoκίvητo ή μηχάvημα βρίσκεται επάvω ή μέσα σε φoρτηγίδα ή πλoίoπoρθμείo ή σιδηρoδρoμικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τoυ από αυτά, καθώς και ζημίες πρoκαλoύμεvες σε τρίτoυς κατά τηv διαμετακόμιση τoυ με oπoιovδήπoτε τρόπo, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

16. Από ή σε ειδικό τύπoχημάτωv, εργαλείωv ή μηχαvημάτωv, πρoερχόμεvες όχι κατά τηv μετακίvησή τoυς, αλλά από τηv λειτoυργία τoυς ως εργαλείωv, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες:

 1. Πρoερχόμεvες από επιβoλή πρoστίμωv ή εξαγoρά πoιvώv, πoυ επιβάλλovται από διoικητικές, αστυvoμικές ή δικαστικές αρχές, για παραβάσεις vόμωv ή αστυvoμικώv διατάξεωv, από τoυς ασφαλισμέvoυς ή τov αvτισυμβαλλόμεvo, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξoδα από απoφάσεις τωv ίδιωv αρχών

2. Σε θημωvιές και γεωργικά πρoϊόvτα γεvικά από πυρκαγιά πoυ πρoκλήθηκε από oχήματα αλωvιστικώv ή θεριστικώv ή θεριζoαλωvιστικώv ή χορτoκoπτικώv μηχαvώv.

3. Σε γέφυρες, γεφυρoπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εv γέvει εγκαταστάσεις oργαvισμώv  κoιvής ωφέλειας  και βόθρoυς εφόσov oι ζημίες πρoξεvηθoύv  από τo βάρoς τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς.

4. Πρoξεvoύμεvες σε πεζoδρόμια και πρoβάθρα oικιώv εφόσov αυτές πρoξεvηθoύv από τηv κίvηση τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς επάvω τoυς, εκτός εάv αυτό κιvηθεί επάvω τoυς συvεπεία ατυχήματoς ή πρoς απoφυγήv τoυ.

5. Στηv εvδυμασία τωv επιβαιvόvτωv τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς, εφόσov oφείλovται σε κακή συντήρηση του αυτoκιvήτoυ, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφώv ειδώv ή χρημάτωv πoυ μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες ή τo όχημα.

6. Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα από αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α. Υποκατάσταση

Με την καταβολή εκ μέρους της Εταιρίας οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζημίωσης (σε χρήμα ή σε είδος) η οποία πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση αυτή υποκαθίσταται έναντι τρίτων στα δικαιώματα του λήπτη ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος ή και ο λήπτης ασφάλισης έχουν υποχρέωση να παράσχουν στην Εταιρία κάθε υποστήριξη στην άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων της. Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα έγγραφα στα οποία στηρίζονται οι αξιώσεις όπως και τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις  για την είσπραξη των απαιτήσεων.

Β. Παραγραφή

Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση, παραγράφεται μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια από το τέλος του χρόνου που γεννήθηκε η αξίωση ή άλλως όπως ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία.

Γ. Επιφύλαξη  Δικαιωμάτων

Ο ασφαλιστής επιφυλάσσεται πλήρως των νομίμων δικαιωμάτων του όσον αφορά δηλώσεις του ασφαλιζομένου ή δικαιούχου του ασφαλίσματος κατά Α.Κ 147 και Π.Κ 386 & Π.Κ 388 όπως και στην εφαρμογή της παρ. 5 άρθρου 7 του Ν. 2496/1997.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ασφαλιστική Εταιρία “LEV INS” AD, Αλλοδαπή ασφαλιστική Εταιρία λειτουργούσα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών, με έδρα την Σόφια της Βουλγαρίας, διεύθυνση 51D Cherni vruh Blvd., η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και στο Μητρώο NPLE UIC με αριθμό καταχώρησης 121130788.

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο όχημα από σύγκρουσή του με ανασφάλιστο όχημα. Δεν ευθύνεται για καμία άλλη θετική ή αποθετική ζημία, όπως ενδεικτικά για τη μείωση της αγοραστικής του αξίας ή τη στέρηση της χρήσης του ή για την εμπορική ζημιά του ασφαλισμένου ή για οποιαδήποτε έμμεση ζημιά. Η ασφάλιση αυτή ισχύει αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής επικράτειας και δεν επεκτείνεται στο εξωτερικό, έστω και αν έχει εκδοθεί πράσινη κάρτα. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία ευθύνεται μέχρι το ποσού που αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης για την κάλυψη της ζημίας αυτής. Το ποσό αυτό δεν έχει σχέση με τα κατώτατα όρια ασφάλισης της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση του ασφαλισμένου είναι:

α) Η διαπίστωση της ευθύνης του οδηγού του ανασφάλιστου οχήματος από δημόσιο έγγραφο (π.χ. αντίγραφο Δελτίου Συμβάντος ή Ποινική Δικογραφία), και όχι από προφορικές ή έγγραφες δηλώσεις των εμπλεκομένων στο ατύχημα ή τρίτων.

β) Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της Εταιρίας εναντίον  του υπευθύνου τρίτου.

Η Εταιρία με την καταβολή της αποζημίωσης  υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα αντίστοιχα δικαιώματα που έχει ο ασφαλισμένος εναντίον κάθε τρίτου υπαιτίου του ατυχήματος ή προς αποζημίωση υπόχρεου, σύμφωνα με το νόμο. Ειδικότερα δε ο ασφαλισμένος  παρέχει  ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα   στην Εταιρία όπως ενεργήσει, στο όνομά της ή στο όνομά του, τα νόμιμα, δικαστικά ή εξώδικα προς επανείσπραξη της ζημίας.

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτεται η περίπτωση που θα συμβούν μέχρι και δύο (2) ζημιογόνα γεγονότα υπαιτιότητας του ασφαλιζομένου μέσα στην ίδια ασφαλιστική περίοδο χωρίς τροποποίηση των ασφαλίστρων που αυτός καταβάλει. Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα της μη ανανέωσης  της ασφαλίσεως κατά την επέτειο της εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της παροχής οποιοσδήποτε κάλυψης στο εν λόγω όχημα αποτελεί μη αποδεκτό κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

1.  Καλύπτονται oι ζημίες στo ασφαλισμένο αυτοκίνητο από πυρκαγιά, πτώση κεραυνού, έκρηξη, αυτόματη ανάφλεξή του και πυρκαγιά που μεταδόθηκε σε αυτό από άλλο αντικείμενο.

2. Σε περίπτωση που η ασφάλιση πυρός περιλαμβάνει τη ρήτρα “σε πρώτο (Α) κίνδυνο” τότε δεν έχει εφαρμογή ο αναλογικός κανόνας του όρου  συνασφάλισης και σε περίπτωση ζημιάς καταβάλλεται όλη η αποζημίωση μέχρι του ασφαλιζομένου ποσού, που δεν μπορεί να υπερβεί σε καμία περίπτωση την τρέχουσα αξία του ασφαλισμένου οχήματος κατά την στιγμή επελεύσεως του κινδύνου.

3. Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα χρησιμοποιεί ως κύριο ή εναλλακτικό καύσιμο υγραέριο ή φυσικό αέριο, απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των ζημιών από πυρκαγιά ή έκρηξη που προέρχεται από το ίδιο το όχημα, είναι αυτό να διαθέτει πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου οχημάτων σε ισχύ και η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού τοποθέτησης εναλλακτικού καυσίμου να έχει γίνει από αδειοδοτημένο εγκαταστάτη.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από την ασφάλιση πυρκαγιάς εξαιρούνται oι περιπτώσεις που αναφέρονται στους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης με τίτλο «Γενικές Εξαιρέσεις» και «Ειδικές Εξαιρέσεις», καθώς επίσης και

α) Επί ασφαλίσεως αυτ/τωv ψυγείωv ή θερμoθαλάμωv ζημίες τωv ψυκτικώv ή θερμαvτικώv  μηχαvημάτωv, τωv εγκαταστάσεωv και σωληvώσεωv εv γέvει από oπoιαδήπoτε αιτία, εκτός εάv άλλως είχε συμφωvηθεί στo ασφαλιστήριo.

β) Ζημίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώμoνoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς με oπoιovδήπoτε τρόπo συvεργoύσε στηv αυτoγvώμovα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτοκινήτoυ.

γ) Η περίπτωση πυρκαγιάς του οχήματος από κακή συντήρηση (κατόπιν αποδεδειγμένου τεχνικού ελέγχου αρμοδίου τεχνικού φορέα) και από πραγματικό ελάττωμα του κατασκευαστή.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΡΓΙΩΝ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο,  καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Καλύπτονται ζημιές από πυρκαγιά πoυ oφείλεται σε oχλαγωγίες, διαδηλώσεις,  στάσεις, απεργίες και από άμεση ή έμμεση δoλιoφθoρά πoυ πρoκάλεσαv πρόσωπo ή πρόσωπα πoυ εvήργησαv με κακόβoυλη πρόθεση είτε από μόvoι τoυς είτε μετά από εvτoλή τρoμoκρατικής oργάvωσης ή oμάδας πoυ σκoπό είχε τηv επίτευξη τωv παραvόμωv επιδιώξεώv της. Απαραίτητο να υπάρχει σχετική εγγραφή από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

Με το παρόν προσάρτημα  και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο,  καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Καλύπτovται oι ζημιές στo ασφαλισμέvo αυτoκίvητo, πoυ πρoκαλoύvται απoκλειστικά και μόvo από  σύγκρoυση, πρόσκρoυση, εκτρoπή, αvατρoπή και κατάπτωσή τoυ, για το ποσό πέραν του προσδιοριζόμενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καλέσει την αρμόδια αστυνομική αρχή για την καταγραφή του συμβάντος, όπου αυτό είναι αντικειμενικά δυνατό και να προσκομίσει αντίγραφο του δελτίου τροχαίου ατυχήματος.

Ειδικά ορίζεται ότι σε περίπτωση ζημίας, όταν ο οδηγός είναι μικρότερος των είκοσι τριών ετών (23), ή έχει άδεια οδήγησης, που έλαβε σε χρόνο μικρότερο του έτους και δεν έχει δηλωθεί αυτό στην Εταιρία, ούτε έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο επασφάλιστρο νέου οδηγού, ο ασφαλιζόμενος ή ο λήπτης της ασφάλισης θα συμμετέχει στη ζημιά με ποσοστό 50% μετά την αφαίρεση  της απαλλαγής και δεν θα δικαιούται να απαιτήσει το σύνολο της ζημιάς του έστω και με την προσφορά επασφαλίστρου

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τηv ασφάλιση ιδίωv ζημιώv εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo με τίτλo “Γεvικές Εξαιρέσεις”, καθώς επίσης και:

α. Zημίες πρoξεvoύμεvες στo ασφαλιζόμεvo αυτoκίvητo και oφειλόμεvες σε κακή συvτήρησή τoυ (δικαιολογητικά ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο πρέπει να προσκομίζονται)

β. Ζημίες πρoξεvoύμεvες  στα ελαστικά και τoυς τρoχoύς τoυ αυτoκιvήτoυ εφόσov αυτές δεv συvτρέχoυv μαζί με άλλες σχετικές ή ισoβαρείς  ζημίες καλυπτόμεvες με τηv παρoύσα ασφάλιση.

γ. Επί ασφαλίσεως αυτoκιvήτωv ψυγείωv ή θερμoθαλάμωv, ζημίες τωv ψυκτικώv ή θερμαvτικώv μηχαvημάτωv τωv εγκαταστάσεωv και σωληvώσεωv  εv γέvει από oπoιαδήπoτε αιτία, εκτός εάv αλλιώς είχε συμφωvηθεί στo ασφαλιστήριo.

δ. Ζημίες γεvόμεvες σε χρόvo πoυ τo αυτoκίvητo δεv κιvείται σε oδoύς πoυ πρoσδιoρίζovται για τηv κυκλoφoρία  τωv αυτoκιvήτωv ή κιvείται σε oδoύς στις oπoίες απαγoρεύεται από τις Αρχές η κυκλoφoρία.

ε. Ζημίες πoυ πρoξεvήθησαv  κατά τη διάρκεια της αυτoγvώμovoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς με oπoιovδήπoτε τρόπo συvέργησε στηv αυτoγvώμovα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτoκιvήτoυ.

στ. Ζημίες πoυ πρoξεvoύvται άμεσα ή έμμεσα σαv συvέπεια δoλιoφθoράς πoυ εvεργείται από πρόσωπα πoυ δρoυv από επιταγή ή έμπvευση oπoιασδήπoτε πoλιτικής oργάvωσης, από κακόβουλες πράξεις ή από τρομοκρατικές ενέργειες.

ζ. Ζημίες σε μη συvηθισμέvα εξαρτήματα και εξoπλισμό τoυ αυτoκιvήτoυ.

Σε περίπτωση ζημίας λόγω ολικής καταστροφής (φυσικής ή εμπορικής) του ασφαλιζομένου οχήματος και εφόσον καταβλήθηκε ή εκκρεμεί να καταβληθεί αποζημίωση, τότε το συμβόλαιο θεωρείται αυτοδίκαια άκυρο και δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα διότι θεωρούνται δεδουλευμένα στο σύνολό τους.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Καλύπτονται ζημιές του  ασφαλισμένου οχήματος που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα και αποδεδειγμένα από θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό & καθίζηση εδάφους. Ειδικά ορίζεται ότι δεν καλύπτονται μηχανικές βλάβες καθώς και κάθε είδους ζημιά που έχουν ως αιτία τον παγετό.

Ειδικός όρος: Καλύπτονται  ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος που θα προκληθούν από χαλαζόπτωση μέχρι του ποσού των €1.000,00. Σε κάθε περίπτωση ισχύει απαλλαγή €250,00. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης είναι η προσκόμιση εγγράφου, αναφοράς της Ε.Μ.Υ., από το οποίο να προκύπτουν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, την ημερομηνία & ώρα του ζημιογόνου γεγονότος

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ & ΚΑΚΟΒΟΥΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Καλύπτονται οι ζημιές στο ασφαλιζόμενο όχημα που θα προξενηθούν άμεσα από κακόβουλες πράξεις τρίτων προσώπων ή τρομοκρατικές ενέργειες, μεμονωμένες ή μη, για το ποσό πέραν του προσδιοριζόμενου στο ασφαλιστήριο ως απαλλαγή. Απαραίτητο να υπάρχει σχετική εγγραφή από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή.

Εξαιρούνται ζημιές που προκαλούνται κατά την διάρκεια κλοπής ή απόπειρας κλοπής του ασφαλιζομένου οχήματος ή προξενούνται με εκδήλωση  πυρκαγιάς ή έκρηξης σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο,  καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Η ασφάλιση ολικής κλοπής καλύπτει την πραγματική αξία του ασφαλισμένου αυτοκινήτου την ημέρα της κλοπής.
 • Η υποχρέωση της Εταιρίας για καταβολή ασφαλίσματος γεvvάται μετά παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που έλαβε χώρα η κλοπή και το αυτοκίνητο δεν έχει βρεθεί.
 • Ως ολική κλοπή τεκμαίρεται και η ανεύρεση τoυ αυτοκινήτου εvτός της παραπάνω προθεσμίας των 90 ημερών με υλικές ζημίες των oπoίωv η δαπάνη αποκατάστασης είvαι μεγαλύτερη από τo 80% της αξίας τoυ κατά τo χρόvo επελεύσεως τoυ κινδύνου (τεκμαρτή ολική απώλεια).

Ο λήπτης της ασφάλισης  και/ή o ασφαλισμέvoς υπoχρεoύται αμέσως όταv λάβει γvώση της κλoπής vα δηλώσει αυτή στηv Αστυvoμική Αρχή και vα υπoβάλει μήvυση κατά τωv δραστώv (αγvώστωv ή μη). Ο μηvυτής δεv δικαιoύται vα αvακαλέσει τηv μήvυση oύτε και μετά τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσματoς αλλιώς υπoχρεoύται στηv επιστρoφή τoυ ασφαλίσματoς voμιμoτόκως από τηv είσπραξή τoυ.

Σε περίπτωση ζημίας λόγω ολικής κλοπής του ασφαλιζομένου οχήματος και εφόσον καταβλήθηκε ή εκκρεμεί να καταβληθεί αποζημίωση, τότε το συμβόλαιο θεωρείται αυτοδίκαια άκυρο και δεν επιστρέφονται ασφάλιστρα διότι θεωρούνται δεδουλευμένα στο σύνολό τους.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1. Από τηv ασφάλιση κιvδύvoυ κλoπής εξαιρoύvται oι περιπτώσεις πoυ αvαφέρovται στo ασφαλιστήριo με τίτλo “Γεvικές Εξαιρέσεις” και με αριθ. 3, 4 και 5, καθώς επίσης και:

α) Υλικές ζημίες ή απώλειες εξαρτημάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ πoυ πρoκλήθηκαv κατά τη διάρκεια της κλoπής.

β) Φθoρές, λόγω χρήσεως, μείωση απόδoσης,  μείωση εμπoρικής αξίας και έξoδα πoυ πρoέρχovται από τη στέρηση της χρήσης τoυ αυτoκιvήτoυ.

γ) Η κλoπή πoυ δεv δηλώθηκε στηv Αστυvoμική Αρχή ή δεv υπoβλήθηκε μήvυση κατά τωv δραστώv.

δ) Ζημίες πoυ πρoξεvήθησαv κατά τη διάρκεια της αυτoγvώμovoς αφαιρέσεως εάv o κύριoς ή κάτoχoς με oπoιovδήπoτε τρόπo συvέργησε στηv αυτoγvώμovα αφαίρεση ή έστω και από αμέλειά τoυ έγιvαv πρoσιτά στoυς τρίτoυς τα κλειδιά τoυ αυτoκιvήτoυ.

2. Για τηv καταβoλή τoυ ασφαλίσματoς η Εταιρία θα ζητήσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση κλοπής.
 • Αντίγραφο βιβλίου συμβάντων / ατυχημάτων από την επιληφθείσα Αστυνομική Αρχή με αναφορά της μηνύσεως κατ’ αγνώστων.
 • Βεβαίωση από την Αστυνομική Αρχή μετά την πάροδο (90) ενενήντα ημερών για την μη ανεύρεση του κλαπέντος οχήματος καθώς και του ότι εκκρεμή η μήνυση.
 • Αδεία κυκλοφορίας του προς αποζημίωση οχήματος Σε περίπτωση που εκλάπη και αυτή, επίσημο αντίγραφο της από το υπουργείο συγκοινωνιών.
 • Ειδικό πληρεξούσιο ανέκκλητο όπου θα ορίζει πρόσωπο που θα υποδεικνύει η Εταιρία για την μεταβίβαση της κυριότητας του οχήματος όταν και εάν αυτό βρεθεί.
 • Κατάθεση κλειδιών του οχήματος από τον ιδιοκτήτη.
 • Βεβαίωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας  και βεβαίωση δηλώσεως του οχήματος στις δηλώσεις εισοδήματος του ιδιοκτήτη των προηγουμένων ετών.
 • Φορολογική ενημερότητα ιδιοκτήτη και ασφαλισμένου.
 • Επιστολή ιδιοκτήτη και ασφαλισμένου προς την Αστυνομική Αρχή που έχει καταγγελθεί το γεγονός στην οποία θα ενημερώνει ότι σε περίπτωση που βρεθεί το κλεμμένο όχημα πρέπει να ειδοποιηθεί η Εταιρία, αφού σύμφωνα με ειδικό πληρεξούσιο έχουν μεταβιβαστεί σε αυτή τα δικαιώματα του οχήματος.

Εφόσον το όχημα έχει βρεθεί μέχρι την ημερομηνία πληρωμής, η Εταιρία μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή εάν δεν προηγηθεί νόμιμη μεταβίβαση της κυριότητας ή και της χρήσης του οχήματος στην Εταιρία σύμφωνα με τα παραπάνω. Αν το όχημα βρεθεί μετά την καταβολή του ασφαλίσματος, ο ασφαλισμένος ή αντισυμβαλλόμενος κύριος του οχήματος έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την Εταιρία αμέσως μετά την ανεύρεσή του. Η Εταιρία όταν λάβει γνώση για την ανεύρεση του οχήματος υποχρεούται να καλέσει εγγράφως τον ασφαλισμένο στην δηλωθείσα  διεύθυνσή  του και να ζητήσει όπως μέσα σε 10 δέκα ημέρες, δηλωθεί εγγράφως εάν θέλει να κρατήσει το όχημα επιστρέφοντας την καταβληθείσα αποζημίωση. Σε περίπτωση μη απαντήσεως εντός της ως άνω προθεσμίας ο ασφαλισμένος εκπίπτει του δικαιώματος αυτού.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΟΠΗΣ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο, καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Η ασφάλιση  μερικής κλoπής καλύπτει μόvov:

α) την αφαίρεση τεμαχίωv ή εξαρτημάτωv τoυ αυτoκιvήτoυ, πoυ έχoυv στερεά προσδεθεί στo σώμα τoυ και είvαι απαραίτητα για τηv λειτoυργία του,

β) τις υλικές ζημιές που θα προξενηθούν στο σώμα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεση των τεμαχίων ή εξαρτημάτων αυτών (εξαιρείται της κάλυψης η πλαστική κουκούλα cabrio) και

γ) Την αξία των κλαπέντων εξαρτημάτων του (ραδιόφωνα, cd-player, MP3, τηλεοράσεις, τηλέφωνα, εξαρτήματα πλοήγησης) καθώς και τις ζημιές που θα προκληθούν στο σώμα του αυτοκινήτου κατά την αφαίρεσή τους έως του ποσού των €200,00 συνολικά, εκτός αν τα αντικείμενα έχουν περιγραφεί αναλυτικά στην αίτηση ασφάλισης.

ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Στην περίπτωση που απαιτείται χρήση ανταλλακτικών με καινούρια θα υπολογίζεται παλαιότητα επί αυτών όπως παρακάτω:

1. Με την συμπλήρωση του δεύτερου έτους από την ημερομηνία του έτους κατασκευής του οχήματος, ποσοστό 5%.

2. Ποσοστό 5% για κάθε έτος, πέραν αυτού έως το 10ο έτος κυκλοφορίας του, με ανώτατο όριο παλαιότητας το 50% επί των εν λόγω ανταλλακτικών.

3. Επί των ελαστικών του οχήματος ειδικότερα, εάν αυτά συμπεριλαμβάνονται ως κάλυψη, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

α) Κατά το πρώτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 20%

β) Κατά το δεύτερο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 30%

γ) Κατά το τρίτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 40%

δ) Κατά το τέταρτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 60%.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Από τις προαιρετικές  καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο, εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τον τίτλο «Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις», που αναφέρονται στο πιο κάτω τμήμα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν Προσαρτήματα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες πρoξεvoύμεvες:

1. Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου ή των πρoστηθέvτωv τους προσώπων.

2. Από την συμμετoχή τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς σε επιδείξεις ή εoρταστικές παρελάσεις, σε αγώvες επισήμoυς ή όχι ή σε σχετικές δoκιμαστικές διαδρoμές (πρoπovήσεις)

3. Από τρoμoκρατική πράξη, επιδρoμή, εχθρoπραξία ή πoλεμική επιχείρηση, είτε πριv είτε μετά τηv κήρυξη τoυ πoλέμoυ, εμφύλιo πόλεμo, oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επαvάσταση, επίταξη πάσης φύσεως.

4. Άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτιώv, από ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες από ραδιεvεργό μόλυvση, από oπoιoδήπoτε πυρηvικό καύσιμo ή από oπoιoδήπoτε πυρηvικό κατάλoιπo της καύσεως πυρηvικoύ καυσίμoυ. Ως καύση θεωρείται και η αυτoδύvαμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηvικής  σχάσεως. Επίσης oπoιαδήπoτε ζημία πoυ πρoκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτίωv από πυρηvικά όπλα ή υλικά.

5. Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώvα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, αvεμoθύελλα, έκρηξη ηφαιστείoυ, σεισμoύ ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

6. Από oδηγό, πoυ δεv έχει τηv άδεια oδηγήσεως, τηv πρoβλεπόμεvη από τov vόμo και για τηv κατηγoρία  τoυ oχήματoς πoυ oδηγεί.

7. Όταv o oδηγός τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς τελεί κάτω από τηv επίδραση oιvoπvεύματoς ή τoξικώv oυσιώv, κατά τηv έvvoια και τις πρoϋπoθέσεις τoυ Κώδικα Οδικής Κυκλoφoρίας ή όπoιας άλλης διατάξεως vόμoυ (και αvεξαρτήτως εάv η παράβαση αυτή συvετέλεσε στηv πρόκληση τoυ ατυχήματoς).

8. Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα χρησιμoπoιείται για διαφoρετική χρήση από εκείvη πoυ καθoρίζεται στo ασφαλιστήριo και τηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ.

9. Από τo φoρτίo ή στo φoρτίo πoυ μεταφέρεται από τo ασφαλισμέvo όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

10. Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα μεταφέρει φoρτίo ή επιβάτες, πέραv από τo επιτρεπόμεvo στηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ αvώτατo όριo, εφόσov η υπέρβαση συvετέλεσε στηv επέλευση ή στηv επαύξηση της ζημίας, κατά τo μέτρo της επαυξήσεως.

11. Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες τoυ oχήματoς ή πυρκαγιά πoυ μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες από τηv διαρρoή υγρώv ή υγραερίωv oπoιασδήπoτε φύσεως πoυ χρησιμoπoιoύvται  για τηv λειτoυργία τoυ, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

12. Όταv τo όχημα ωθείται από άλλη δύvαμη εκτός από τηv δική τoυ ή ωθεί άλλo όχημα ή αvτικείμεvo κιvoύμεvo  σε τρoχoύς ή όχι ή ρυμoυλκεί άλλo όχημα.

13. Μέσα σε φυλασσόμεvoυς χώρoυς σταθμεύσεως ή συvεργεία επισκευής oχημάτωv ή εκθέσεις αυτoκιvήτωv, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

14. Από ή σε αυτoκίvητα oχήματα χωρίς αριθμό κυκλoφoρίας, πoυ ασφαλίζovται  για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμέvo χώρo, εφόσov τα ατυχήματα πρoξεvήθηκαv  έξω από αυτό τo χώρo.

15. Οταv τo ασφαλισμέvo αυτoκίvητo ή μηχάvημα βρίσκεται επάvω ή μέσα σε φoρτηγίδα ή πλoίoπoρθμείo ή σιδηρoδρoμικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τoυ από αυτά, καθώς και ζημίες πρoκαλoύμεvες  σε τρίτoυς κατά τηv διαμετακόμιση τoυ με oπoιovδήπoτε τρόπo, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

16. Από ή σε ειδικό τύπo oχημάτωv, εργαλείωv ή μηχαvημάτωv, πρoερχόμεvες όχι κατά τηv μετακίvησή τoυς, αλλά από τηv λειτoυργία τoυς ως εργαλείωv, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες:

 1. Πρoερχόμεvες από επιβoλή πρoστίμωv ή εξαγoρά πoιvώv, πoυ επιβάλλovται από διoικητικές, αστυvoμικές ή δικαστικές αρχές, για παραβάσεις vόμωv ή αστυvoμικώv διατάξεωv, από τoυς ασφαλισμέvoυς ή τov αvτισυμβαλλόμεvo, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξoδα από απoφάσεις τωv ίδιωv αρχών

2. Σε θημωvιές και γεωργικά πρoϊόvτα, γεvικά από πυρκαγιά πoυ πρoκλήθηκε από oχήματα αλωvιστικώv  ή θεριστικώv ή θεριζoαλωvιστικώv ή χορτoκoπτικώv μηχαvώv.

3. Σε γέφυρες, γεφυρoπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εv γέvει εγκαταστάσεις oργαvισμώv  κoιvής ωφέλειας  και βόθρoυς εφόσov oι ζημίες πρoξεvηθoύv από τo βάρoς τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς

4. Πρoξεvoύμεvες σε πεζoδρόμια και πρoβάθρα oικιώv, εφόσov αυτές πρoξεvηθoύv από τηv κίvηση τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς επάvω τoυς, εκτός εάv αυτό κιvηθεί επάvω τoυς συvεπεία ατυχήματoς ή πρoς απoφυγήv τoυ.

5. Στηv εvδυμασία τωv επιβαιvόvτωv τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς, εφόσov oφείλovται σε κακή συντήρηση του αυτoκιvήτoυ, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφώv ειδώv ή χρημάτωv πoυ μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες ή τo όχημα.

6. Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα από αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Παρέχεται σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη, Εύβοια, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Κέρκυρα, Λέσβο, Ρόδο, Χίο, Κω, όπως υποχρεώνει ο νόμος 3651/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του νόμου 4512/2018, καθώς επίσης και σε άλλα νησιά που δεν υποχρεώνει ο ανωτέρω νόμος και η επιχείρηση οδικής βοήθειας διαθέτει Δίκτυο Σταθμών Παραμονής και Μεταφόρτωσης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ο ασφαλισμένος, σε περίπτωση ατυχήματος – ζημίας με το ασφαλισμένο όχημα, θα πρέπει να καλεί αμέσως την υπηρεσία, η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 365 ημέρες το χρόνο, στο παρακάτω τηλέφωνο: 211 1017016.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο τηλεφωνητής ζητώντας ένα αναγνωριστικό στοιχείο (αριθμό κυκλοφορίας ή αριθμό συμβολαίου ή ονοματεπώνυμο) επιβεβαιώνει άμεσα ότι το εν λόγω όχημα είναι πράγματι ασφαλισμένο. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, το ασφαλισμένο όχημα δεν βρίσκεται στην βάση δεδομένων, ο ασφαλισμένος θα εξυπηρετείται μόνο εφόσον δηλώσει πως έχει μαζί του το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο τηλεφωνητής θα ενημερώνει πως δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί και η διαδικασία θα σταματά εκεί.

Στη συνέχεια ο τηλεφωνητής θα καταγράψει σύντομα τις βασικότερες πληροφορίες που θα του δώσει ο ασφαλισμένος σχετικά με το ατύχημα, (και συγκεκριμένα τόπος ατυχήματος, αιτία που προκάλεσε το ατύχημα, εάν υπάρχουν τραυματίες και τέλος, εάν κλήθηκε ή όχι τροχαία / αστυνομία).

Τέλος, ο τηλεφωνητής θα ενημερώσει τον ασφαλισμένο πως ο συνεργάτης της υπηρεσίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν προς τον τόπο του ατυχήματος, για την παραλαβή δήλωσης ατυχήματος, την λήψη φωτογραφιών και τη μεταφορά του οχήματος, για την οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η συμπλήρωση της δήλωσης. Επίσης θα πρέπει να έχει διαθέσιμα, την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, την άδεια οδήγησης (δίπλωμα) και το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του, τα οποία θα πρέπει στη συνέχεια να επιδείξει στον συνεργάτη που θα τον εξυπηρετήσει.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Όπως προαναφέραμε, κατά την πρώτη συνομιλία μεταξύ ασφαλισμένου – τηλεφωνητή, θα δίνεται ταυτόχρονα και η εντολή στον πλησιέστερο του τόπου ατυχήματος συνεργάτη, για την μετάβασή του στον τόπο του ατυχήματος.

Ο συνεργάτης της υπηρεσίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, αμέσως μετά την άφιξή του, θα φωτογραφήσει το ασφαλισμένο όχημα και του τρίτου, δίνοντας έμφαση έτσι ώστε οι ζημιές που προκλήθηκαν από το ατύχημα να είναι εμφανείς και να φαίνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας των οχημάτων. Θα πραγματοποιούνται όσες φωτογραφίες κριθούν απαραίτητες για την ακριβή απεικόνιση των ζημιών με ελάχιστο αριθμό έξι (6) φωτογραφίες ανά όχημα. Επίσης θα πραγματοποιούνται και δύο (2) φωτογραφίες κατ’ ελάχιστο του τόπου του ατυχήματος.

ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ο συνεργάτης, πέρα από την λήψη φωτογραφιών, θα συμπληρώσει και το έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος, το οποίο του προμηθεύει η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ. Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία που θα καταγράφονται στην Δήλωση Ατυχήματος χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

• Προσωπικά στοιχεία ασφαλισμένου οδηγού και του άλλου οδηγού (από τις άδειες οδήγησης), εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από τον άλλο οδηγό.

• Στοιχεία ασφαλισμένου οχήματος και του άλλου οχήματος (από τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων), εφόσον αυτό γίνει αποδεκτό από τον οδηγό του άλλου οχήματος.

• Ασφαλιστικές Εταιρίες, του ασφαλισμένου οχήματος και του άλλου (από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια)

• Σύντομη περιγραφή της αιτίας του ατυχήματος (π.χ. παραβίαση stop, κλπ)

• Ημερομηνία και τόπος ατυχήματος

Το έντυπο Δήλωσης Ατυχήματος θα υπογράφεται πάντοτε από τον οδηγό του ασφαλισμένου οχήματος, τον οποίο ο συνεργάτης θα βοηθά στη συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού (όπου έχει εφαρμογή) και το οποίο θα παραλαμβάνεται μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος.

ΑΡΘΡΟ 6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Στις περιπτώσεις όπου το ατύχημα προκάλεσε την ακινητοποίηση του ασφαλισμένου οχήματος, θα στέλνεται πάντοτε γερανός / πλατφόρμα για την περαιτέρω μεταφορά του οχήματος (μικτού βάρους έως και 3,5 τόνους, απόσταση αξόνων 3,15 μέτρα, με μονούς τροχούς στον πίσω άξονα) σε συνεργείο επισκευής πλησίον του τόπου ατυχήματος που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος.

Η μεταφορά/ρυμούλκηση του οχήματος παρέχεται αποκλειστικά και μόνον εφόσον το ασφαλισμένο όχημα, ακινητοποιήθηκε και αδυνατεί να αυτοκινηθεί ασφαλώς αποκλειστικά εξαιτίας ατυχήματος, το οποίο ενεργοποίησε κάλυψη αστικής ευθύνης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου Αυτοκινήτου που έχει συνάψει ο ασφαλισμένος με τον ασφαλιστή και δικαιολογεί την υποβολή δήλωσης ατυχήματος, η οποία και πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω της “ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ”. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται την παροχή μεταφοράς/ρυμούλκησης.

Αν το όχημα του ασφαλισμένου, μετά από ατύχημα, έχει πέσει σε χαντάκι, λίμνη, ποταμό, θάλασσα, λάσπη ή άμμο κλπ. η ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ δεν έχει υποχρέωση παροχής μεταφοράς/ρυμούλκησης, παρόλα αυτά θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για τη ρυμούλκησή του, με τα μέσα που διαθέτει. Σε περίπτωση που επιτευχθεί η υπόψη ρυμούλκηση αλλά, λόγω των ειδικών συνθηκών, υποστεί ζημιές το όχημα ο ασφαλιστής δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης. Σε περίπτωση χρήσης ειδικού γερανού, καλύπτεται έως το ποσό των € 250,00.

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα προσφέρονται από την ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά που αναφέρονται πιο πάνω.

Παρατήρηση: ΙΣΧΥΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ H ΕΤΑΙΡΙΑ

Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν καλέσει την υπηρεσία ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ, από τον τόπο του ατυχήματος, αλλά καλέσει αργότερα είτε από την οικία του, είτε από τον χώρο εργασίας του η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ θα ακολουθεί και σε αυτή την περίπτωση την ίδια διαδικασία αποστέλλοντας τον συνεργάτη της στον τόπο που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος, στο χρονικό διάστημα μέχρι και τρεις (3) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος, αποκλειστικά για την παραλαβή της δήλωσης και όχι για την μεταφορά του οχήματος. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να παρευρίσκεται τόσο το άτομο που οδηγούσε το ασφαλισμένο όχημα όταν προκλήθηκε το ατύχημα (εφόσον ο οδηγός και ο ασφαλισμένος δεν είναι το ίδιο πρόσωπο), αφού το έντυπο Δήλωση Ατυχήματος θα πρέπει να υπογραφεί από αυτόν, όσο και το ασφαλισμένο όχημα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η φωτογράφηση. Στις περιπτώσεις αυτές η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ δεν θα είναι υποχρεωμένη να μεταβεί και στον τόπο όπου ευρίσκεται το όχημα του παθόντος, ούτε και στον τόπο του ατυχήματος, καθότι η συγκεκριμένη παροχή προβλέπει μία και μόνο μετάβαση ανά ζημιά. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία ο ασφαλισμένος δεν δικαιούται την υπηρεσία ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ο ασφαλισμένος καλώντας τον ίδιο αριθμό μπορεί να ζητά σε 24ωρη βάση πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσει μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ή ζημιά του ασφαλισμένου οχήματος.

ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρία παροχής των υπηρεσιών οδικής βοήθειας (επιχείρηση παροχής οδικής βοηθείας) είναι η νόμιμα αδειοδοτημένη και δραστηριοποιούμενη στην Ελλάδα Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «EXTRA ASSISTANCE ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΑΦΜ 800693926 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, με έδρα στον Βύρωνα Αττικής, οδός Νικ. Αρώνη 38 και θα αποκαλείται στο εξής λόγω συντομίας «Εταιρία», που αναλαμβάνει όπως καθορίζει ο νόμος 3651/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του νόμου 4512/2018, στο άρθρο 3 παράγραφος 9, την  εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της ασφαλιστικής Εταιρίας «LEV INS INSURANCE COMPANY», οι οποίοι εξυπηρετούνται αποκλειστικά από το τηλέφωνο 211 1017016.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ασφαλισμένα πρόσωπα

Ασφαλισμένα πρόσωπα θεωρούνται:

Ο κύριος ή νόμιμος κάτοχος και ο οδηγός του οχήματος, όπως ορίζεται στην βεβαίωση ένταξης στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο βοήθειας.

Καλυπτόμενα πρόσωπα

1.Οι εκάστοτε επιβαίνοντες του ασφαλισμένου οχήματος που μεταφέρονται δωρεάν κατά την διάρκεια του περιστατικού.

2.Ο εκάστοτε νόμιμος οδηγός του οχήματος.

3.Οι νόμιμοι εκπρόσωποι του ασφαλισμένου νομικού προσώπου (Εταιρίας κ.λ.π.) όπως ορίζονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΔIΕΥΚΡIΝIΣΗ

Στο παρόν τα ασφαλισμένα και τα καλυπτόμενα πρόσωπα θα αναφέρονται χάριν συντομίας, με τον όρο “ασφαλισμένος”.

Ασφαλισμένο όχημα

Ασφαλισμένο όχημα θεωρείται εκείνο το οποίο ρητά ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο οδικής βοήθειας.

Η παροχή της κάλυψης οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας είναι δυνατή μόνο σε Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.I.Χ.), σε Ε.Ι.Χ. Leasing, σε Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης (Φ.I.Χ.) και σε Φορτηγά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης Αγροτικά (Φ.Ι.Χ. ΑΓΡ) εγκεκριμένου μικτού βάρους μέχρι 3.500 κιλών με μεταξόνιο όχι μεγαλύτερο των 3,15 μέτρων και με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο πίσω άξονας του ασφαλισμένου οχήματος δεν φέρει διπλούς τροχούς. Η κάλυψη παρέχεται και σε μοτοσικλέτες Ιδιωτικής Χρήσης άνω των 50cc.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1. ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ

Η βοήθεια με βάση την κάλυψη που περιγράφεται στο παρόν, παρέχεται καθ’ όλο το 24ωρο – 365 ημέρες το χρόνο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ο ασφαλιστής, κατά τη διάρκεια ισχύος της ασφάλισης αυτής, υποχρεούται να παρέχει βοήθεια στα ασφαλισμένα πρόσωπα, τα οποία περιέρχονται σε δυσχερή θέση λόγω ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος από τροχαίο ατύχημα, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη, βλάβη ελαστικών καθώς και απόπειρα κλοπής.

Η βοήθεια προς τον Ασφαλισμένο παρέχεται με προσωπικό και εξοπλισμό που ανήκουν στην Εταιρία ή σε συνεργάτες της.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Σε ιδιαίτερο Παράρτημα της που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος ασφαλιστηρίου και σύμφωνα, με τα υπό του νόμου προβλεπόμενα παρατίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Οι ακριβείς διευθύνσεις των Σταθμών Παραμονής και Μεταφόρτωσης σε όλη την Ελληνική επικράτεια που διαθέτει η Εταιρία

Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής και επικαιροποίησης, σε συνεργασία με την επιχείρηση παροχής οδικής βοηθείας σε τακτά χρονικά διαστήματα του περιεχομένου του ως άνω Παραρτήματος. Σημειώνεται ότι η εκάστοτε επικαιροποιημένη μορφή του εν λόγω παραρτήματος θα είναι αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Extra Assistance, www.extra.com.gr.

Η παράθεση του εν λόγω παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος έχει αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν επάγεται οιαδήποτε άλλη έννομη συνέπεια, ούτε επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ισχύ ή επενέργεια άλλων όρων και προβλέψεων του παρόντος. Επισημαίνεται τέλος, ότι προϋπόθεση για την προσήκουσα παροχή της υπηρεσίας οδικής βοηθείας είναι η οιαδήποτε επικοινωνία, σε περίπτωση ακινητοποιήσεως του ασφαλισμένου οχήματος, να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό: 211 10 17016.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υπηρεσίες που προσφέρονται από 0 μέχρι 50 χλμ από τον τόπο της μονίμου κατοικίας του ασφαλισμένου ή εντός των ορίων του Νομού

1. Επιτόπια επισκευή του οχήματος, εφόσον είναι δυνατή. Ενδεικτικά αναφέρονται: (αλλαγή ελαστικού, μπαταρία κ.τ.λ.)

2. Επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος έχει βρεθεί εκτός αυτού.

3. Μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου πλησίον του τόπου μόνιμης κατοικίας του, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του οχήματος να αυτοκινείται ασφαλώς.

4.Σε περίπτωση που η ακινητοποίηση λάβει χώρα κατά την διάρκεια Αργίας ή Σαββατοκύριακου και ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει συνεργείο τότε έχει μια από τις κάτωθι Ι και ΙΙ επιλογές :

Ι. Την μεταφορά στην κατοικία του, οπότε δεν δικαιούται δεύτερης μεταφοράς σε συνεργείο.

ΙΙ. Την μεταφορά σε Σταθμό Παραμονής και Μεταφόρτωσης της επιχείρησης παροχής οδικής βοηθείας οπότε δικαιούται δεύτερη μεταφορά σε συνεργείο επιλογής του.

Υπηρεσίες που προσφέρονται άνω των 50 Χλμ από τον τόπο της μονίμου κατοικίας του ασφαλισμένου ή εκτός των ορίων του νομού.

1. Επιτόπια επισκευή του οχήματος, εφόσον είναι δυνατή. Ενδεικτικά αναφέρονται: (αλλαγή ελαστικού, μπαταρία κ.τ.λ.)

2. Επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος έχει βρεθεί εκτός αυτού.

3. Μεταφορά του οχήματος:

α) Στο πλησιέστερο προς τον τόπο ακινητοποίησης συνεργείο επισκευής, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του οχήματος να αυτοκινείται ασφαλώς. Σε περίπτωση Αργίας ή Σαββατοκύριακου ο ασφαλισμένος δικαιούται την μεταφορά του οχήματος σε Σταθμό Παραμονής και Μεταφόρτωσης της επιχείρησης παροχής οδικής βοηθείας και στην συνέχεια μεταφορά σε τοπικό συνεργείο.

Ή

β) Σε συνεργείο που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος πλησίον της διεύθυνσης μονίμου κατοικίας του που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της αστικής ευθύνης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αναγγελίας του ατυχήματος ή της βλάβης, με την προϋπόθεση ότι δεν επισκευάζεται σε μία (1) εργάσιμη ημέρα (η οποία μπορεί να είναι μόνο η επόμενη).

Στην περίπτωση κατά την οποία το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται στα όρια της εγγύησης του κατασκευαστή και δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο στα όρια του νομού της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου, τότε μπορεί να επιλεγεί το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Μεταφορά εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας του δικαιούται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει εξουσιοδοτημένο συνεργείο στα όρια του νομού της μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση που για τον επαναπατρισμό του οχήματος απαιτείται η χρήση ferry boat, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ασφαλισμένο, εφ’ όσον πρόκειται για δαπάνες που θα έκανε ο ασφαλισμένος ακόμα κι αν δεν είχε συμβεί η βλάβη.

ΑΡΘΡΟ 5. ΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

Στην περίπτωση ανεύρεσης του ασφαλισμένου οχήματος μετά από ολική ή μερική κλοπή, που έχει σαν συνέπεια την ακινητοποίηση του οχήματος, δικαιούται επαναπατρισμό στον τόπο μόνιμης κατοικίας, για διάστημα ενός (1) έτους, χωρίς να ισχύει η κάλυψη της οδικής βοήθειας.

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Στην περίπτωση που η ακινητοποίηση του ασφαλισμένου οχήματος έχει λάβει χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδρομο, στον οποίο η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένα οχήματα οδικής βοήθειας, η παροχή των καλύψεων οδικής βοήθειας που προβλέπονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, μπορούν να προσφερθούν μόνο εφόσον το ασφαλισμένο όχημα έχει ήδη ρυμουλκηθεί εκτός του κλειστού αυτοκινητοδρόμου από την αντίστοιχη υπηρεσία βοήθειας που κατ’ αποκλειστικότητα εξυπηρετεί τα περιστατικά εντός του κλειστού αυτοκινητοδρόμου.

Απαγορεύεται η προσπάθεια διάγνωσης ή επί τόπου αποκατάστασης της βλάβης στους αυτοκινητοδρόμους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με εξαίρεση την αντικατάσταση τροχού με το βοηθητικό τροχό του οχήματος (δηλ. ρεζέρβα).

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Επιτόπια επισκευή του οχήματος, εφόσον είναι δυνατή.

Επαναφορά του οχήματος σε δημόσιο δρόμο, αν λόγω ατυχήματος έχει βρεθεί εκτός αυτού.

Μεταφορά του οχήματος στον πλησιέστερο κατάλληλο τόπο επισκευής του, ώστε να αποκατασταθεί η ικανότητα του οχήματος να αυτοκινείται ασφαλώς.

ΑΡΘΡΟ 8. ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος για το οποίο η προβλεπόμενη διάρκεια επισκευής ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) ημέρες, ο ασφαλιστής αναλαμβάνει και οργανώνει την μεταφορά του οχήματος από το συνεργείο που βρίσκεται ακινητοποιημένο στο συνεργείο που του υποδεικνύεται από τον ασφαλισμένο και το οποίο βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του τελευταίου.

Σε περίπτωση βλάβης για την οποία η προβλεπόμενη διάρκεια επισκευής ξεπερνά τις επτά (7) ημέρες, ο ασφαλιστής αναλαμβάνει και οργανώνει την μεταφορά του οχήματος από το συνεργείο που βρίσκεται ακινητοποιημένο, στο συνεργείο που του υποδεικνύεται από τον ασφαλισμένο και το οποίο βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του τελευταίου.

Ο ασφαλιστής οργανώνει την μεταφορά του οχήματος όσο το δυνατόν ταχύτερα με μέγιστο όριο της δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία εκτίμησης της ζημίας για τον χρόνο επισκευής του οχήματος. Παρά ταύτα, δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις που οφείλονται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Ο ασφαλιστής θα ζητήσει από το συνεργείο όπου βρίσκεται το αυτοκίνητο έγγραφη γνωμάτευση η οποία θα περιγράφει την κατάσταση του οχήματος, τις ζημιές και την προβλεπόμενη διάρκεια επισκευής.

Στον υπολογισμό του προβλεπόμενου χρόνου επισκευής, δεν υπολογίζεται και δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος αναμονής για την παραλαβή των αναγκαίων ανταλλακτικών ή και ο χρόνος στάθμευσης – αναμονής του οχήματος εντός του συνεργείου, λόγω φόρτου εργασίας.

Ο ασφαλιστής βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς όταν αυτά δεν υπερβαίνουν την εμπορική αξία του αυτοκινήτου κατά τη στιγμή της εξυπηρέτησης. Τον ασφαλισμένο βαρύνουν σε κάθε περίπτωση, τα έξοδα φύλαξης του αυτοκινήτου μέχρι την στιγμή της μεταφοράς του καθώς και τυχόν έξοδα εκτελωνισμού, αποκαταστάσεως βλαβών ή αγοράς κλαπέντων εξαρτημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την παράδοση του αυτοκινήτου στο συνεργείο.

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

Στην περίπτωση που κατά την ανεύρεσή του, το όχημα δεν είναι σε κατάσταση που να μπορεί να αυτοκινηθεί και η προβλεπόμενη διάρκεια επισκευής ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) ημέρες ανεξάρτητα από το κόστος επισκευής, ο ασφαλιστής αναλαμβάνει και οργανώνει την μεταφορά αυτού σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 8 «Επαναπατρισμός του οχήματος».

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται μόνο σε περίπτωση που η κλοπή γνωστοποιήθηκε στις αστυνομικές ή αρμόδιες τοπικές αρχές. Ο ασφαλισμένος οφείλει να προσκομίσει στον ασφαλιστή αποδεικτικό υποβολής της εν λόγω καταγγελίας – γνωστοποιήσεως.

Τα παραπάνω ισχύουν εφόσον ο ασφαλισμένος δεν έχει αποζημιωθεί για την απώλεια του οχήματός του σε εκτέλεση ασφαλιστικής σύμβασης ολικής κλοπής.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

1.Στην περίπτωση που η ακινητοποίηση του ασφαλισμένου οχήματος έχει λάβει χώρα σε κλειστό αυτοκινητόδρομο στον οποίο περιορίζεται η πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένα οχήματα οδικής βοήθειας, η παροχή των καλύψεων οδικής βοήθειας που προβλέπονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, μπορούν να προσφερθούν μόνο εφόσον το ασφαλισμένο όχημα έχει ήδη ρυμουλκηθεί εκτός του κλειστού αυτοκινητοδρόμου από την αντίστοιχη υπηρεσία βοήθειας που κατ’ αποκλειστικότητα εξυπηρετεί τα περιστατικά εντός του κλειστού αυτοκινητοδρόμου.

2.Οι παροχές οδικής βοηθείας θα προσφέρονται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κατά τόπους νομοθετικό πλαίσιο και με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτό προβλέπει.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1. ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η βοήθεια με βάση την κάλυψη που περιγράφεται στο παρόν, παρέχεται καθ’ όλο το 24ωρο – 365 ημέρες το χρόνο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Ο ασφαλιστής υποχρεούται να παρέχει βοήθεια στα ασφαλισμένα πρόσωπα, όταν αυτά περιέλθουν σε δυσχερή θέση, συνεπεία ατυχήματος ή βλάβης κατά τη διάρκεια μετακίνησης με το ασφαλισμένο όχημα, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην περίπτωση ακινητοποίησης του καλυπτόμενου οχήματος συνέπεια τροχαίου ατυχήματος ή βλάβης σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 χιλιομέτρων από τον τόπο μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου ή εκτός των ορίων του Νομού μόνιμης κατοικίας, δικαιούται :

Τα έξοδα της παραμονής σε ξενοδοχείο πλησίον του συνεργείου, με ανώτατο συνολικό κόστος € 200,00 ανά όχημα και ανά συμβάν, με την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει μεταφερθεί σε συνεργείο επιλογής του ασφαλισμένου πλησίον του τόπου ακινητοποίησης. Η εν λόγω παροχή και πάντοτε εντός του ως άνω ποσοτικού ορίου επεκτείνεται και στους επιβαίνοντες στο ασφαλισμένο όχημα. Επιπλέον καλύπτονται τα έξοδα της μεταφοράς των επιβαινόντων από το σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος έως το πλησιέστερο ξενοδοχείο με μέγιστο κόστος ανά συμβάν € 20,00.

Εναλλακτικά με την ως άνω παροχή και εφόσον ο ασφαλισμένος επιλέξει την μεταφορά του οχήματος σε συνεργείο επιλογής του πλησίον του τόπου μόνιμης κατοικίας του, δικαιούται την επάνοδο των λοιπών δικαιούχων στην μόνιμη κατοικία τους. Η επάνοδος γίνεται σιδηροδρομικώς ή με λεωφορείο με ανώτατο συνολικό κόστος € 200,00 ανά όχημα και ανά συμβάν. Στην περίπτωση ακτοπλοϊκής επιστροφής, επειδή ο ασφαλισμένος έχει μεταβεί στον προορισμό του ακτοπλοϊκώς, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον ίδιο. Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να επιλέξει αντί της επανόδου στη μόνιμη κατοικία του, συνέχιση του ταξιδιού προς τον τόπο προορισμού του, εφόσον το κόστος για τη συνέχιση αυτή, δεν υπερβαίνει το κόστος επανόδου στη μόνιμη κατοικία του. Η εν λόγω παροχή επεκτείνεται και στους επιβαίνοντες στο ασφαλισμένο όχημα. Για την μεταφορά των επιβαινόντων από το σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος έως τον πλησιέστερο σταθμό μέσων μαζικής μεταφοράς, καλύπτονται τα έξοδα με μέγιστο κόστος ανά συμβάν € 20,00.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Σε περίπτωση που εξαιτίας της ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος συνέπεια βλάβης ή ατυχήματος, ο προβλεπόμενος χρόνος επισκευής του οχήματος στο πλησιέστερο κατάλληλο συνεργείο επιθυμίας του ασφαλισμένου, υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, ο ασφαλιστής βαρύνεται με τα έξοδα παραμονής του ασφαλισμένου και των λοιπών επιβαινόντων του οχήματος (που δεν εμπίπτουν στον ορισμό των ασφαλισμένων προσώπων), σε ξενοδοχείο με ανώτατο ημερήσιο κόστος € 100,00 ανά καλυπτόμενο πρόσωπο και συνολικό κόστος € 500,00 ανά ασφαλισμένο όχημα και συμβάν.

Σε περίπτωση που εξαιτίας της ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος συνέπεια βλάβης ή ατυχήματος, συντρέχουν οι προϋποθέσεις επαναπατρισμού του οχήματος, ο ασφαλιστής αναλαμβάνει και οργανώνει την επιστροφή του ασφαλισμένου και των λοιπών επιβατών του οχήματος στην Ελλάδα, σιδηροδρομικώς ή ακτοπλοϊκώς, με ανώτατο ποσό € 100,00 ανά άτομο. Στην περίπτωση ακτοπλοϊκής επιστροφής, επειδή ο ασφαλισμένος έχει μεταβεί στον προορισμό του ακτοπλοϊκώς τα έξοδα επιστροφής καθώς και τα έξοδα θαλάσσιας μεταφοράς του οχήματος βαρύνουν τον ίδιο.

Σε περίπτωση ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος συνέπεια βλάβης ή ατυχήματος, καλύπτονται τα έξοδα της μεταφοράς των επιβαινόντων από το σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος έως το πλησιέστερο ξενοδοχείο, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει την παραμονή του σε ξενοδοχείο. Επίσης, καλύπτονται τα έξοδα μεταφοράς των επιβαινόντων από το σημείο ακινητοποίησης του ασφαλισμένου οχήματος έως τον πλησιέστερο σταθμό μέσων μαζικής μεταφοράς, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιλέξει την μεταφορά του αυτοκινήτου του σε συνεργείο πλησίον του τόπου της μονίμου κατοικίας του. Και στις δύο περιπτώσεις το μέγιστο κόστος ανά συμβάν είναι € 100,00.

ΑΡΘΡΟ 5. ΟΛΙΚΗ ΚΛΟΠΗ

α) Σε περίπτωση ολικής κλοπής του οχήματος, ο ασφαλιστής αναλαμβάνει και οργανώνει την επιστροφή των ασφαλισμένων στον τόπο κατοικίας τους στην Ελλάδα, σιδηροδρομικώς ή ακτοπλοϊκώς.

β) Σε περίπτωση ανεύρεσης του οχήματος εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία κλοπής, ο ασφαλιστής αναλαμβάνει και παρέχει στον ασφαλισμένο ή στο άτομο που αυτός θα επιλέξει τα απαιτούμενα εισιτήρια σιδηροδρομικώς ή ακτοπλοϊκώς, με σκοπό την παραλαβή του οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης ανταλλακτικών για την επισκευή του καλυπτόμενου οχήματος, λόγω βλάβης ή ατυχήματος που συνέβη στο εξωτερικό, το κέντρο εξυπηρέτησης εξευρίσκει και αποστέλλει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά με το πλέον γρήγορο μέσο. Απαραίτητη προϋπόθεση και απαράβατος όρος για την ως άνω παροχή είναι ο ασφαλισμένος να έχει αποδεχθεί και προκαταβάλει το κόστος των ανταλλακτικών, της μεταφοράς και των τυχόν εξόδων εκτελωνισμού αυτών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η ασφάλιση οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας αρχίζει από την ημερομηνία που αναφέρεται στο σχετικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο βοήθειας, ή από την ημερομηνία της αποδοχής σχετικής έγγραφης αίτησης του ασφαλισμένου.

Το παρόν συμβόλαιο ισχύει με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1.Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει εμπροθέσμως εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Αυτό αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτόν ακόμα του όρκου. Σε κάθε περίπτωση ο ασφαλισμένος παραμένει ακάλυπτος, μετά την ημερομηνία λήξης της ασφάλισης του η οποία αναγράφεται στην βεβαίωση της ένταξης του στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

2.Κατά την στιγμή της ασφάλισης το ασφαλισμένο όχημα πρέπει να μην έχει υποστεί βλάβη και να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία μέσα στο γεωγραφικό χώρο που ορίζεται στο παρόν έντυπο (στον τόπο μονίμου κατοικίας του).

3.Το ασφαλισμένο αυτοκίνητο να παραμένει στην ιδιοκτησία – κυριότητα και κατοχή του ασφαλισμένου.

4.Το ασφάλιστρο βοήθειας είναι αντίστοιχο σε διάρκεια με τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης.

Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου από την επόμενη ασφαλιστική περίοδο. Διατηρεί ακόμα, το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τους όρους του παρόντος συμβολαίου ή να διακόψει την κάλυψη μετά από έγγραφη ειδοποίηση, με συστημένη επιστολή προς τον ασφαλισμένο.

Τα νόμιμα δικαιώματα συμβολαίου και κάθε φόρος του Δημοσίου βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

1.Απαραίτητη προϋπόθεση ρυμούλκησης οποιουδήποτε οχήματος είναι το βάρος του να μην υπερβαίνει τα 3.500 κιλά και με την προϋπόθεση για τα επαγγελματικά οχήματα να είναι πάντα κενά φορτίου.

2.Το ασφαλιστήριο αυτό δεν δίνει το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να ζητήσει ή να συμφωνήσει την παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε τρίτο και να απαιτήσει στη συνέχεια, από τον ασφαλιστή το ποσό που κατέβαλε ή υποσχέθηκε να καταβάλει, εκτός εάν αυτό έχει εκ των προτέρων συμφωνηθεί.

3.Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος επιθυμεί να επιστρέψει στον τόπο μόνιμης κατοικίας του με ταξί, ο ασφαλιστής θα του καταβάλλει ποσό ίσο με εκείνο που θα δαπανούσε εάν επέστρεφε με τραίνο ή λεωφορείο.

4.Ο ασφαλισμένος δικαιούται μία μεταφορά ανά περιστατικό που θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον τόπο της ακινητοποίησης στο συνεργείο που θα υποδείξει ο ασφαλισμένος ή στον τόπο κατοικίας του και με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων για την περίπτωση του Εδαφίου «Υπηρεσίες που προσφέρονται άνω των 50 Χλμ από τον τόπο της μονίμου κατοικίας του ασφαλισμένου ή εκτός των ορίων του νομού». Εφόσον το καλυπτόμενο όχημα μεταφερθεί στον τόπο επιθυμίας του δικαιούχου, παύει να υπάρχει οιαδήποτε υποχρέωση της επιχείρησης παροχής οδικής βοήθειας οχημάτων για το συγκεκριμένο περιστατικό και κάθε νέα απαίτηση για μεταφορά δεν θεωρείται παροχή οδικής βοήθειας.

5.Οι χιλιομετρικές αποστάσεις ισχύουν όπως αυτές ορίζονται από το αρμόδιο Υπουργείο.

6.Τα οχήματα παροχής οδικής βοηθείας δύναται να μεταφέρουν ταυτοχρόνως με το όχημα τόσα καλυπτόμενα πρόσωπα όσα επιτρέπει η άδεια κυκλοφορίας τους.

7.Ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το απαιτήσει, να ενημερωθεί για τις ενέργειες ρυμούλκησης πριν την πραγματοποίηση τους. Να συνταχθεί και υπογραφεί από τον ίδιο και τον εκπρόσωπο του ασφαλιστή κοινή δήλωση αποδοχής της κατάστασης του ασφαλισμένου οχήματος (Έκθεση & Αναφορά Οχήματος) πριν την επέμβαση του ασφαλιστή και της επιχείρησης παροχής οδικής βοηθείας και των ενεργειών ρυμούλκησης αυτού.

8.Ο ασφαλιστής υποχρεούται να αποκαταστήσει τις ζημιές οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά και μόνο σε υπαιτιότητα των παρεχόντων την οδική βοήθεια οργάνων της Εταιρίας είτε αυτές προκλήθηκαν κατά την φόρτωση και την μεταφορά είτε σε επιτόπια επισκευή του οχήματος.

9.Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει την ζημιά στον ασφαλιστή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του οχήματος από τον ασφαλιστή.

10.Σε περίπτωση βλάβης του ασφαλισμένου οχήματος που θα λάβει χώρα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισης οδικής βοήθειας, ο ασφαλιστής δικαιούται, πριν την παροχή οδικής βοήθειας να απαιτήσει από τον ασφαλισμένο να του χορηγήσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά την ακριβή ημερομηνία της βλάβης καθώς και τα ακριβή συμπτώματα και αίτια που προκάλεσαν την ακινητοποίηση, με σκοπό τον έλεγχο και την εξακρίβωση του πραγματικού χρονικού σημείου επέλευσης του συμβάντος. Σε κάθε περίπτωση πριν την παροχή οδικής βοήθειας ο ασφαλιστής έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο αποδεικνύει την γνησιότητα της βλάβης. 

11.Οι προαναφερόμενες καλύψεις ισχύουν 72 ώρες μετά την έκδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

ΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

Ο ασφαλιστής δεν υποχρεούται:

α. Στην παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας, εάν:

οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς και οι δρόμοι δύσβατοι από πλημμύρες, ομίχλη, κατολισθήσεις, χιόνια ή πάγους και η κίνηση των κινητών συνεργείων και των γερανοφόρων οχημάτων είναι αδύνατη, ακόμη και με αντιολισθητικές αλυσίδες.

οι δρόμοι είναι άβατοι λόγω ειδικών συνθηκών (σεισμοί, κομμένες ή χαλασμένες γέφυρες κ.λ.π.).

β. Στην τοποθέτηση αντιολισθητικών αλυσίδων για τη ρυμούλκηση ασφαλισμένου οχήματος σε ειδικές συνθήκες ή στην επέμβαση για ακινητοποίηση που προκλήθηκε στο ασφαλισμένο όχημα συνεπεία εσφαλμένων ενεργειών τοποθέτησης αντιολισθητικών αλυσίδων από τον ασφαλισμένο

γ. Στη ρυμούλκηση ασφαλισμένου οχήματος, όταν αυτή είναι αδύνατη λόγω ακινητοποίησης σε υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων.

δ. Στην μεταφορά ή μετακίνηση άλλων οχημάτων, προκειμένου να φορτωθεί το ασφαλισμένο όχημα.

ε. Στη μεταφορά ασφαλισμένου οχήματος, εφόσον η βλάβη του επισκευάζεται επί τόπου με την εξαίρεση αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας όπου το όχημα θα ρυμουλκείται έως τον πλησιέστερο χώρο στάθμευσης ή Σταθμό Παραμονής και Μεταφόρτωσης, ώστε να πραγματοποιηθούν οι ενέργειες διάγνωσης και επισκευής της βλάβης.

στ. Στην παροχή βοήθειας για συμβάν, που δεν εμποδίζει το όχημα να κινηθεί αυτόνομα και ασφαλώς μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.

ζ.Στην παροχή βοήθειας σε περίπτωση ακινητοποίησης από απώλεια κλειδιών.

η.Στην παροχή βοήθειας εάν έχουν προηγηθεί έξι (6) περιστατικά παροχής βοήθειας κατά την διάρκεια της ετήσιας ασφαλιστικής περιόδου.

θ. Στην παροχή βοήθειας σε περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδος ή/και Νήσων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο Δίκτυο Συνεργατών, Σταθμών Παραμονής & Μεταφόρτωσης. 

ι.Στην παροχή οδικής βοήθειας σε φοιτητές του εξωτερικού και σε ασφαλισμένους που βρίσκονται εκτός της επικράτειας για περισσότερες από εξήντα (60) ημέρες.

ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ

Ο ασφαλιστής δεν ευθύνεται:

α. Για τη φύλαξη του ασφαλισμένου οχήματος μετά την μεταφορά του, στον υποδειχθέντα, από τον ασφαλισμένο, τόπο.

β. Για περαιτέρω ενέργειες, εφόσον το ασφαλισμένο όχημα βρίσκεται σε χαράδρα, λίμνη, ποταμό, θάλασσα ή άμμο ή εκτός δημοσίου δρόμου μετά από ανατροπή, ολίσθηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και ο ασφαλιστής εξαντλήσει τις δυνατότητες του να το ρυμουλκήσει με τα μέσα που έχει στη διάθεση του. Στην περίπτωση που είναι αναγκαία η χρήση του τηλεσκοπικού γερανού τα έξοδα που αφορούν την χρήση του γερανού αυτού, άνω του ποσού των € 250,00, βαρύνουν αποκλειστικά τον ασφαλισμένο.

γ. Για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν, εάν τελικά επιτευχθεί η ρυμούλκηση ή ανέλκυση που περιγράφεται σε παρακάτω παράγραφο.

δ. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο ασφαλισμένο όχημα αποκλειστικά ως συνέπεια των απαραίτητων και αναπόφευκτων ενεργειών ρυμούλκησης και ενώ έχει λάβει γνώση ο ασφαλισμένος και έχει υπογραφεί το έντυπο «Έκθεση & Αναφορά Οχήματος»

ε. Για απώλεια ή ζημιά μικροαντικειμένων προσωπικής χρήσης ή εξαρτημάτων μη μονίμως προσδεδεμένων στο ασφαλισμένο όχημα, εκτός εάν αυτά έχουν καταγραφεί και υπογραφεί στο έντυπο παραλαβής του οχήματος.

στ. Για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία που προέκυψε κατά την διάρκεια παραμονής ή επισκευής του στο συνεργείο που μεταφέρθηκε για την αποκατάσταση της βλάβης.

Ο ασφαλιστής διατηρεί το δικαίωμα:

α. Να διαθέτει προσωπικό και εξοπλισμό της επιλογής του ή να συνεργάζεται κατά την κρίση του με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν τα ανωτέρω τεχνικά μέσα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

β. Να χρησιμοποιεί το μέσον, που κατά την κρίση του, ενδείκνυται για την αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης βοήθειας, που καλύπτεται από το συμβόλαιο.

γ. Να εξυπηρετεί ασφαλισμένα οχήματα, τα οποία συναντά κατά την μεταφορά άλλου ασφαλισμένου οχήματος.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η κάλυψη δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Εάν το ασφαλισμένο όχημα εμπλακεί σε ατύχημα οδηγούμενο από πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει την κατά νόμο άδεια ικανότητας οδηγού.

β. Εάν το ασφαλισμένο όχημα οδηγείται παράνομα, όπως χωρίς άδεια κυκλοφορίας ή χωρίς πινακίδες ή κατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης υποχρεωτικού χαρακτήρα.

γ. Εάν ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος προκάλεσε τη ζημιά, επειδή οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή τοξικών ουσιών ή άλλων φαρμάκων.

δ. Εάν ο ασφαλισμένος ενήργησε με δόλο ή επιχείρησε από πρόθεση ενέργεια, η οποία οδήγησε στην ζημιά.

ε. Εάν η αίτηση βοήθειας υποβάλλεται κατά τη διάρκεια πολεμικής περιόδου και/ή βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια προς πόλεμο κηρυγμένο ή ακήρυκτο, εχθρικές επιχειρήσεις, εξεγέρσεις, εσωτερικές ταραχές ή στάσεις.

στ. Εάν το γεγονός, για το οποίο ζητείται η βοήθεια, έχει συμβεί πριν την έναρξη ισχύος του συμβολαίου αυτού.

ζ. Όταν το ασφαλισμένο όχημα συμμετέχει σε αγώνες επίσημους ή όχι, προπονήσεις, δοκιμές, συναγωνισμούς, ακροβασίες, επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή οδηγείται κατά αποδεδειγμένα επικίνδυνο τρόπο.

η. Για ζημιές από σεισμούς και γενικά από φυσικά φαινόμενα, που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες καταστροφές. 

θ. Για ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες ή ταραχές πολιτικού ή κοινωνικού χαρακτήρα.

ι. Για ζημιές από επιδράσεις -άμεσες ή έμμεσες- ατομικής ενέργειας, ακτίνων Χ και γενικά ραδιενεργών στοιχείων.

ια. Για ζημιές που προκαλούνται στα πάσης φύσεως μεταφερόμενα πράγματα και προσωπικά αντικείμενα

ιβ. Για κάθε είδους αποθετική ζημιά.

ιγ. Για ζημιές που οφείλονται σε αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού του ασφαλισμένου καθώς και θάνατο ή τραυματισμό αυτού που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε δόλιες ενέργειές του.

ιδ. Για βοήθεια στους επιβαίνοντες του ασφαλισμένου οχήματος που μεταφέρονται ευκαιριακά (τυχαία) και επιβιβάστηκαν κατά τη διαδρομή μετά από παράκλησή τους (ωτοστόπ).

ιε. Εάν το ασφαλισμένο όχημα έχει υποστεί μετατροπές στην ανάρτησή του ο ασφαλιστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Ο ασφαλισμένος υποχρεούται:

α. Να έρχεται αμέσως μόλις παραστεί ανάγκη, σε τηλεφωνική επαφή με το Κέντρο Βοηθείας του ασφαλιστή στο 211 1017016, αναφέροντας στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό ασφαλιστηρίου), να ενημερώνει πλήρως τον ασφαλιστή για τα αληθινά περιστατικά της ασφαλιστικής περίπτωσης και να υποδεικνύει με ακρίβεια το σημείο όπου αυτός βρίσκεται ή όπου έχει ακινητοποιηθεί το ασφαλισμένο όχημα, καθώς και το είδος των απαιτούμενων υπηρεσιών και γενικά ό,τι άλλο ζητηθεί για την πλήρη εξυπηρέτησή του.

β. Να λαμβάνει προκαταβολικά τη σύμφωνη γνώμη του ασφαλιστή για λήψη μέτρων, τα οποία δημιουργούν δαπάνες.

γ. Να χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη μείωση των συνεπειών της ζημιάς και να αποφεύγει πράξεις που αυξάνουν αδικαιολόγητα το κόστος της παροχής βοήθειας.

δ. Να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο πρόνοιας και φύλαξης για τα πάσης φύσεως μεταφερόμενα πράγματα και προσωπικά του αντικείμενα, ως προς τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρει ο ασφαλιστής, καθ’ όλη την διάρκεια της παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών μεταφοράς ή/και κατά την παραμονή σε Σταθμό Παραμονής και Μεταφόρτωσης της επιχείρησης παροχής οδικής βοηθείας

ε. Να αναγγέλλει αμέσως στον ασφαλιστή κάθε αλλαγή διεύθυνσης του καθώς και κάθε μεταβολή των καταχωρημένων στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο στοιχείων του.

Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του, παύουν να ισχύουν οι υποχρεώσεις του ασφαλιστή που απορρέουν από το παρόν συμβόλαιο.

Όλες οι ανακοινώσεις και δηλώσεις του ασφαλισμένου, πρέπει να κατατίθενται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση απώλειας κλειδιών του οχήματος ο ασφαλιστής παρέχει την δυνατότητα εξεύρεσης ειδικού τεχνίτη «κλειδαρά» για την εξυπηρέτησή του ασφαλιζομένου. Το κόστος εξυπηρέτησης βαρύνει τον ασφαλιζόμενο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι οικονομικές αξιώσεις του ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή παραγράφονται μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους, μέσα στο οποίο οι αξιώσεις αυτές γεννήθηκαν. Το Εφαρμοστέο Δίκαιο που διέπει την ερμηνεία και εκτέλεση του παρόντος είναι το Ελληνικό. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών, που τυχόν θα ανακύψουν μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «ETU Forsikring A/S», η οποία εδρεύει στο Βασίλειο της Δανίας, οδός Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη, και δραστηριοποιείται στη Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών με Α.Φ.Μ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α’ Καλλιθέας, και είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα Ασφαλιστικών Εταιριών της Δανίας με αριθμό μητρώου 53103.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΥ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Με το παρόν προσάρτημα και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

1.  ΘΑΝΑΤΟΣ: Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα «Ασφαλιστικές Καλύψεις και Κεφάλαια Ασφάλισης».

2. ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Το ποσό που προσδιορίζεται στον πίνακα «Ασφαλιστικές Καλύψεις και Κεφάλαια Ασφάλισης».

3. ΜΟΝΙΜΗ ΜΕΡΙΚΗ  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ Ή ΕΝΟΣ ΜΑΤΙΟΥ): Ποσοστό 40% επί του ασφαλισμένου Κεφαλαίου.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι επόμενοι ορισμοί, όπου αναφέρονται στους Γενικούς Όρους του παρόντος προσαρτήματος, έχουν την παρακάτω προσδιοριζόμενη έννοια:

1. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ: Θεωρείται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο.

2. ΟΔΗΓΟΣ: Θεωρείται το πρόσωπο που θα οδηγεί το αυτοκίνητο κατά το χρόνο του ατυχήματος. Αυτός μπορεί να είναι ή ο ιδιοκτήτης του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, που έχει νόμιμη άδεια οδήγησης και οδηγεί το ασφαλισμένο αυτοκίνητο με την άδεια του ιδιοκτήτη του. Η ηλικία του οδηγού πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 18 ετών, σε αντίθετη περίπτωση η παρούσα ασφάλιση είναι ανίσχυρη και δεν καταβάλλεται αποζημίωση σε κανένα από τα ασφαλισμένα πρόσωπα.

3. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Είναι μόνο το αυτοκίνητο που δηλώνεται γραπτά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

4. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Καλυπτόμενα πρόσωπα θεωρούνται μόνο ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Οποιοδήποτε άλλο επιβαίνων πρόσωπο εξαιρείται από την παρεχόμενη από το παρόν κάλυψη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΥ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΑΡΘΡΟ 1. ΕΝΝΟΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Ως ατύχημα για τους σκοπούς αυτής της ασφάλισης, θα νοείται ο θάνατος ή και οι σωματικές βλάβες των καλυπτομένων προσώπων που θα οφείλονται σε αιτία βίαιη, εξωτερική, τυχαία, ορατή, ξαφνική και απόλυτα ανεξάρτητη από τη θέληση των ασφαλισμένων ή και των δικαιούχων της αποζημίωσης, αποκλειόμενης κάθε άλλης αιτίας ή προϋπάρχουσας ασθένειας του ασφαλισμένου ή του οδηγού και με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος ή οι σωματικές βλάβες θα επέλθουν το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος και ότι το παρόν ασφαλιστήριο ίσχυε κατά το χρόνο του ατυχήματος.

ΑΡΘΡΟ 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Όταν λάβει χώρα γεγονός που μπορεί να δώσει λαβή σε απαίτηση κατά της Εταιρίας, τα καλυπτόμενα πρόσωπα ή οι δικαιούχοι ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί  κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, υποχρεώνονται να το δηλώσουν γραπτά στην Εταιρία και μάλιστα το αργότερο μέσα σε οκτώ (8) εργάσιμες  από  την ημερομηνία επέλευσής του. Σε περίπτωση θανάτου κάποιου ασφαλισμένου προσώπου απαιτείται άμεση τηλεγραφική ειδοποίηση στην Εταιρία πριν από την κηδεία, ώστε να δοθεί σ’ αυτήν η δυνατότητα, πριν τον ενταφιασμό, να προβεί σε διεξαγωγή νεκροψίας, αν βέβαια κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από την Εταιρία. Κάθε πιστοποιητικό, πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο που λογικά θα ζητήσει η Εταιρία, πρέπει να προσκομίζεται χωρίς καμία επιβάρυνση της Εταιρίας.

Οι δικαιούχοι αποζημίωσης εξουσιοδοτούν δια του παρόντος την Eταιρία να λαμβάνει κάθε πληροφορία ή ιστορικό από τους ιατρούς και τα νοσηλευτικά ιδρύματα που ασχολήθηκαν με το ατύχημα, αίροντας κάθε δέσμευση από το ιατρικό απόρρητο.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Η πληρωμή του ασφαλίσματος πραγματοποιείται από την Εταιρία, αμέσως μετά την υποβολή  και τον έλεγχο όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών εγγράφων και εφόσον έχει επέλθει συμφωνία καταβολής συγκεκριμένου ποσού με τον κατά νόμο αιτούντα την αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Αν εξαιτίας ατυχήματος και μέσα σε έξι (6) μήνες από τότε που συνέβη το ατύχημα αυτό, επέλθει ο θάνατος κάποιου ασφαλισμένου προσώπου, η Εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους του, το ποσό που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή. Η αποζημίωση καταβάλλεται αφού οι δικαιούχοι με δικά τους έξοδα, συγκεντρώσουν και υποβάλλουν στην Εταιρία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

2. Πιστοποιητικό θανάτου, γιατρού ή νοσοκομείου.

3. Πιστοποιητικό Εφορίας, για δήλωση του ασφαλίσματος.

4. Κληρονομητήριο ή Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας που να καθορίζει τους κληρονόμους του θανόντος ασφαλισμένου προσώπου.

5. Αντίγραφο δικογραφίας  Αστυνομικής Αρχής που έλαβε γνώση του ατυχήματος.

6. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, στο οποίο να αναφέρεται ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη του θανόντος.

Η Εταιρία μπορεί, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που τυχόν θα απαιτηθούν για τη θεμελίωση της αξίωσης του δικαιούχου.

Για οποιαδήποτε παροχή που καταβάλει η Εταιρία, η απόδειξη αποζημίωσης του ασφαλισμένου, ή του δικαιούχου, ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου απ’ αυτόν προσώπου, θα απαλλάσσει ολοκληρωτικά την Εταιρία από κάθε άλλη υποχρέωση  για παροχή, σε σχέση με το ίδιο ατύχημα.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Δεν καλύπτονται από την παρούσα ασφάλιση οι παρακάτω περιπτώσεις, όπως επίσης και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες αυτών:

α)     Κάθε φύσης και είδους ασθένειες ή παθήσεις, επαγγελματικές ή μη, ακόμα κι αν χαρακτηρισθούν από δικαστήριο σαν ατύχημα, καθώς επίσης και οι επιδράσεις ακτίνων “X” ή γενικά ραδιενεργών στοιχείων.

β)     Ατυχήματα που άμεσα ή έμμεσα οφείλονται σε αναπηρία που προϋπήρχε της ασφάλισης, ή σε βαριές ή χρόνιας μορφής ασθένειες, καθώς και στα επακόλουθα ή τις επιπλοκές αυτών.

γ)   Ατυχήματα που θα συμβούν κατά το χρόνο που τα καλυπτόμενα πρόσωπα ήταν μεθυσμένα ή βρίσκονταν κάτω από την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

δ)    Ατυχήματα οφειλόμενα  σε συμμετοχή σε αγώνες, ανταγωνισμούς και δοκιμές οχημάτων.

ε)    Ατυχήματα άμεσα ή έμμεσα οφειλόμενα σε πολεμικά όπλα ή μέσα, ενέργειες εισβολής ή επιδρομής εχθρού, εξωτερικό ή εμφύλιο πόλεμο, πολιτικές ή στρατιωτικές στάσεις, ανταρσίες, κινήματα, οχλαγωγίες, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισμού εξουσίας, καταστάσεις πολιορκίας, κλπ.

στ)   Η αυτοκτονία  και οι συνέπειες της απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς και οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες ενεργειών των δικαιούχων ή και οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερομένων

ζ)    Ατυχήματα από οδηγό χωρίς την άδεια οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο.

η) Διαφορετική χρήση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου, από αυτή που καθορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας.

θ)    Ρυμούλκηση ή ώθηση του ασφαλισμένου αυτοκινήτου από οποιαδήποτε  άλλη δύναμη εκτός από τη δική του, ή κατά το χρόνο που το ασφαλισμένο αυτοκίνητο ωθεί ή ρυμουλκεί άλλο όχημα.

ι)       Ατυχήματα που θα συμβούν έξω από το ασφαλισμένο αυτοκίνητο, ή κατά το χρόνο που ο οδηγός ή κάποιος επιβαίνων, επιβιβάζεται ή αποβιβάζεται από αυτό.

κ)     Εξαίρεση αποτελεί τροχαίο ατύχημα κατά την διάρκεια του οποίου το όχημα έχει κλαπεί ή τελεί υπό την κυριότητα του κλέφτη.

ΑΡΘΡΟ 6. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε διαφορά η οποία είναι δυνατό να προκύψει από το παρόν ασφαλιστήριο μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και εφόσον διαπιστωθεί οριστικά ότι είναι αδύνατη η επίλυσή της με διαιτησία, θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας και θα εκδικάζεται μόνο από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΟΧΕΣ

Α)  Θάνατος: Αν από ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο επέλθει ο θάνατος καλυπτόμενου προσώπου, ή υποστεί σωματικές βλάβες οι οποίες το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, θα είναι η αποκλειστική αιτία του θανάτου του, το ασφαλισμένο για την περίπτωση αυτή ποσό περιέρχεται στους νόμιμους κληρονόμους του ασφαλισμένου προσώπου, εκτός κι αν ορίζονται γραπτά στο συμβόλαιο κάποιοι άλλοι δικαιούχοι του ασφαλίσματος.

Β)   Μόνιμη Ολική Ανικανότητα: Αν αποδειχτεί  ότι από καλυπτόμενο ατύχημα κάποιο ασφαλισμένο πρόσωπο υπέστη αμέσως ή το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, ολοκληρωτική, απόλυτη και διαρκή ανικανότητα σύμφωνα με τα παρακάτω οριζόμενα, η Εταιρία καταβάλλει σ’ αυτό, ολόκληρο το για την περίπτωση αυτή ποσό. Η Εταιρία δεν υποχρεώνεται στην καταβολή του ασφαλισμένου ποσού, πριν κριθεί η ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου, σαν οριστική και ανεπανόρθωτη.

Σαν μόνιμη ολική ανικανότητα θεωρείται η:

1. Ολική απώλεια της όρασης και των δύο ματιών, ή και των δυο βραχιόνων ή των δυο χεριών ή των δυο ποδιών ή η ταυτόχρονη απώλεια ενός χεριού και ενός ποδιού.

2. Κατάσταση ανίατης παραφροσύνης που καθιστά το ασφαλισμένο πρόσωπο ανίκανο για κάθε εργασία ή επαγγελματική απασχόληση.

3. Ολική παραλυσία.

Οι παραπάνω τρεις περιπτώσεις μόνιμης ολικής ανικανότητας συμφωνούνται περιοριστικά και όχι ενδεικτικά

Γ)  Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (απώλεια ενός άκρου ή ενός ματιού): Αν κάποιο  ατύχημα που καλύπτεται από το παρόν ασφαλιστήριο, επιφέρει σε ασφαλισμένο πρόσωπο απώλεια ενός χεριού, ή ενός ποδιού, ή ενός ματιού το αργότερο μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλλει στο πρόσωπο αυτό, το ασφαλισμένο ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα για την περίπτωση αυτή. Απώλεια σύμφωνα με τα παραπάνω, σημαίνει ακρωτηριασμό από τον καρπό ή τον αστράγαλο ή πάνω από αυτά ή την πλήρη και ανεπανόρθωτη απώλεια της όρασης ενός ματιού.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΡΙΚΩΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕΞΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Ολική απώλεια του βραχίονα ή του χεριού 60% 50%
Ολική απώλεια της κίνησης του ώμου 25% 20%
Ολική απώλεια της κίνησης του αγκώνα ή του καρπού 20% 15%
Ολική απώλεια της κίνησης του αντίχειρα και του δείκτη 35% 25%
Ολική απώλεια του αντίχειρα 20% 15%
Ολική απώλεια του δείκτη 15% 10%
Ολική απώλεια του μέσου ή του παράμεσου 8% 7%
Ολική απώλεια του μικρού δακτύλου 7% 6%
Ολική απώλεια δυο από τα τελευταία δάκτυλα (μέσο παράμεσο) 15% 12%

Τα παραπάνω ποσοστά ισχύουν αντίστροφα σε περίπτωση που το θύμα είναι αριστερόχειρας

Μερικός ακρωτηριασμός του ποδιού μαζί με όλα τα δάκτυλα 30%
Ολική απώλεια της κνήμης ή το ποδιού 50%
Ολική απώλεια της κίνησης του ισχύου 30%
Ολική απώλεια της κίνησης του γονάτου 20%
Βράχυνση του ποδιού κατά τουλάχιστον 5 εκατοστά 15%
Ολική απώλεια της όρασης του ενός ματιού ή ελάττωση στο μισό της όρασης και των δυο ματιών 25%
Ολική και ανίατη απώλεια ακοής του ενός αυτιού 10%
Ολική  και ανίατη απώλεια ακοής και των δυο αυτιών 40%
Κάταγμα όχι πορωμένο του κάτω σαγονιού 25%
Αγκύλωση τμήματος της σπονδυλικής στήλης με παραμόρφωση 30%
Κάταγμα πλευρών με παραμόρφωση του θώρακα  και με οργανικές ανωμαλίες 10%

Σε περίπτωση μόνιμης μερικής ανικανότητας, που δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα      ποσοστών μονίμων μερικών ανικανοτήτων, το ποσό της αποζημίωσης είναι ανάλογο με τη μείωση της ικανότητας του ασφαλισμένου για οποιαδήποτε εργασία. Σε καμία περίπτωση το ποσό της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο ποσό για σωματική βλάβη με την ίδια σοβαρότητα και βαρύτητα .

Σε περίπτωση απώλειας περισσότερων οργάνων ή μελών η οποία δεν συνιστά μόνιμη ολική ανικανότητα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, το σύνολο της αποζημίωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ολικό ασφαλιστικό όριο κάλυψης που προβλέπεται για την περίπτωση της μόνιμης ολικής ανικανότητας.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

1. Αν από κάποιο ατύχημα υπάρξει περίπτωση για συρροή αξιώσεων αποζημίωσης για μόνιμη ολική ανικανότητα και για θάνατο, η Εταιρία υποχρεώνεται στην πληρωμή μίας και μόνο αποζημίωσης.

2. Αν μετά την πληρωμή αποζημίωσης για απώλεια άκρου ή ματιού και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του ατυχήματος, επέλθει θάνατος ή μόνιμη ολική ανικανότητα του ασφαλισμένου προσώπου εξαιτίας του καλυπτόμενου ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που καταβλήθηκε για την απώλεια άκρου ή ματιού και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.

ΑΡΘΡΟ 9. ΑΣΦΑΛΙΣΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ

Ο ιδιοκτήτης ή ο οδηγός του αυτοκινήτου καλύπτονται από το παρόν ασφαλιστήριο μόνο αν η ηλικία τους είναι μεγαλύτερη των 18 ετών και έχουν τα προβλεπόμενα από τον Κ.Ο.Κ δικαιολογητικά, π.χ. Δίπλωμα.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αν το αυτοκίνητο οδηγείται από τρίτο πρόσωπο και συνεπιβαίνει σ’ αυτό και ο ιδιοκτήτης, σε περίπτωση ατυχήματος, τα καλυπτόμενα ποσά για κάθε παροχή ισχύουν και σαν ανώτατο όριο ευθύνης της Εταιρίας και για τα δύο καλυπτόμενα πρόσωπα, ιδιοκτήτη και οδηγό. Δηλαδή η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν θα καταβάλλει μεμονωμένα ή αθροιστικά αποζημίωση μεγαλύτερη από τα ασφαλιστικά ποσά που αναγράφονται σε κάθε παροχή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Η ασφάλιση αντικατάστασης κρυστάλλων καλύπτει ζημίες οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν επισκευάζονται, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την απόπειρα κλοπής, από την θραύση των κρυστάλλων του αvεμoθώρακα (παρμπρίζ) – εμπρόσθιου και οπίσθιου και όλων των παραθύρων του αυτοκινήτου και της υάλινης οροφής του (ηλιοροφές) συμπεριλαμβαvoμέvωv και των εξόδων τοποθέτησης τους, για το ποσό μέχρι του προσδιοριζόμενου στο πιστοποιητικό ασφάλισης ανά περίπτωση και στο σύνολο κατά την ασφαλιζόμενη περίοδο και το εκπιπτόμενο αυτού ως απαλλαγή εφ’ όσον προβλέπεται. Σε περίπτωση ιδιαιτερότητας κατασκευής κρυστάλλων, θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης.

Σε περίπτωση απαιτήσεως του ασφαλιστή θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα εκ των συνεργαζομένων με τον ασφαλιστή επισκευαστικών σταθμών προς έλεγχο της ασφαλισιμότητας του οχήματος σας.

Οι επισκευές επί των υαλοπινάκων  πρέπει να διενεργούνται στους συνεργαζόμενους με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς.  Εάν ο ασφαλιζόμενος επιλέξει να επισκευάσει τους υαλοπίνακές του εκτός των συνεργαζομένων με τον ασφαλιστή επισκευαστικούς σταθμούς, ισχύει το εκπιπτόμενο ποσό απαλλαγής των € 500,00 ανά περιστατικό.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

1.  Σε ανοικτά αυτοκίνητα δεν καλύπτεται η θραύση υάλινων επιφανειών τους.

2.  Δεν καλύπτεται η θραύση που οφείλεται σε τροχαίο ατύχημα με ευθύνη τρίτου.

3.  Δεν καλύπτεται η βλάβη που μπορεί να συμβεί σε ηλεκτρικά μοτέρ ή μηχανισμούς.

4. Δεν καλύπτονται ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε ανακλαστήρες.

5. Δεν καλύπτεται η θραύση των κρυστάλλων άλλων μερών ή τμημάτων ή εξαρτημάτων του αυτοκινήτου, όπως π.χ. φανών, δεικτών κατεύθυνσης, καθρεπτών, πίνακα οργάνων, πλαστικά παράθυρα, πλαστικά παρμπρίζ, πλαστικές ηλιοροφές κ.λ.π., ούτε άλλες ζημιές πρoξεvoύμεvες στο αυτοκίνητο εξαιτίας αφορμής της θραύσεως των κρυστάλλων.

6. Θραύση που προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από αιτία για την οποία οφείλετε αποζημίωση από άλλο καλυπτόμενο κίνδυνο.

7. Επιφανειακές ζημίες κρυστάλλων  (π.χ. γραμμώσεις από υαλοκαθαριστήρες κτλ.)

Σε περίπτωση θραύσεως ενός ή περισσοτέρων κρυστάλλων και αντικατάστασής τους ή καταβολής του αντιτίμου της αξίας τους από τον ασφαλιστή, η ασφάλιση λήγει πλέον για τα αποζημιωθέντα κρύσταλλα, εκτός αν ο ασφαλισμένος  καταβάλλει συμπληρωματικά ασφάλιστρα για την ασφάλιση των αντικατασταθέντων κρυστάλλων.

Η αναφερόμενη  κάλυψη ισχύει και παρέχεται μόνον στην Ελλάδα.

Για να μπορέσει η Εταιρία να επέμβει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες είναι αναγκαίο ο δικαιούχος ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί αντ’ αυτού και στη θέση του:

Να καλέσει χωρίς χρονοτριβή την Εταιρία μέσω της Φροντίδας Ατυχήματος ή τον αντιπρόσωπο  ζημιών Autoprotect Hellas, να έχει εξασφαλίσει την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας, μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών, πριν πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή αναλάβει οποιαδήποτε έξοδα.

Να συμμορφωθεί με τις λύσεις που προβλέπει η Εταιρία μέσω του αντιπρόσωπου ζημιών

Ο ασφαλισμένος οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που διαθέτει για να περιορίσει τις επιζήμιες επιδράσεις από την ζημία από την στιγμή του συμβάντος.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ

Η ασφάλιση επισκευής κρυστάλλων καλύπτει την επισκευή όλων των κρυστάλλων περιμετρικά του οχήματος από οποιαδήποτε αιτία ζημιάς και μόνο στα συμβεβλημένα με την Εταιρία συνεργεία επισκευής κρυστάλλων. Η επισκευή μπορεί να γίνει μόνο στις περιπτώσεις ρωγμής του κρυστάλλου έως τρία εκατοστά. Στις περιπτώσεις μεγάλης ρωγμής του κρυστάλλου (άνω των τριών εκατοστών), η επισκευή μπορεί να επιχειρηθεί με δήλωση συγκατάθεσης του ασφαλισμένου. Η Εταιρία δεν υποχρεούται να αντικαταστήσει επ’ ουδενί οποιοδήποτε κρύσταλλο δεν επισκευάζεται.    

ΑΡΘΡΟ 13. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο τα έξοδα των ενεργειών που θα κάνει η Εταιρία για την εξασφάλιση αποζημίωσης στο όνομα και για λογαριασμό του ασφαλισμένου έναντι υλικών ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος που προκαλούνται με υπαιτιότητα τρίτου, από σύγκρουση του ασφαλισμένου οχήματος με άλλο όχημα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι  υλικές ζημίες του ασφαλισμένου αυτοκινήτου να μην υπερβαίνουν συνολικά και ανά ατύχημα το ποσό των € 5.000,00 (κόστος ανταλλακτικών και κόστος εργατικών, συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α.).

• Να διαπιστώνεται η ευθύνη του τρίτου οχήματος, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από ικανά, κατά την κρίση της Ασφαλιστικής Εταιρίας, αποδεικτικά μέσα και υποχρεωτικά από δημόσια έγγραφα (αντίγραφο Δελτίο Συμβάντος ή Ποινική Δικογραφία κ.α.).

• Να εξασφαλίζεται η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του ασφαλισμένου κατά του υπευθύνου ή/και οποιουδήποτε τρίτου για την αποκατάσταση και είσπραξη της ζημίας από την Ασφαλιστική Εταιρία του.

• Να βρίσκεται σε ισχύ ασφαλιστική σύμβαση του τρίτου οχήματος κατά τη στιγμή του ατυχήματος ή κάλυψη ατυχήματος με ανασφάλιστο όχημα.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

•  Η Εταιρία καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τα έξοδα για τις ενέργειες που οδηγούν σε αποζημίωση που αφορά την αποκατάσταση των υλικών ζημιών του  ασφαλισμένου αυτοκινήτου, αποκλείοντας κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημία οποιασδήποτε φύσης (ενδεικτικά: μείωση της αγοραστικής αξίας του αυτοκινήτου, στέρηση της χρήσης του, εμπορική ζημία του ασφαλιζόμενου, ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη ή οποιαδήποτε έμμεση ζημία) που θα πρέπει να διεκδικηθούν δικαστικά.

•  Η κάλυψη αυτή σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργοποιείται όταν το ατύχημα έχει συμβεί εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

•   Η Εταιρία, ενεργώντας κατ’ εντολή και στο όνομα και για λογαριασμό του ασφαλιζόμενου, αποκτά όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει αυτός εναντίον οποιουδήποτε τρίτου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και του υπαιτίου του ατυχήματος, σύμφωνα με τον Νόμο. Ανεξάρτητα απ’ αυτό, ο ασφαλιζόμενος εκχωρεί στην Εταιρία κάθε παρόμοιο δικαίωμά του και δίνει σ’ αυτήν το δικαίωμα και την πληρεξουσιότητα να ενεργήσει, εξώδικα ή δικαστικά, στο όνομά του, για την αποζημίωσή του από τον τρίτο ή την Ασφαλιστική Εταιρία του, σε περίπτωση δε που απαιτείται, υποχρεούται να επαναλάβει αυτή τη δήλωση εκχώρησης ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής ή/και με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΖΗΜΙΑ

1) Σε περίπτωση ατυχήματος με πρόκληση υλικών ζημιών του ασφαλισμένου οχήματος, με υπαιτιότητα τρίτου, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να προσκομιστεί το δελτίο συμβάντων της Αστυνομίας.

2) Να γνωστοποιήσετε υποχρεωτικά τη ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα στην Υπηρεσία Φροντίδας  Ατυχήματος καλώντας στο αντίστοιχο τηλέφωνο  που  αναγράφεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης και να ακολουθήσετε τις οδηγίες των αρμοδίων υπαλλήλων.

3) Ο  ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από  την ημερομηνία επέλευσης του  ατυχήματος, απ’ ευθείας στην Εταιρία (Τμήμα Ζημιών) τη ζημία και να αποστείλει στην Εταιρία όλα  τα παραστατικά που σχετίζονται μ’  αυτή, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο αποστέλλοντας αυτά ή προσερχόμενος ο ίδιος αυτοπροσώπως στην Εταιρία, συμπεριλαμβανομένου και την σχετικής εξουσιοδότησης ενεργοποίησης της υπηρεσίας φροντίδας  αποζημίωσης που επισυνάπτεται στο παρόν.

4) Ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να θέσει, το γρηγορότερα, στην διάθεσή της Εταιρίας το όχημα για τις σχετικές της ενέργειες πραγματογνωμοσύνης κ.τ.λ.

5) Ο ασφαλιζόμενος δεσμεύεται να ακολουθήσει τις οδηγίες της Εταιρίας όσον αφορά το ύψος του ασφαλίσματος. Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος, τότε η υπηρεσία αναστέλλεται.

6) Η ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το ασφαλιστήριο παρέχονται συμπληρωματικά και καθ’ υπέρβαση όρων που πιθανόν να καλύπτουν τον ίδιο κίνδυνο.

7) Αυτό το ασφαλιστήριο θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά από το παρόν ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ

Με το παρόν και εφόσον έχει πληρωθεί το σχετικό ασφάλιστρο καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Ζημιές στις ζώνες ασφαλείας του ασφαλιζόμενου οχήματος αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση του ασφαλιζόμενου οχήματος.
 2. Ζημιές στους αερόσακους του ασφαλιζόμενου οχήματος αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου ή από τυχαίο άνοιγμα, ή που θα προκληθούν από πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή ή κατακρήμνιση του ασφαλιζόμενου οχήματος.
 3. Στην περίπτωση τυχαίου ανοίγματος, η ζημιά πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας του εργοστασίου κατασκευής στην Ελλάδα. Η κάλυψη αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει επισκευαστεί ή αν έχει επισκευαστεί πριν επιθεωρηθεί ή στην περίπτωση που για την ζημιά υποχρέωση αποζημίωσης έχει άλλος φορέας.
 4. Ανώτατο όριο κάλυψης ορίζεται το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται στον πίνακα καλύψεων του πιστοποιητικού ασφαλίσεως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες πρoξεvoύμεvες:

1.    Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου ή των πρoστηθέvτωv τους προσώπων.

2.     Από την συμμετοχή τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς σε επιδείξεις ή εoρταστικές παρελάσεις, σε αγώvες επισήμoυς ή όχι ή σε σχετικές δoκιμαστικές διαδρoμές (πρoπovήσεις)

3.    Από τρoμoκρατική πράξη, επιδρoμή, εχθρoπραξία ή πoλεμική επιχείρηση, είτε πριv είτε μετά τηv κήρυξη τoυ πoλέμoυ, εμφύλιo πόλεμo, oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επαvάσταση, επίταξη πάσης φύσεως.

4.    Άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή  και άλλωv αιτιώv, από ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες από ραδιεvεργό μόλυvση, από oπoιoδήπoτε πυρηvικό καύσιμo η από oπoιoδήπoτε πυρηvικό κατάλoιπo της καύσεως πυρηvικoύ καυσίμoυ. Ως καύση θεωρείται και η αυτoδύvαμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηvικής  σχάσεως. Επίσης oπoιαδήπoτε  ζημία πoυ πρoκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτίωv από πυρηvικά όπλα ή υλικά.

5.    Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώvα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, αvεμoθύελλα, έκρηξη ηφαιστείoυ, σεισμoύ ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

6.   Από oδηγό, πoυ δεv έχει τηv άδεια oδηγήσεως, τηv πρoβλεπόμεvη από τov vόμo και για τηv κατηγoρία  τoυ oχήματoς πoυ oδηγεί.

7.    Όταv o oδηγός τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς τελεί κάτω από τηv επίδραση oιvoπvεύματoς ή τoξικώv oυσιώv, κατά τηv έvvoια και τις πρoϋπoθέσεις  τoυ Κώδικα Οδικής Κυκλoφoρίας η όπoιας άλλης διατάξεως vόμoυ (και αvεξαρτήτως εάv η παράβαση αυτή συvετέλεσε στηv πρόκληση τoυ ατυχήματoς).

8.    Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα χρησιμoπoιείται για διαφoρετική χρήση από εκείvη πoυ καθoρίζεται στo ασφαλιστήριo και τηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ.

9.   Από τo φoρτίo  ή στo φoρτίo  πoυ μεταφέρεται από τo ασφαλισμέvo όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

10.   Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα μεταφέρει φoρτίo ή επιβάτες, πέραv από τo επιτρεπόμεvo στηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ αvώτατo όριo, εφόσov η υπέρβαση συvετέλεσε στηv επέλευση ή στηv επαύξηση της ζημίας, κατά τo μέτρo της επαυξήσεως.

11.  Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες τoυ oχήματoς ή πυρκαγιά πoυ μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες από τηv διαρρoή υγρώv ή υγραερίωv oπoιασδήπoτε φύσεως πoυ χρησιμoπoιoύvται  για τηv λειτoυργία τoυ, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

12.  Όταv τo όχημα ωθείται από άλλη δύvαμη εκτός από τηv δική τoυ ή ωθεί άλλo όχημα ή αvτικείμεvo κιvoύμεvo  σε τρoχoύς ή όχι ή ρυμoυλκεί άλλo όχημα.

13. Μέσα σε φυλασσόμεvoυς χώρoυς σταθμεύσεως ή συvεργεία επισκευής oχημάτωv ή εκθέσεις αυτoκιvήτωv, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

14. Από ή σε αυτoκίvητα oχήματα χωρίς αριθμό κυκλoφoρίας, πoυ ασφαλίζovται  για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμέvo χώρo, εφόσov τα ατυχήματα πρoξεvήθηκαv  έξω από αυτό τo χώρo.

15. Οταv τo ασφαλισμέvo αυτoκίvητo ή μηχάvημα βρίσκεται επάvω ή μέσα σε φoρτηγίδα ή πλoίoπoρθμείo ή σιδηρoδρoμικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τoυ από αυτά, καθώς και ζημίες πρoκαλoύμεvες σε τρίτoυς κατά τηv διαμετακόμιση τoυ με oπoιovδήπoτε τρόπo, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

16.  Από ή σε ειδικό τύπoχημάτωv, εργαλείωv ή μηχαvημάτωv, πρoερχόμεvες όχι κατά τηv μετακίvησή τoυς, αλλά από τηv λειτoυργία τoυς ως εργαλείωv, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες:

 • Πρoερχόμεvες από επιβoλή πρoστίμωv ή εξαγoρά πoιvώv, πoυ επιβάλλovται από διoικητικές, αστυvoμικές ή δικαστικές αρχές, για παραβάσεις vόμωv ή αστυvoμικώv διατάξεωv, από τoυς ασφαλισμέvoυς ή τov αvτισυμβαλλόμεvo, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξoδα από απoφάσεις τωv ίδιωv αρχών

2. Σε θημωvιές και γεωργικά πρoϊόvτα γεvικά από πυρκαγιά πoυ πρoκλήθηκε από oχήματα αλωvιστικώv ή θεριστικώv ή θεριζoαλωvιστικώv ή χορτoκoπτικώv μηχαvώv.

3. Σε γέφυρες, γεφυρoπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εv γέvει εγκαταστάσεις oργαvισμώv  κoιvής ωφέλειας  και βόθρoυς εφόσov oι ζημίες πρoξεvηθoύv  από τo βάρoς τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς.

4. Πρoξεvoύμεvες σε πεζoδρόμια και πρoβάθρα oικιώv εφόσov αυτές πρoξεvηθoύv από τηv κίvηση τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς επάvω τoυς, εκτός εάv αυτό κιvηθεί επάvω τoυς συvεπεία ατυχήματoς ή πρoς απoφυγήv τoυ.

5. Στηv εvδυμασία τωv επιβαιvόvτωv τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς, εφόσov oφείλovται σε κακή συντήρηση του αυτoκιvήτoυ, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφώv ειδώv ή χρημάτωv πoυ μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες ή τo όχημα.

6. Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα από αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Α. Υποκατάσταση

Με την καταβολή εκ μέρους της Εταιρίας οποιασδήποτε ασφαλιστικής αποζημίωσης (σε χρήμα ή σε είδος) η οποία πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση αυτή υποκαθίσταται έναντι τρίτων στα δικαιώματα του λήπτη ασφάλισης ή και του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος ή και ο λήπτης ασφάλισης έχουν υποχρέωση να παράσχουν στην Εταιρία κάθε υποστήριξη στην άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων της. Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο λήπτης της ασφάλισης ή και ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα έγγραφα στα οποία στηρίζονται οι αξιώσεις όπως και τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις  για την είσπραξη των απαιτήσεων.

Β. Παραγραφή

Κάθε αξίωση ή απαίτηση που πηγάζει από την ασφαλιστική σύμβαση, παραγράφεται μέσα σε τέσσερα (4) χρόνια από το τέλος του χρόνου που γεννήθηκε η αξίωση ή άλλως όπως ορίζει η τρέχουσα νομοθεσία.

Γ. Επιφύλαξη  Δικαιωμάτων

Ο ασφαλιστής επιφυλάσσεται πλήρως των νομίμων δικαιωμάτων του όσον αφορά δηλώσεις του ασφαλιζομένου ή δικαιούχου του ασφαλίσματος κατά Α.Κ 147 και Π.Κ 386 & Π.Κ 388 όπως και στην εφαρμογή της παρ. 5 άρθρου 7 του Ν. 2496/1997.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ / ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 Παρεχόμενη κάλυψη: Η κάλυψη αυτή ενεργοποιείται σε περίπτωση που:

Α. Το ασφαλιζόμενο όχημα υποστεί ολική απώλεια από πυρκαγιά.

Β. Το ασφαλιζόμενο όχημα απολεσθεί συνεπεία ολικής κλοπής.

Γ. Το ασφαλιζόμενο όχημα έχει υποστεί ολική καταστροφή αποκλειστικά και μόνο από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, και πτώση του.

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας η Εταιρία θα καταβάλει στον ασφαλιζόμενο τo επίδομα το οποίο παρέχεται με σκοπό να καλύψει τα πρώτα του έξοδα συνεπεία της ζημίας ή απώλειας του οχήματος του. Σε καμία περίπτωση δεν δύναται το επίδομα να ξεπεράσει το ποσό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ασφάλισης ή την εμπορική αξία του οχήματος με μέγιστο τα €1.000,00. Σε περίπτωση που η εμπορική αξία του οχήματος κατά την ημέρα της ζημίας είναι μικρότερη από το ποσό του επιδόματος, το ποσό που θα καταβληθεί θα είναι αντίστοιχο  της εμπορικής αξίας του οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑ

Το ασφαλιστικό ποσό που αναφέρεται στo πιστοποιητικό ασφάλισης αποτελεί τo ανώτατο όριο της ευθύνης της Εταιρίας. Η Εταιρία ευθύνεται κατ’ ανώτατο όριo μέχρι το ασφαλιστικό ποσό ακόμη και αν από το ίδιο ατύχημα επήλθαν πολλοί ασφαλισμένοι κίνδυνοι.

Ολική απώλεια υφίσταται όταν η υπολειπόμενη αξία του οχήματος μετά τη ζημία είναι χαμηλότερη από το 20% της αξίας του πριν τη ζημία.

Επίδομα είναι το ποσό που καταβάλλεται σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας και αναγράφεται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Όχημα είναι το Ι.Χ.Ε επιβατικό αυτοκίνητο ή Φ.Ι.Χ φορτηγό ιδιοκτησίας του ασφαλιζόμενου, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στον πίνακα τον Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα κάλυψη δεν παρέχεται σε μοτοσικλέτες.

Διάρκεια ασφάλισης είναι η περίοδος για την οποία ισχύει η κάλυψη, από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την περίπτωση κλοπής υπάρχει μία περίοδος αναμονής 15 ημερών, πριν δοθεί το συμφωνημένο από το παρόν ασφαλιστήριο επίδομα. Για την περίπτωση ολικής καταστροφής από πυρκαγιά, σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή και πτώση το επίδομα παρέχεται αφού πιστοποιηθεί από ειδικό πραγματογνώμονα ότι το ασφαλιζόμενο  όχημα έχει υποστεί ολική απώλεια.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η κάλυψη αυτή δεν ενεργοποιείται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πλην αυτών που ρητά αναφέρονται στην παράγραφο «Παρεχόμενη κάλυψη».

Επιπλέον ρητά εξαιρούνται οι μηχανικές βλάβες καθώς και ζημίες που προξενήθηκαν:

•  Εκτός της διάρκειας ασφάλισης

•  Από πρόθεση του ασφαλιζόμενου, του λήπτη της Ασφάλισης και του οδηγού του οχήματος είτε των προστεθέντων υπ’ αυτών προσώπων στην οδήγηση του οχήματος.

• Από τη συμμετοχή ταυ ασφαλιζόμενου οχήματος σε επιδείξεις ή εορταστικές παρελάσεις ή σε επίσημους ή όχι αγώνες ή σε σχετικές δοκιμαστικές διαδρομές (προπονήσεις).

• Από επιδρομή, εχθροπραξία ή πολεμική επιχείρηση, είτε πριν είτε μετά την κήρυξη πολέμου, από εμφύλιο πόλεμο, οχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επανάσταση και κάθε μορφής επίταξη.

•  Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά με τη συνδρομή  και άλλων αιτιών, από ιονίζουσες ακτινοβολίες ή από ραδιενεργά μόλυνση από οποιοδήποτε πυρηνικό απόρριμμα (κατάλοιπο), ή από την καύση πυρηνικού καυσίμου.

•  Καύση θεωρείται και η αυτοδύναμη εξέλιξη πυρηνικής σχάσης.

Επίσης, οποιαδήποτε  ζημία που προκύπτει:

•  Άμεσα ή έμμεσα, είτε αποκλειστικά είτε με τη συνδρομή και άλλων αιτιών, από υλικά πυρηνικών όπλων.

•  Άμεσα ή έμμεσα από πλημμύρα, τυφώνα, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό ή από άλλο φυσικό φαινόμενο.

•   Από οδηγό ο οποίος στερείται της άδειας οδήγησης που προβλέπεται από το νόμο γιο την κατηγορία του αυτοκινήτου οχήματος που οδηγεί.

•  Από οδηγό ο οποίος, κατά το χρόνο του ατυχήματος, τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2096/1999, Φ.Ε.Κ 57 Α’), όπως εκάστοτε ισχύει, εφόσον η εν λόγω παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση ταυ ατυχήματος.

• Από αυτοκίνητα όχημα του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας, εφόσον η χρήση αυτή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του ατυχήματος.

•  Από το μεταφερόμενα ή στο μεταφερόμενο με το όχημα φορτία.

•  Κατά το χρόνο που το όχημα μεταφέρει φορτίο ή επιβάτες πάνω από το επιτρεπτό ανώτατο όριο, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του ή τις σχετικές αποφάσεις  των αρμοδίων αρχών, εφόσον η υπέρβαση συνετέλεσε στην επέλευση ή την επαύξηση της ζημίας και κατά το μέτρα της επαύξησης αυτής.

•  Κατά το χρόνο που το όχημα κινείται με οποιαδήποτε εκτός από τη δική του δύναμη ή που ωθεί άλλο όχημα ή αντικείμενο που κινείται σε τροχούς ή ρυμουλκεί άλλο όχημα ή κινηθεί χωρίς τον οδηγό, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών στα ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος και εισπραχθεί ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

•  Μέσα σε συνεργεία επισκευής οχημάτων ή εκθέσεις αυτοκινήτων.

•  Από ή σε αυτοκίνητα οχήματα που δεν έχουν αριθμό κυκλοφορίας και που ασφαλίζονται  για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν σε συγκεκριμένους χώρους, εφόσον τα ατυχήματα αυτά προξενηθούν  έξω από τους χώρους αυτούς.

•  Από ή σε ειδικού τύπου οχήματα, εργαλεία ή μηχανήματα εφόσον προξενούνται όχι κατά τη μετακίνησή τους αλλά από τη λειτουργία τους σαν εργαλεία, εκτός αν υπάρχει ειδική συμφωνία.

• Κατά τη διάρκεια που το όχημα κινείται σε δρόμους που δεν προορίζονται για την κυκλοφορία αυτοκινήτων ή όπου η κυκλοφορία απαγορεύεται από τις Αρχές.

•  Άμεσα ή έμμεσα σαν συνέπεια δολιοφθοράς.

•  Εξαιτίας κάθε είδους μηχανικών μετατροπών.

ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΖΗΜΙΑ

1. Σε περίπτωση κλοπής θα πρέπει άμεσα να ενημερωθεί η αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να προσκομιστεί το δελτίο συμβάντων της Αστυνομίας.

2. Να γνωστοποιηθεί η ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα στην AUTOPROTECT HELLAS καλώντας  στο τηλέφωνο 212 2134708 και να ακολουθηθούν οι οδηγίες των αρμοδίων υπαλλήλων προς αποφυγή καθυστερήσεως σας.

3. Ο ασφαλιζόμενος έχει την υποχρέωση να δηλώσει εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της ζημίας, απ’ ευθείας στην Εταιρία ή στην φροντίδα ατυχήματος, τη ζημία και να αποστείλει στην Εταιρία όλα τα παραστατικά που σχετίζονται μ’ αυτή, χρησιμοποιώντας τα έντυπα δηλώσεων ατυχημάτων της Εταιρίας ή κάθε άλλο έγγραφο μέσο ή προσερχόμενος ο ίδιος αυτοπροσώπως στην Εταιρία.

4. Ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να θέσει, το γρηγορότερο, στην διάθεσή της Εταιρίας το όχημα για της σχετικές της ενέργειες της πραγματογνωμοσύνης.

ΑΡΘΡΟ 6. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η ασφάλιση ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΛΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ορισμοί αυτοί ισχύουν για όλα τα τμήματα του πιστοποιητικού ασφάλισης.

1. O ασφαλιζόμενος είναι ο λήπτης της ασφάλισης, όπως αυτός αναφέρεται στη πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης

2. Η Ασφαλιστική Εταιρία η οποία παρέχει την ασφάλιση, αναφέρεται στην «ETU Forsikring A/S» όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από την «NGN AUTOPROTECT HELLAS ADMINISTRATION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΚΕ»

3. Η λέξη «συγγενής» αναφέρεται στην/ον νόμιμη/ο σύζυγό, στους γονείς, στους θετούς γονείς, στους πεθερούς, στους παππούδες, στα τέκνα, στα θετά τέκνα, στα εγγόνια, στα αδέρφια, στους θείους, στα ανίψια και στα ξαδέρφια πρώτου βαθμού.

4. Διάρκεια ασφάλισης είναι η περίοδος για την οποία ο ασφαλισμένος είναι καλυμμένος από αυτή την ασφάλιση, από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης.

5. Κλοπή σημαίνει κάποιο αντικείμενο το οποίο είτε έχει κλαπεί από τρίτο χωρίς την βοήθειά του ασφαλισμένου, την συγκατάθεσή του ή τη συνεργασία του.

6. Ζημία σημαίνει μία απρόβλεπτη και ξαφνική υλική περιουσιακή ζημία που οφείλεται σε γεγονός τυχαία, βίαια και ανεξάρτητο της θέλησης ταυ ασφαλιζόμενου. Διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται επακόλουθες  ζημίες ή δαπάνες (π.χ. διαφυyόν  κέρδος ή αποθετική ζημία)

7. Διάρρηξη είναι η παράνομη είσοδος στην περιουσία κάποιου, με χρήση δύναμης ή βίας και με εμφανή σημάδια στο σημείο εισόδου από χημικά ή εργαλεία ή εκρηκτικά, με σκοπό την κλοπή ή τη διεξαγωγή βίαιων πράξεων.

8. Όχημα είναι αποκλειστικά το Ι.Χ.Ε επιβατικό αυτοκίνητο ή Φ.Ι.Χ φορτηγό ή μοτοσικλέτα, τα στοιχεία ταυ οποίου αναφέρονται στη πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης.

9. Όριο ευθύνης είναι το μέγιστο ποσό που θα καταβάλλεται, τόσο για κάθε κάλυψη όσο και για όλη τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου και αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού ασφάλισης.

10. Έγγραφα νοούνται τα εξής: αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης του ασφαλισμένου  και άδεια κυκλοφορίας του ασφαλιζόμενου οχήματος

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Η ασφάλιση κλοπής εγγράφων καλύπτει έξοδα επανέκδοσης προσωπικών εγγράφων π.χ. αστυνομική ταυτότητα, δίπλωμα, άδεια κυκλοφορίας, μετά από αποδεδειγμένη παραβίαση του οχήματος με ανώτερο όριο αποζημίωσης τα € 200,00.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Τι καλύπτεται:

Ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιωθεί για το κόστος επισκευής της κλειδαριάς του οχήματος του συνέπεια διάρρηξης.

Στην κάλυψη περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά και τα εργατικά για την επισκευή ή αντικατάσταση της κλειδαριάς με ανώτερο όριο αποζημίωσης τα € 200,00

ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ

Σε περίπτωση καλυπτόμενης ζημίας πρέπει να:

1. Να γνωστοποιηθεί η ζημιά όσο το δυνατόν ταχύτερα στην «NGN AUTOPROTECT HELLAS ADMINISTRATION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΚΕ» καλώντας στo τηλέφωνο 212 2134623.

2. Να υπογραφεί Υπεύθυνη Δήλωση με στην οποία θα περιγράφεται με ακρίβεια το περιστατικό της επέλευσης ταυ κινδύνου.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Προκειμένου να υπολογιστεί σωστά η αποζημίωση του ασφαλισμένου, ενδέχεται να οριστεί πραγματογνώμονας ή ερευνητής, ο οποίος θα εκτιμήσει τη ζημία.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Τι δεν καλύπτεται:

1. Απώλειες ή ζημίες που έχουν προκαλέσει ο ασφαλιζόμενος ή / και οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του ιδίου ή του συντρόφου του, των ανιόντων  και των κατιόντων ή άλλων συγγενών αυτού (πατριός, μητριά, τέκνα του συζύγου, πεθερός, πεθερά, αμφιθαλείς και ετεροθαλείς αδελφοί).

2. Απώλειες ή ζημίες που οφείλονται σε πόλεμο ή εμφύλιο πόλεμο, άλλες εμπόλεμες συρράξεις και εσωτερικές αναταραχές και μέτρα στρατιωτικά, αστυνομικά και διοικητικά που έχουν σχέση με αυτά, σε επανάσταση, πραξικόπημα, διαδήλωση, απεργία, πυρηνική διάσπαση ή ιονίζουσα ακτινοβολία, παρέμβαση του Κράτους ή οποιασδήποτε Αρχής και τρομοκρατικές ενέργειες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Διαιτησία

Εάν υπάρξει διαφωνία ως προς το ύψος του ασφαλίσματος, τότε, τα ζήτημα, υποβάλλεται στην κρίση και απόφαση  ενός διαιτητού που διορίζεται εγγράφως και από κοινού από τα μέρη.

2. Ύπαρξη άλλων ασφαλίσεων

Οι Καλύψεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά το ασφαλιστήριο παρέχονται καθ’ υπέρβαση. Αυτό σημαίνει ότι αν, τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται η ζημία, ο λήπτης της ασφάλισης είναι ασφαλισμένος  και από άλλη έγκυρη ασφάλιση, αυτό το ασφαλιστήριο θα καλύπτει μόνο το ποσό που δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο μέχρι το όριο της συγκεκριμένης κάλυψης.

3. Αρμόδια δικαστήρια – δωσιδικία

Αυτό το πιστοποιητικό ασφάλισης θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά από το παρόν ασφαλιστήριο υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών.

4. Διάρκεια Ισχύος Ασφαλιστηρίου

Η μέγιστη περίοδος ισχύος του ασφαλιστηρίου είναι ένας χρόνος. Αυτή η κάλυψη θα συνεχιστεί εφόσον πληρώνονται τα ασφάλιστρα,  εκτός κι αν το ασφαλιστήριο ακυρωθεί

5. Απόκρυψη στοιχείων ή Απάτη

Το ασφαλιστήριο θα θεωρείται  άκυρο, είτε πριν είτε μετά τη ζημία, αν ο ασφαλιζόμενος εσκεμμένα αποκρύψει ή διαστρεβλώσει κάποιο στοιχείο ή περιστατικό που να αφορά αυτή την ασφάλιση, ή αν έχουν δοθεί ψευδείς πληροφορίες. Ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα προστασίας ώστε να αποφύγει μελλοντικές ζημίες.

6. Υποχρεώσεις μετά από Ατύχημα ή Ζημία

Ο ασφαλιστής θα παρέχει κάλυψη με το εν λόγω ασφαλιστήριο, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλιζόμενος συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις του. Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να συνεργάζεται με την Εταιρία στην έρευνα, την αξιολόγηση και τη διευθέτηση της ζημίας

ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτή η ενότητα ισχύει για όλες τις ενότητες του Ασφαλιστηρίου.

1. Ακύρωση από τον ασφαλιζόμενο

Ο ασφαλιζόμενος μπορεί να ακυρώσει το ασφαλιστήριο οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενημερώνοντας την Εταιρία εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία ισχύος της ακύρωσης.

Σε περίπτωση ακύρωσης του ασφαλιστηρίου, αν δεν έχει κατατεθεί δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, το ποσό των ασφαλίστρων για την περίοδο από την ημερομηνία ακύρωσης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της ισχύος του ασφαλιστηρίου θα επιστραφεί αναλογικά. Αν έχει κατατεθεί δήλωση ζημίας κατά τη διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου, σε περίπτωση ακυρώσεως του ασφαλιστηρίου δεν θα δικαιούται ο ασφαλιζόμενος επιστροφή ασφαλίστρων.

2. Τροποποιήσεις

Ο ασφαλιζόμενος οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία εντός τριάντα (30) ημερών για οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση. Σε περίπτωση που η Εταιρία ενημερωθεί από τον ασφαλιζόμενο για οποιαδήποτε μεταβολή που επηρεάζει αυτή την ασφάλιση, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση του ασφαλιστηρίου. Καμία αλλαγή  ή τροποποίηση του ασφαλιστηρίου δεν θα έχει ισχύ εκτός αν έχει γίνει, γραπτά, με πρόσθετη πράξη.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΙΔΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Εφόσον καταβληθεί το αναγραφόμενο στον πίνακα ασφάλιστρο, ο λήπτης της ασφάλισης συμφωνεί να ασφαλιστεί από την Εταιρία, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος ασφαλιστηρίου ή των πρόσθετων πράξεων του, για το ποσό της απαλλαγής του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και μέχρι το μέγιστο ποσό ασφαλίσματος των €1.500,00 όπως αυτό αναφέρεται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Η ασφάλιση αφορά ΜΟΝΟ στις καλύψεις του ασφαλιστηρίου τις οποίες αναγράφει ότι περιλαμβάνονται στην Βεβαίωση Ασφάλισης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το μοναδικό όριο αποζημιώσεως υπό του παρόντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι το ποσό απαλλαγής το οποίο αναφέρεται στο ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης και λοιπών κινδύνων του οχήματός του ασφαλιζομένου και ειδικότερα στην κάλυψη ιδίων ζημιών κλάδου αυτοκινήτου, (ιδιωτικού αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας ή ελαφρού επαγγελματικού οχήματος κάτω των 3,5 Τ) ή η αξία αυτού σύμφωνα με την Eurotax ή άλλο τοπικό αντίστοιχο κατά την στιγμή επελεύσεως του κινδύνου. Κατά την διάρκεια του παρόντος μπορεί να λάβει χώρα μόνον μία ασφαλιστική περίπτωση. Το ασφαλιστήριο τερματίζεται αυτομάτως μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης και καταβολής του ασφαλίσματος.

Μέγιστο ποσό αποζημίωσης μοναδικής ζημίας οχήματος είναι το ποσό απαλλαγής όπως αυτό αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης και λοιπόν κινδύνων του οχήματός με μέγιστο τα €.1.500,00. Η κάλυψη απαλλαγής ιδίων ζημιών ενεργοποιείτε μόνο στην περίπτωση που το κόστος αποζημίωσης του οχήματος από την κάλυψη ιδίες ζημιές, ξεπεράσει το όριο απαλλαγής που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και με ανώτερο όριο τα € 1.500,00.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ – ΖΗΜΙΑΣ

Εάν ο λήπτης της ασφάλισης θέλει να αναγγείλει μία ζημία σε συνέχεια επελεύσεως ασφαλιζομένου κινδύνου, θα πρέπει να επικοινωνήσει (τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με την Εταιρία άμεσα ή το αργότερο εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την επέλευση του συμβάντος. Πριν γίνει η αξιολόγηση  της ζημίας και για την καλύτερη εξυπηρέτησή του λήπτη της ασφάλισης, θα πρέπει να αποσταλούν προς αυτήν τα ως κάτωθι υποστηρικτικά έγγραφα:

1. Πλήρες αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο οποίο αναφέρεται στην ζητούμενη  κάλυψη του οχήματός το ποσό απαλλαγής.

2. Πλήρες αντίγραφο της δηλώσεως ζημίας στην ασφαλιστική Εταιρία αστικής ευθύνης του οχήματος που αφορά το συμβάν.

3. Πλήρες αντίγραφο της προσφοράς της ασφαλιστικής Εταιρίας αστικής ευθύνης όπου θα αναφέρει το ποσό της αποζημίωσης το οποίο δικαιούται ο ασφαλισμένος για την εν λόγω ζημία.

Μετά την αποστολή  των ανωτέρω και με την επίδειξη της εξοφλητικής αποδείξεως της ασφαλιστικής Εταιρίας αστικής ευθύνης του οχήματος, ο ασφαλιστής του παρόντος θα καταβάλει το αναλογούν ασφάλισμα της κάλυψης απαλλαγής. Η μη αποστολή / παράδοση των ως άνω εγγράφων θα καθυστερήσει ή ακόμη και καταστήσει αδύνατη την καταβολή του ασφαλίσματος στον ασφαλισμένο.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση για την πορεία της υποθέσεώς, μπορείτε να επικοινωνήστε με το τμήμα ζημιών στο 212 2134708 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου claims@autoprotect.gr.

Σημείωση:

Εδώ να σημειωθεί ότι για να γίνει η καταβολή του ασφαλίσματος για την παρούσα κάλυψη πρέπει να ισχύουν τα κάτωθι:

1. Θα πρέπει να υπάρχει έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κλάδου αυτοκινήτων αστικής ευθύνης και λοιπών κινδύνων – ιδίων ζημιών.

2. Θα πρέπει να ο ασφαλιζόμενος να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας

3. Θα πρέπει ο ασφαλιζόμενος να έχει άδεια οδηγήσεως (δίπλωμα) εν ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΑΝ

1. Οποιοδήποτε ζημία δεν υπερβαίνει το όριο απαλλαγής της κάλυψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου κλάδου αυτοκινήτου και λοιπών κινδύνων του οχήματός.

2. Οποιαδήποτε απαλλαγή / ζημία αφορά κρύσταλλα, προσωπικά αντικείμενα ή το ηχοσύστημα του οχήματος.

3. Οποιαδήποτε ζημία έχει σχέση με την χρήση του οχήματός σε αγώνες (επίσημους ή ανεπίσημους), δοκιμαστικά αυτών ή οποιοδήποτε διαγωνισμό ή συναγωνισμό.

4. Οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία η ασφαλιστική Εταιρία αστικής ευθύνης του οχήματός δεν παρέχει / αποδέχεται την κάλυψη.

5. Οποιαδήποτε περίπτωση κλοπής / πυρός δια την οποία δεν έγινε αναφορά στην αστυνομία  και δεν έχει ληφθεί αντίγραφο και αντίγραφο από το βιβλίο συμβάντων ατυχημάτων της αστυνομίας

6. Οποιαδήποτε ζημία δεν έχει αναγγελθεί στον ασφαλιστή εντός της ως άνω οριζόμενης περιόδου αναγγελίας.

7. Οποιαδήποτε μείωση μπορεί να υπάρχει πέραν της απαλλαγής από τον διακανονισμό που μπορεί να έχει ο ασφαλιζόμενος από την ασφαλιστική Εταιρία αστικής ευθύνης του οχήματός.

8. Οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από τον ασφαλιζόμενο σε σχέση με ηθελημένες ή παράνομες πράξεις.

9. Οποιαδήποτε ζημία προκαλείται  από τον ασφαλιζόμενο ενώ αυτός βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών.

10. Οποιοδήποτε ποσό καλύπτεται από άλλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή κάλυψη.

ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες περιορισμού του κόστους ως αν αυτός δεν ήταν ασφαλισμένος.

2. Κατά την ολοκλήρωση και πληρωμή του ασφαλίσματος ο ασφαλιστής του παρόντος, υπεισέρχεται των δικαιωμάτων του ασφαλιζομένου για την επανείσπραξη οιονδήποτε κεφαλαίων μπορεί να του αναλογούν από οιοδήποτε εμπλεκόμενο στο συμβάν, μέλος.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα έχει αντίστοιχη ή παρόμοια κάλυψη από άλλη ασφαλιστική Εταιρία, ο ασφαλιστής δεσμεύεται στην αποζημίωση του ποσού που τον βαρύνει κατ’ αναλογία.

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια δια την επίλυση των οιονδήποτε διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Καμία

ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

Ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται να εναντιωθεί:

(α) Μέσα σε ένα (1) μήνα από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου για κάθε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης, που ενδεχομένως θα μπορούσε να θεωρηθεί παρέκκλισή της από την πρόταση ασφάλισης.

(β) Μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παράδοση του παρόντος ασφαλιστηρίου σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν παρέλαβε το έντυπο πληροφοριών του άρθρου 4 παρ. 2 ή του ΝΔ 400/70 κατά την υπογραφή  της αίτησής του για ασφάλιση ή παρέλαβε αυτό ελλιπές ή σε περίπτωση που δεν παρέλαβε τους Γενικούς  ή και τους Ειδικούς Όρους που διέπουν την παρούσα ασφάλιση.

Τα πιο πάνω δικαιώματα εναντίωσης ασκούνται με την συμπλήρωση και αποστολή  του αντίστοιχου κατά περίπτωση εντύπου υποδείγματος (Α) ή (Β) των δηλώσεων εναντίωσης που επισυνάπτονται στο παρόν, αποκλειστικά με συστημένη επιστολή

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣ

Εάν η ασφαλιστική σύμβαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, ο λήπτης της ασφάλισης δικαιούται, για λόγους ανεξάρτητους από τους ανωτέρω, να υπαναχωρήσει απ’ αυτήν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του  ασφαλιστηρίου σ’ αυτόν. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη δήλωση που στέλνεται   αποκλειστικά  και μόνο με συστημένη επιστολή στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

ή ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση που ο λήπτης της ασφάλισης ασκήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίωσης ή υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση λύεται εξ’ αρχής, αμέσως και αυτόματα από την παραλαβή από την Εταιρία της προαναφερόμενης συστημένης επιστολής ή του εντύπου εναντίωσης.

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παραλαβή από την Εταιρία της συστημένης επιστολής έχει δηλωθεί ζημία βάσει του πιστοποιητικού ασφάλισης  και του ασφαλιστηρίου για απελθόντα κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Σκοπός του ασφαλιστή είναι να διασφαλίσει την ταχεία αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων της ασφάλισής.

Ο ασφαλιστής δεσμεύεται να παρέχει ανά πάσα στιγμή υπηρεσίες άριστων προδιαγραφών. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αμφιβολία σχετικά με το ασφαλιστήριο ή το χειρισμό μιας απαίτησής του ασφαλιζομένου θα πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με τον διαμεσολαβητή της παροχής ασφαλίσεως. Σε περίπτωση που δεν επέλθει ικανοποίηση, θα μπορεί ο ασφαλισμένος να απευθυνθεί στην «NGN AUTOPROTECT HELLAS ADMINISTRATION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΚΕ» καλώντας στo τηλέφωνο 212 2134623, claims@autoprotect.gr. Η διαδικασία παραπόνων δεν στερεί στον λήπτη της ασφάλισης το δικαίωμά του να κινηθεί δικαστικά.

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Στην περίπτωση που απαιτείται χρήση ανταλλακτικών με καινούρια θα υπολογίζεται παλαιότητα επί αυτών ως κατωτέρω:

1. Με την συμπλήρωση του δεύτερου έτους από την ημερομηνία του έτους κατασκευής του οχήματος, ποσοστό 5%.

2. Ποσοστό 5% για κάθε έτος πέραν αυτού έως το 10ο έτος κυκλοφορίας του με ανώτατο όριο παλαιότητας το 50% επί των εν λόγω ανταλλακτικών.

3. Επί των ελαστικών του οχήματος ειδικότερα, εάν αυτά συμπεριλαμβάνονται ως κάλυψη, το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται ως εξής:

α) Κατά το πρώτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 20%

β) Κατά το δεύτερο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 30%

γ) Κατά το τρίτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 40%

δ) Κατά το τέταρτο έτος από την ημερομηνία αγοράς και τοποθέτησης των καινούργιων ελαστικών 60%.

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Από τις προαιρετικές  καλύψεις που παρέχονται με το παρόν ασφαλιστήριο, εξαιρούνται οι περιπτώσεις με τον τίτλο «Γενικές και Ειδικές Εξαιρέσεις», που αναφέρονται στο πιο κάτω τμήμα του ασφαλιστηρίου και επιπλέον αυτών οι περιπτώσεις που αναφέρονται στα κατ’ ιδίαν προσαρτήματα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αποκλείονται από την ασφάλιση ζημίες πρoξεvoύμεvες:

1.    Από πρόθεση, δόλο ή βαριά αμέλεια του λήπτη της ασφάλισης, του ασφαλισμένου, του οδηγού του αυτοκινήτου ή των πρoστηθέvτωv τους προσώπων.

2.   Από την συμμετoχή τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς σε επιδείξεις ή εoρταστικές παρελάσεις, σε αγώvες επισήμoυς ή όχι ή σε σχετικές δoκιμαστικές διαδρoμές (πρoπovήσεις)

3.     Από τρoμoκρατική πράξη, επιδρoμή, εχθρoπραξία ή πoλεμική επιχείρηση, είτε πριv είτε μετά τηv κήρυξη τoυ πoλέμoυ, εμφύλιo πόλεμo,oχλαγωγία, διαδήλωση, απεργία, στάση, πραξικόπημα ή επαvάσταση, επίταξη πάσης φύσεως.

4.    Άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή  και άλλωv αιτιώv, από ιovίζoυσες ακτιvoβoλίες από ραδιεvεργό μόλυvση, από oπoιoδήπoτε πυρηvικό καύσιμo ή από oπoιoδήπoτε πυρηvικό κατάλoιπo της καύσεως πυρηvικoύ καυσίμoυ. Ως καύση θεωρείται και η αυτoδύvαμη εξέλιξη (PROCESS) πυρηvικής  σχάσεως. Επίσης oπoιαδήπoτε  ζημία πoυ πρoκύπτει άμεσα ή έμμεσα, είτε απoκλειστικά είτε με συvδρoμή και άλλωv αιτίωv από πυρηvικά όπλα ή υλικά.

5.   Άμεσα ή έμμεσα, από πλημμύρα, τυφώvα, λαίλαπα, χαλαζόπτωση, παγετό, αvεμoθύελλα, έκρηξη ηφαιστείoυ, σεισμoύ ή άλλη φυσική διαταραχή, εκτός εάν ρητά και ειδικά έχει συμφωνηθεί η κάλυψη των περιπτώσεων αυτών με ειδικό πρόσθετο ασφάλιστρο.

6.   Από oδηγό, πoυ δεv έχει τηv άδεια oδηγήσεως, τηv πρoβλεπόμεvη από τov vόμo και για τηv κατηγoρία  τoυ oχήματoς πoυ oδηγεί.

7.    Όταv o oδηγός τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς τελεί κάτω από τηv επίδραση oιvoπvεύματoς ή τoξικώv oυσιώv, κατά τηv έvvoια και τις πρoϋπoθέσεις τoυ Κώδικα Οδικής Κυκλoφoρίας ή όπoιας άλλης διατάξεως vόμoυ (και αvεξαρτήτως εάv η παράβαση αυτή συvετέλεσε στηv πρόκληση τoυ ατυχήματoς).

8.    Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα χρησιμoπoιείται για διαφoρετική χρήση από εκείvη πoυ καθoρίζεται στo ασφαλιστήριo και τηv άδεια κυκλoφoρίας  τoυ.

9.  Από τo φoρτίo ή στo φoρτίo πoυ μεταφέρεται από τo ασφαλισμέvo όχημα, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

10.  Όταv τo ασφαλισμέvo όχημα μεταφέρει φoρτίo ή επιβάτες, πέραv από τo επιτρεπόμεvo στηv άδεια κυκλoφoρίας τoυ αvώτατo όριo, εφόσov η υπέρβαση συvετέλεσε στηv επέλευση ή στηv επαύξηση της ζημίας, κατά τo μέτρo της επαυξήσεως.

11.  Άμεσα ή έμμεσα, από έκρηξη ή φλόγες τoυ oχήματoς ή πυρκαγιά πoυ μεταδόθηκε από αυτό καθώς και ζημίες από τηv διαρρoή υγρώv ή υγραερίωv oπoιασδήπoτε φύσεως πoυ χρησιμoπoιoύvται  για τηv λειτoυργία τoυ, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

12.   Όταv τo όχημα ωθείται από άλλη δύvαμη εκτός από τηv δική τoυ ή ωθεί άλλo όχημα ή αvτικείμεvo κιvoύμεvo  σε τρoχoύς ή όχι ή ρυμoυλκεί άλλo όχημα.

13. Μέσα σε φυλασσόμεvoυς χώρoυς σταθμεύσεως ή συvεργεία επισκευής oχημάτωv ή εκθέσεις αυτoκιvήτωv, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

14. Από ή σε αυτoκίvητα oχήματα χωρίς αριθμό κυκλoφoρίας, πoυ ασφαλίζovται  για ατυχήματα μέσα σε συγκεκριμέvo χώρo, εφόσov τα ατυχήματα πρoξεvήθηκαv  έξω από αυτό τo χώρo.

15. Οταv τo ασφαλισμέvo αυτoκίvητo ή μηχάvημα βρίσκεται επάvω ή μέσα σε φoρτηγίδα ή πλoίoπoρθμείo ή σιδηρoδρoμικό συρμό, ή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση τoυ από αυτά, καθώς και ζημίες πρoκαλoύμεvες  σε τρίτoυς κατά τηv διαμετακόμιση τoυ με oπoιovδήπoτε τρόπo, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

16. Από ή σε ειδικό τύπo oχημάτωv, εργαλείωv ή μηχαvημάτωv, πρoερχόμεvες όχι κατά τηv μετακίvησή τoυς, αλλά από τηv λειτoυργία τoυς ως εργαλείωv, εκτός αντίθετης συμφωνίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρείται η κάλυψη της ευθύνης για ζημίες:

 1. Πρoερχόμεvες από επιβoλή πρoστίμωv ή εξαγoρά πoιvώv, πoυ επιβάλλovται από διoικητικές, αστυvoμικές ή δικαστικές αρχές, για παραβάσεις vόμωv ή αστυvoμικώv διατάξεωv, από τoυς ασφαλισμέvoυς ή τov αvτισυμβαλλόμεvo, καθώς και τα σχετικά δικαστικά έξoδα από απoφάσεις τωv ίδιωv αρχών

2. Σε θημωvιές και γεωργικά πρoϊόvτα γεvικά από πυρκαγιά πoυ πρoκλήθηκε από oχήματα αλωvιστικώv  ή θεριστικώv ή θεριζoαλωvιστικώv ή χορτoκoπτικώv μηχαvώv.

3. Σε γέφυρες, γεφυρoπλάστιγγες, υδραγωγεία, υπόγειες εv γέvει εγκαταστάσεις  oργαvισμώv  κoιvής ωφέλειας  και βόθρoυς εφόσov oι ζημίες πρoξεvηθoύv από τo βάρoς τoυ ασφαλισμέvoυ oχήματoς

4. Πρoξεvoύμεvες σε πεζoδρόμια και πρoβάθρα oικιώv, εφόσov αυτές πρoξεvηθoύv από τηv κίvηση τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς επάvω τoυς, εκτός εάv αυτό κιvηθεί επάvω τoυς συvεπεία ατυχήματoς ή πρoς απoφυγήv τoυ.

5. Στηv εvδυμασία τωv επιβαιvόvτωv τoυ καλυπτόμεvoυ oχήματoς, εφόσov oφείλovται σε κακή συντήρηση του αυτoκιvήτoυ, καθώς και ζημίες ή απώλεια τιμαλφώv ειδώv ή χρημάτωv πoυ μεταφέρονται από τους επιβαίνοντες ή τo όχημα.

6. Εξαιρούνται ζημιές από κλοπές ή απώλειες κατά την διάρκεια της πραγματογνωμοσύνης του κινδύνου ή αμέσως ύστερα από αυτόν ή εξαιτίας μέτρων διάγνωσης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ

Παρακάτω παρέχεται μια λίστα με τους κύριους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για την καλύτερη κατανόηση αυτού.

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: το άτομο του οποίου τα συμφέροντα προστατεύονται από την ασφάλιση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ: το παρόν ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: το νομοθετικό διάταγμα 2696/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: το νομικό πρόσωπο που εκτελεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ: η άδεια οδήγησης ή το πιστοποιητικό που επιτρέπει στον οδηγό να οδηγήσει το όχημα.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: το ποσό που οφείλει ο ασφαλιστής στον ασφαλιζόμενο στην περίπτωση απαίτησης.

ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: το μέγιστο ποσό που μπορεί να καταβληθεί από τον ασφαλιστή στο πλαίσιο του ασφαλιστηρίου, όπως ορίζεται στο παράρτημα του ασφαλιστηρίου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ: το έγγραφο που αποτελεί απόδειξη της ασφάλισης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: το ποσό οφειλόμενο στον ασφαλιστή όπως ορίζεται στο παράρτημα του ασφαλιστηρίου.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ: η ανάγκη νομικής συνδρομής, ήτοι η έναρξη νομικής διαφοράς, δικαστικής ή εξωδικαστικής, ή ποινικής δίωξης, που αφορά τον ασφαλιζόμενο και εμπίπτει στην κάλυψη του ασφαλιστηρίου, εντός των ορίων που έχουν τεθεί.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ: το άτομο που αναλαμβάνει καλύπτει τους κινδύνους που ασφαλίζονται στο παρόν, η αλλοδαπή ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «ETU Forsikring A/S» με έδρα την Δανία, διεύθυνση Hærvejen 8, 6230 Rødekro, Κοπεγχάγη, Α.Φ.Μ 997001695 Δ.Ο.Υ. Α’ Καλλιθέας, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών και διαχειρίζεται και διακανονίζει τις απαιτήσεις της μέσω της Εταιρίας «NGN Autoprotect Hellas I.K.E» με Διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 314 – 316, Τ.Κ 17673, Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 212 213 4708 Fax 211 182 7577, email: etu@autoprotect.gr, Α.Φ.Μ 800901050, Δ.Ο.Υ. Α’ Καλλιθέας και για το παρόν θα αναφέρεται ως ο «Διαχειριστής».

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο ασφαλιστής (μέσω του Διαχειριστή του) αναλαμβάνει να κάνει μια προσπάθεια να διευθετήσει φιλικά τις διαφορές που εμπλέκουν τα ασφαλιζόμενα άτομα. Ο ασφαλιστής, σύμφωνα με τον ασφαλιζόμενο κίνδυνο και τα όρια ασφαλιστικής ευθύνης που έχουν συμφωνηθεί και απεικονίζονται στο παράρτημα, αναλαμβάνει τις αμοιβές δικηγόρων και πραγματογνωμόνων και σχετικά έξοδα που είναι απαραίτητα για την προστασία των συμφερόντων του ασφαλιζόμενου σε περίπτωση απαιτήσεων που καλύπτονται σύμφωνα με παρακάτω άρθρο. Η κάλυψη περιλαμβάνει:

 • Αμοιβές νομικού συμβούλου. Ο ασφαλιστής αναλαμβάνει τα έξοδα ενός μόνο δικηγόρου, εκτός αν είναι απαραίτητος ο διορισμός ενός ανταποκριτή. Ο διορισμός του δικηγόρου θα γίνεται με προηγούμενη εντολή ανάθεσης από την Εταιρία προς τους συνεργαζόμενους με αυτή δικηγόρους. Σε περίπτωση κατά την οποία  ο ασφαλισμένος επιθυμεί να διορίσει  δικηγόρο της επιλογής του, τότε υποχρεωτικά θα πρέπει να αποστέλλει τα στοιχεία αυτού του δικηγόρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  claims@autoprotect.gr της Εταιρίας πριν την διενέργεια οιασδήποτε πράξης, ώστε να του αποσταλεί σχετική εντολή ανάθεσης και να του γνωστοποιηθούν οι όροι του παρόντος συμβολαίου. Ο διοριζόμενος δικηγόρος υποχρεωτικά θα πρέπει να αποδεχτεί μέσω email το διορισμό του καθώς και επίσης να αποδεχθεί και  τη πληρωμή του με βάση το αμοιβολόγιο  που θα του κοινοποιείται μαζί με την εντολή ανάθεσης . 

–           Αμοιβές ενός ανταποκριτή δικηγόρου εντός του ορίου των € 3.000,00. Τα έξοδα αυτά καταβάλλονται μόνο και αποκλειστικά όταν η δικαστική υπόθεση πρέπει να εξεταστεί σε περιφέρεια Δικαστηρίου διαφορετική από αυτήν στην οποία έχει τη βάση του ο ασφαλιζόμενος. Ρητά δεν καλύπτονται τα έξοδα που γίνονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας

–           Φόρους δικαστηρίου, ήτοι φόροι που πρέπει να καταβληθούν στο Δικαστήριο κατά την κατάθεση της απαίτησης.

–           Έξοδα έρευνας για τη διερεύνηση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων υπεράσπισης.

–           Αμοιβές πραγματογνώμονα δικαστηρίου και/ή πραγματογνώμονα ασφαλιζόμενου που έχει διοριστεί να συμμετέχει στην αξιολόγηση πραγματογνώμονα δικαστηρίου, έπειτα από προηγούμενη συμφωνία με τον ασφαλιστή, όπως αναφέρεται πιο λεπτομερώς παρακάτω.

–           Έξοδα που χρεώνονται στον ασφαλιζόμενο υπέρ του αντιδίκου του, ή τα έξοδα που οφείλονται στον αντίδικο σε περίπτωση συμφωνίας διακανονισμού αν έχει εγκριθεί από τον ασφαλιστή.

–           Έξοδα καταχώρησης δικαστικών πράξεων εντός του ορίου των € 300,00.

–           Αποζημιώσεις που επιβάλλονται στον ασφαλιζόμενο και οφείλονται σε ιδιωτικά και δημόσια σώματα διαμεσολάβησης. Η αποζημίωση οφείλεται μόνο όπου η διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτική από τον νόμο και εντός των ορίων που παρέχονται από το αντίτιμό που ορίζεται για δημόσια σώματα διαμεσολάβησης.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει:

–           Χρεώσεις φόρου, πρόστιμα, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις.

–           Έξοδα που συνδέονται με την εκτέλεση φυλάκισης ή σύλληψης, ή είναι οφειλόμενα για την κράτηση προϊόντων.

–          Έξοδα που υπερβαίνουν το όριο κάλυψης του παρόντος που είναι το ποσό των € 3.000 κατ’ ανώτατο όριο

 • Απαιτήσεις του ασφαλισμένου που είναι πρόδηλα αβάσιμες και αντίθετες στο νόμο και στις αρχές της καλής πίστης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Το όριο ασφαλιστικής ευθύνης είναι € 3.000,00 για καθεμία απαίτηση και στο σύνολο για τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου και με το οποίο ποσό θα πρέπει να καλυφθούν όλα τα παραπάνω έξοδα (αμοιβές δικηγόρων, πραγματογνωμόνων, φόροι δικαστηρίων, έξοδα έρευνας κλπ). Ειδικά για τις αμοιβές των δικηγόρων, το ποσό της αμοιβής προσδιορίζεται με τα εκάστοτε ισχύοντα κατώτατα όρια αμοιβών προείσπραξης γραμματίων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου για κάθε πράξη στην οποία προβαίνει ο δικηγόρος, άλλως από το σχετικό πίνακα αμοιβών της Εταιρίας, που συνδέεται με το ποσό αναφοράς του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Για κάθε αμοιβή πέραν των άνω συμφωνημένων ποσών αμοιβής, θα απαιτείται  προηγούμενη έγγραφη συμφωνία με τον δικηγόρο και αποδοχή αυτής  από την Εταιρία, άλλως θα καταβάλλεται η αμοιβή όπως παραπάνω προσδιορίζεται.  

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Το παρόν συμβόλαιο λαμβάνει υπόψη ως ασφαλιζόμενους:

–           τον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αν είναι Νομικό Πρόσωπο, των νόμιμων αντιπροσώπων του.

–           τα οχήματα που ανήκουν στον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου – Νομικό Πρόσωπο.

–           τα άτομα που επιτρέπεται να οδηγούν τα οχήματα που ανήκουν στον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου – Νομικό Πρόσωπο.

–           επιβάτες που ταξιδεύουν στα ασφαλιζόμενα οχήματα.

Το παρόν ασφαλιστήριο πληρώνει τα έξοδα που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο αν αναφέρονται στην οδήγηση ενός οχήματος και περιορίζεται στα ακόλουθα:

1.         Ενέργειες ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου για την απόκτηση αποζημίωσης για ζημιά σε άτομα ή ιδιοκτησία που έχει προκύψει ως συνέπεια ευθύνης τρίτου.

2.         Προσφυγή κατά της αφαίρεσης άδειας οδήγησης για περιστατικά που προκύπτουν από οδική κυκλοφορία.

3.         Αντίκρουση σε διαταγή κατάσχεσης αυτοκινήτου που έχει εκδοθεί έπειτα από τροχαίο ατύχημα.

4.         Βοήθεια διερμηνέα κατά τη διάρκεια ανάκρισης, σε περίπτωση σύλληψης, κράτησης ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου περιορισμού της ατομικής ελευθερίας που επιβάλλεται για ποινική ευθύνη που σχετίζεται με τροχαίο ατύχημα που έχει προκύψει στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει:

–           διαφορές και διαδικασίες που συνδέονται με σκόπιμο αδίκημα που πραγματοποιήθηκε από τον ασφαλιζόμενο.

–           διαφορές και διαδικασίες που συνδέονται με εξέγερση, πόλεμο, σεισμούς, πλημμύρες, εκρήξεις, απεργίες, βανδαλισμούς, ή κράτηση ή χρήση ραδιενεργών ουσιών.

–           διαφορές και διαδικασίες που αφορούν σε φορολογικό δίκαιο.

–           διαφορές των οποίων η αξία δεν ξεπερνά τα € 100,00 ή σε περίπτωση διαφορών επί ενός συμβολαίου, τα € 250,00.

Πέρα από τα παραπάνω, η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει οποιαδήποτε απαίτηση:

–           όταν ο οδηγός δεν έχει ισχύουσα άδεια οδήγησης.

–           όταν δεν έχει εκδοθεί υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους για το ασφαλιζόμενο όχημα.

–           όταν το όχημα χρησιμοποιείται για σκοπό διαφορετικό από τους επιτρεπόμενους σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας.

–           όταν ο οδηγός παραβιάζει την νομοθεσία σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ ή χρήση ναρκωτικών και περιπτώσεις που αφορούν την εγκατάλειψη θύματος τροχαίου ατυχήματος, μη παράδοση προσωπικών στοιχείων σε αυτούς που έχουν τραυματιστεί ή ζημιωθεί εν συνεχεία ενός τροχαίου ατυχήματος και γενικότερα παραβίαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

–           που προκύπτει από συμμετοχή σε αγώνες, διαγωνισμούς και δοκιμές.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η κάλυψη ισχύει για τις διαφορές που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια ισχύος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 7. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Η κάλυψη εκτείνεται στα συμβάντα που έχουν προκύψει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. Η κάλυψη εξαιρεί απαιτήσεις που αντιμετωπίζονται σε χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο ή όπου υπάρχει επανάσταση σε συνεχή εξέλιξη.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

Τα ασφάλιστρα θα πρέπει να προκαταβληθούν από τον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου στον ασφαλιστή υπό τους συμφωνηθέντες όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, άλλως και σε περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν έχουν εξοφληθεί,  ο ασφαλιστής μπορεί να αρνηθεί την παρούσα κάλυψη .

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 9. ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Μια και μοναδική απαίτηση ορίζεται ως:

α)    διαφορές που ξεκίνησαν από ή κατά περισσότερων ατόμων, που αφορούν τα ίδια γεγονότα, ή παρόμοιες ή σχετιζόμενες απαιτήσεις.

Στην περίπτωση α) η κάλυψη ισχύει για όλους τους ασφαλιζόμενους που εμπλέκονται, αλλά το όριο ασφαλιστικής ευθύνης είναι μοναδικό και μοιράζεται μεταξύ όλων των ασφαλιζομένων, ανεξάρτητα από τα έξοδα που προκαλούνται από τον καθένα τους.

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Ο κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα πρέπει να αναφέρει την απαίτηση δίνοντας γραπτή ειδοποίηση στον διαχειριστή των απαιτήσεων, εντός οκτώ (8) ημερών από την ημερομηνία που η απαίτηση εκδηλώθηκε, προέκυψε ή έγινε αντιληπτή από τον ασφαλιζόμενο. Η καταγγελία απαίτησης θα πρέπει να περιέχει μια λεπτομερή αναφορά των γεγονότων που προκάλεσαν την παράβαση των δικαιωμάτων και/ή παράβαση του νόμου. Επίσης θα πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία και ο τόπος της υποτιθέμενης παράβασης ή προσβολής, τα στοιχεία των ατόμων που συμμετέχουν και εμπλέκονται και οποιωνδήποτε μαρτύρων. Η αναγγελία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα όλων των εγγράφων ή αρχείων που σχετίζονται με την απαίτηση και είναι στην κατοχή του ασφαλιζόμενου. Ακόμα και μετά την απαίτηση, ο ασφαλιζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στον διαχειριστή των απαιτήσεων, οποιεσδήποτε πληροφορίες τις οποίες γνωρίζει και ένα αντίγραφο του κάθε εγγράφου ή αρχείου που αφορά στην απαίτηση που έχει επιδοθεί δεόντως. Ο ασφαλιζόμενος πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του διαχειριστή και επ’ ουδενί να αναλάβει την οποιαδήποτε υποχρέωση ή να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με τις ευθύνες του ασφαλιστή.

ΑΡΘΡΟ 11. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο ασφαλιστής έχει επιλέξει να αναθέσει τη διαχείριση των απαιτήσεων στην «NGN Autoprotect Hellas Ι.Κ.Ε», με έδρα στην Αθήνα, Λεωφόρο Συγγρού 314-316 (επίσης, «Διαχειριστής Απαιτήσεων»).

Η αναφορά στον ασφαλιστή υπό την έννοια του παρόντος ασφαλιστηρίου θα περιλαμβάνει αναφορά στον διαχειριστή απαιτήσεων όσον αφορά στη διαχείριση απαιτήσεων.

ΑΡΘΡΟ 12. ΦΙΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Μόλις λάβει την ειδοποίηση απαίτησης, ο διαχειριστής ξεκινά διαπραγματεύσεις άμεσα, ή μέσω ενός επιλεγμένου από αυτόν δικηγόρου, με σκοπό την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Στο μεταξύ ο κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου/ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει δράσεις ή να λάβει αποφάσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνιών, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ

Όταν:

–           δεν είναι δυνατή η εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς, ή

–           η φύση της διαφοράς αποκλείει οποιαδήποτε εξωδικαστική διευθέτηση, ή

–           υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους ασφαλιστές και στον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου/ασφαλιζόμενο,

ο ασφαλιζόμενος θα πρέπει να παραδώσει στον κατάλληλο πληρεξούσιο στον δικηγόρο που έχει διορίσει ο διαχειριστής και να του παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη διαχείριση της απαίτησης. Εκτός από τον διορισμό ενός ανταποκριτή, οι ασφαλιστές αναλαμβάνουν τα έξοδα ενός μόνο δικηγόρου για κάθε βαθμό Δικαστηρίου.

Το παραπάνω ισχύει επίσης όσον αφορά στον διορισμό ενός ειδικού πραγματογνώμονα. Κατά τη λήψη κάθε απαίτησης / αναγγελίας, ο διαχειριστής ενημερώνει τον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου/ασφαλιζόμενο για τα δικαιώματά του. Ο ασφαλιζόμενος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει συμφωνία διακανονισμού για αμοιβές με δικηγόρους και πραγματογνώμονες χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του διαχειριστή και υπογραφή σχετικής εντολής προς αυτούς.

Όταν η διαφορά έχει διευθετηθεί, ο ασφαλιστής θα πρέπει να αποζημιώσει τον ασφαλιζόμενο με τα έξοδα (στο πλαίσιο του ασφαλιστήριου), υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από τον αντισυμβαλλόμενο. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον ο ασφαλιστής  καταβάλει τα έξοδα και τις αμοιβές του δικηγόρου, πραγματογνώμονα κλπ, δικαιούται, αυτός και μόνο, στην απόληψη της επιδικασθείσας υπέρ του ασφαλισμένου δικαστικής δαπάνης.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Αν κατά τη διάρκεια της υπόθεσης ίδιου βαθμού δικαστηρίου ο κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου/ασφαλιζόμενος αποφασίσει να ανακαλέσει τον διορισμό του δικηγόρου και να ζητήσει τον διορισμό νέου δικηγόρου, θα του επιτραπεί να λάβει την αποζημίωση των εξόδων μόνο για έναν από αυτούς. Αν η αίτηση ανάκληση του διορισμού γίνει στο τέλος του βαθμού της διαδικασίας, οι ασφαλιστές θα αναλάβουν τα έξοδα άλλου δικηγόρου για τον επόμενο βαθμό, αν χρειαστεί. Το παραπάνω δεν ισχύει σε περίπτωση αποχώρησης του δικηγόρου.

ΑΡΘΡΟ 15. ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Σε περίπτωση διαφωνίας ανάμεσα στον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου και στους ασφαλιστές σχετικά με την ερμηνεία του ασφαλιστηρίου και/ή σχετικά με τον χειρισμό της απαίτησης, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να υποβάλλουν τη διαφορά σε διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να διοριστεί από τα μέρη έπειτα από συμφωνία, ή αν δεν είναι δυνατή η συμφωνία, από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου αρμόδιο να αποφασίσει για τη διαφορά. Ο διαμεσολαβητής αποφασίζει αμερόληπτα. Σε περίπτωση αποτελέσματος μερικώς ή αποκλειστικά υπέρ του ασφαλιστή, κάθε μέρος θα καταβάλει τα έξοδα που προκύπτουν για την διαμεσολάβηση. Σε περίπτωση αποτελέσματος μερικώς ή αποκλειστικά υπέρ του ασφαλιζόμενου, οι ασφαλιστές θα αναλάβουν το συνολικό ποσό των εξόδων που προέκυψαν για τη διαμεσολάβηση.

Σε περίπτωση διαφωνίας, οι ασφαλιστές ενημερώνουν τον κάτοχο ασφαλιστηρίου συμβολαίου/ασφαλιζόμενο σχετικά με τη δυνατότητά του να αιτηθεί διαμεσολάβηση, αλλά αυτό δεν εμποδίζει την προσφυγή των μερών στα δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το παρόν ασφαλιστήριο και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την ερμηνεία αυτού διέπεται από τους νόμους της Ελλάδας και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.